Europejski akt o dostępności

 

Osoba z niepełnosprawnością codziennie ma do czynienia z wieloma barierami, które, chcąc zapewnić sobie zgodny z oczekiwaniami poziom uczestnictwa w życiu społecznym, musi pokonać. Nie będziemy szybować w krainę teoretyzowania, spekulując na temat, czy niepełnosprawność jest osobistą tragedią jednostki (jak to ujęli Brytyjscy badacze Colin Barnes i Geof Mercer), czy też powinna być traktowana jako zjawisko społeczne, które tkwi w umysłach ludzkich. Brazylijski pedagog i filozof Paulo Freire wierzył, że człowiek musi walczyć o wolność, ponieważ wolność nie jest nam dana z natury. Pisał: "tylko idąc, możemy utorować sobie drogę". Jednakże wysiłek związany z walką osoby niepełnosprawnej o wolność można, przynajmniej częściowo, zmniejszyć za pomocą właściwych decyzji politycznych. Przecież polityka to nieustanne poszukiwanie rozwiązania konfliktów.

Europejski akt o dostępności (European Accessibility Act) może być postrzegany jako dobry przykład odpowiedzialnej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością na poziomie Unii Europejskiej. W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska zgłosiła propozycję aktu prawnego w formie dyrektywy do Parlamentu Europejskiego pod tytułem "Europejski akt o dostępności". 14 września 2017 r. Parlament większością głosów (537 z 751 członków) przyjął poprawki do aktu, tym samym wydając ostateczną opinię przed rozpoczęciem rokowań z Radą Europejską w celu opracowania wspólnego tekstu dyrektywy. Dyrektywa jest aktem prawodawczym zobowiązującym państwa członkowskie do osiągnięcia określonego celu. Dyrektywa określa jedynie rezultat, który ma być osiągnięty, zaś w gestii państw członkowskich leży decyzja co do sposobu osiągnięcia tego rezultatu. Podczas konferencji poświęconej dostępności, która odbyła się 28 września 2017 r. w Microsoft Innovation Center (Bruksela), przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził nadzieję, że akt zostanie przyjęty do 2019 r., czyli do końca VIII kadencji Parlamentu. Kluczowym celem aktu jest umożliwienie realizacji Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych (UN Konvention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD), którą podpisano 30 marca 2007 r. CRPD obowiązuje w UE od 22 stycznia 2011 r. Z wyjątkiem Irlandii, wszystkie 28 państw członkowskich ratyfikowały CRPD. Nowy akt prawodawczy ma w szczególności służyć wdrażaniu w życie artykułu 9 (Dostępność) Konwencji. Dlatego, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, ważne jest, by przyjrzeć się temu artykułowi. Zgodnie z nim, państwa strony są zobowiązane do zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług. To dotyczy budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy, informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych. Państwa są odpowiedzialne za opracowywania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów w dziedzinie dostępności urządzeń i usług. Również zadaniem państw jest popieranie odpowiednich form pomocy i wsparcia oraz dostępu osób z niepełnosprawnościami do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, aby przez to zapewnić im dostęp do informacji oraz Internetu.

Istotnym dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest punkt, który określa wymóg zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych obiektach oznakowania w alfabecie Braille’a oraz w formach łatwych do czytania i zrozumienia. W artykule uwzględniono aspekt gospodarczy procesu przystosowania otoczenia. Obowiązkiem państw jest popierania projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji dostępnych technologii, tak aby technologie te były dostępne po najniższych kosztach. Celem wszystkich działań jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego funkcjonowania i pełnego udziału we wszystkich sferach życia.

Dlaczego podejmować pracę nad Europejskim aktem o dostępności, gdy już obowiązuje CRPD?

Pomysłodawcy Konwencji nie opracowali konkretnych mechanizmów realizacji zawartych w niej postulatów. Chociaż CRPD została uwzględniona w ustawodawstwie krajów UE oraz istnieją orzeczenia sądów wydawane w oparciu o zapisy Konwencji, ma ona charakter rekomendacyjny. Europejski akt będzie zawierał konkretne sprecyzowane sposoby wywierania wpływu na przedsiębiorstwa, narzędzia kontroli oraz ewentualnych sankcji. Akt ma podnieść poziom życia zarówno 80 milionów Europejczyków z niepełnosprawnością, jak i osób starszych. W swoim wystąpieniu na posiedzeniu Komitetu Regionów 26 września 2017 r. europoseł Marek Plura zwrócił uwagę na to, że brak możliwości niezależnego samodzielnego życia dotyczy wielu Europejczyków, a nowa inicjatywa prawna ma na celu tworzenie owych możliwości.

I choć przyszła implementacja Aktu może w środowiskach osób z niepełnosprawnością budzić wiele obaw, a złe doświadczenia z przeszłości z pewnością skłaniają wielu do pesymizmu, walka o rozszerzanie sfery wolności i niezależności osób z niepełnosprawnościami trwa, a prace nad Europejskim Aktem o Dostępności, a ściślej jego implementacją w poszczególnych krajach, z pewnością stanowią dobrą okazję, by wiele w sytuacji osób z niepełnosprawnościami zmieniło się na lepsze.

Andrey Tikhonov

O autorze

Autor od dwóch lat mieszka w Polsce. Jak mówi, wrócił do kraju skąd pochodzą jego przodkowie i postanowił związać z nim swój los.

Ukończył studia magisterskie w zakresie nauczania języków obcych (angielskiego i niemieckiego), oraz językoznawstwa. Obecnie odbywa studia doktoranckie we Wrocławiu, a obszar jego zainteresowań to nauki o polityce.

Jest absolwentem szkoły muzycznej II stopnia (skrzypek, pianista). Uczestnik programu Fulbright, Professional Fellows Program i stypendialnego programu im. Kirklanda Polsko-Amerykańskiej­ Fundacji "Wolności". W chwili obecnej odbywa staż w Parlamencie Europejskim w biurze posła Marka Plury.

Tyfloświat 2 (35) 2017

Zapraszamy do lektury!

Okładka

Czasopismo w formacie HTML

Czasopismo w formacie PDF do pobrania poniżej.

UWAGA!!! Osoby zainteresowane czasopismem w formacie DAISY proszone są o kontakt mailowy z redakcją.

ZałącznikRozmiar
Tyfloswiat_2_35_2017.pdf2.28 MB

BeMyEyes także dla Androida

 

W USA trwa właśnie miesiąc poznawania osób niewidomych, zaś za tydzień z haczyk/iem będziemy obchodzić Dzień Białej Laski. To wszystko zbiegło się z premierą znanej już od jakiegoś czasu użytkownikom systemu iOS aplikacji BeMyEyes w wersji na Androida, która od zeszłego tygodnia dostępna jest w sklepie Play.

Różni ludzie pytają mnie o to, jak można pomóc osobom z dysfunkcją wzroku, a tak się składa, że BeMyEyes jest doskonałą okazją, by to uczynić.

Aplikacja działa w prosty sposób: rejestrujemy się albo jako niewidomy potrzebujący pomocy, albo widzący wolontariusz, chcący tej pomocy udzielić. W momencie, gdy ktoś po stronie niewidomych poprosi o pomoc, nawiązywane jest połączenie z pierwszym wolontariuszem, który przyjmie zgłoszenie. Rzecz odbywa się w trybie rozmowy wideo. Pomagać można we wszystkim tym, co da się zobaczyć za pośrednictwem kamerki naszego smartphone’a. Zastosowania są różne: od odczytania tekstu z kartki lub ekranu komputera, przez podanie koloru konkretnego przedmiotu lub pomoc w jego zlokalizowaniu, aż po pomoc w przeprowadzeniu po trasie (opcja dla odważnych).

W zamian za to, można poćwiczyć język obcy w zakresie słownictwa życia codziennego; być może zobaczyć kawałek jakiegoś egzotycznego miejsca, poznać nowych ludzi i po prostu pomóc.

Sieć wolontariuszy jest dużo większa niż korzystających z ich pomocy niewidomych, ale takiej pomocy nigdy dość, a zatem rejestrujcie się i/lub przekazujcie wiadomość tak pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym znajomym.

Aplikacja dla androida dostępna jest pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes

Wersja dla użytkowników iOS znajduje się natomiast pod adresem:

https://itunes.apple.com/us/app/be-my-eyes-helping-blind-see/id905177575?mt=8

Paweł Masarczyk

Traktat z Marrakeszu wchodzi w życie

 

W dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Dokument nabierze mocy prawnej 11 października br.

Dlaczego to takie ważne?

Ogłoszenie powyższej dyrektywy UE oznacza w praktyce wejście w życie ustaleń traktatu z Marrakeszu, a co za tym idzie, realne zwiększenie dostępności publikacji na terenie Unii. Państwa członkowskie mają teraz czas do października przyszłego roku na uzgodnienie przepisów prawa krajowego z powyższą dyrektywą. Można więc powiedzieć, że uczyniono wielki krok na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w obieg wymiany informacji i dóbr kultury.

Biorąc jednakże pod uwagę bardzo silny opór polskich wydawców przed udostępnianiem publikacji na zasadach traktatowych, trudno powiedzieć, jak rzecz będzie wyglądać w praktyce. Czas pokaże, a my będziemy się temu procesowi przyglądać.

Damian Przybyła

Smartphone z dofinansowaniem

 

Jak czytamy na stronie http://www.niepelnosprawni.pl, niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dofinansowanie celem zakupu smartfona, a wszystko dzięki finansowanemu ze środków fundacji Bloomberg projektowi „Virtualna Warszawa”.

Celem projektu jest m.in. stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i tzw. Beaconów. Aby umożliwić beneficjentom korzystanie z tworzonego w ramach projektu systemu wspierającego nawigację tak w przestrzeni miejskiej, jak i wewnątrz budynków (urzędy, muzea itp.), przewidziano dofinansowanie do zakupu smartfonów. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły wybrać urządzenie mobilne zgodnie ze swoimi preferencjami pod warunkiem, że spełni ono minimalne wymagania sprzętowe – Iphone z systemem IOS w wersji 8.0 lub nowszej, oraz urządzenie z systemem android w wersji 4.4 lub nowszej.

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić do 30 września. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

• etap I – zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami z dziedziny telefonii komórkowej, zdobycie podstawowej wiedzy z obsługi telefonów i aplikacji udźwiękawiających telefon oraz doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika;

• etap II – dofinansowanie do zakupu telefonu typu smartfon oraz zdobycie rozszerzonej wiedzy z obsługi aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, w połączeniu z jej praktycznym użyciem.

Dofinansowanie do zakupu smartfona zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio 90% dla osób ze znacznym 85% z umiarkowanym i 80% z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy spełnić następujące warunki:

• Mieć więcej niż 10 lat;

• Mieć orzeczoną niepełnosprawność narządu wzroku lub jeśli w orzeczeniu nie mówi się o takiej niepełnosprawności mieć zaświadczenie lekarskie, które potwierdza taką niepełnosprawność;

• być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej;

• być mieszkańcem Warszawy;

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wszystkie potrzebne informacje znajdą tutaj.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/585561;jsessionid=A79DDC89C7155DC6...

Czy osoba niewidoma skorzysta z rzeczywistości wirtualnej?

 

Znaczenie technologii rozszerzających doświadczanie świata o jego wymiar wirtualny wciąż rośnie. Okulary do oglądania wirtualnej rzeczywistości to już coś znacznie ważniejszego niż gadżet zwiększający atrakcyjność gier komputerowych. Sfera ta stała się na tyle ważna, że podczas ostatniej światowej konferencji deweloperów oprogramowania dla środowisk firmy Apple zademonstrowano możliwości, jakie rzeczywistość wirtualna oferuje osobom słabowidzącym.

Techniki obróbki dźwięku pozwalają już na stworzenie iluzji przestrzennej bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów głośnikowych, ale czy to wystarczy? Pytanie wydaje się być retoryczne tym bardziej, że od lat trwają prace nad wirtualizacją doznań dotykowych, smaków i zapachów. Szwedzi eksperymentowali z rękawicami do przekazywania bodźców dotykowych, które łączyli z odpowiednio przygotowanymi planami dźwiękowymi. Prace te miały na celu stworzenie pomocy rehabilitacyjnych wspierających uczenie samodzielnego poruszania się dla osób niewidomych. Prace nad modyfikacją doznań smakowych być może poprawią kiedyś życie osób ciężko chorych lub w podeszłym wieku. O pracach nad interakcją z przestrzennymi interfejsami dotykowymi pisaliśmy już w Tyfloświecie. Jednak w materiale z ostatniej WWDC pojawia się pytanie, na które, jak sądzę, będzie trzeba odpowiedzieć, o ile z dostępu do rzeczywistości wirtualnej osoby niewidome mają w ogóle odnieść jakieś korzyści. Przyszedł czas by zapytać o potencjalne obszary zastosowania rzeczywistości wirtualnej dla niewidomych, oraz o to, co wydaje się wszystkim tak dobrze poznane, a jak mnie poznane się nie wydaje; zapytać o sposób interakcji osoby niewidomej z otoczeniem, o to, jak brak wzroku modyfikuje tę interakcję i wreszcie o specyficzne dla osób z dysfunkcją wzroku potrzeby, które można zaspokoić z użyciem wirtualizacji czy też wzbogacania rzeczywistości.

Damian Przybyła

Cycle Path - wskakuj na motor i w drogę!

 

Wiatr we włosach, niesamowita prędkość, ale przy okazji mnóstwo przeszkód i niebezpieczeństw które czekają na motocyklistę każdego dnia. To wszystko, a nawet jeszcze więcej oferuje najnowsza gra zamieszczona w serwisie Dragon Apps.

Szczególnie interesujące w grze Cycle Path jest to, że aby cieszyć się motocyklową rozgrywką, nie musimy niczego instalować. Wszystko bowiem dostępne jest z poziomu naszej przeglądarki. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy pobrać odpowiednie paczki ze strony projektu, jednak sam autor zachęca do gry z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, ta wersja jest bowiem przede wszystkim rozwijana i to właśnie do niej dodawane są w pierwszej kolejności różnego rodzaju ulepszenia.

Jak grać?

Najprościej otworzyć w przeglądarce stronę cyclepath.dragonapps.org i postępować zgodnie ze wskazówkami. Gra komunikuje się z nami w języku angielskim z wykorzystaniem obecnie używanego czytnika ekranu. Aby wszystko działało prawidłowo, należy wyłączyć tzw. tryb przeglądania, w NVDA realizujemy to przy pomocy skrótu NVDA+spacja, w JAWS JAWS+z, w Window-Eyes CTRL+Shift+a.

Jeśli program wykryje, że to nasza pierwsza wizyta w grze, to grę rozpoczynamy od wysłuchania instrukcji. Możemy także podać swoje imię, jednak szczerze mówiąc ta sztuka w wersji przeglądarkowej do tej pory mi się nie udała. Kolejnym krokiem jest skorzystanie z menu ‘Play’, gdzie dokonujemy wyboru naszego motoru. Początkowo do dyspozycji mamy tylko jeden niewyróżniający się niczym pojazd, ale z czasem to się zmieni. Wybieramy też trasę, najpierw do dyspozycji mamy wiejską drogę, z czasem otrzymamy możliwość poruszania się po autostradzie i wśród miejskiego zgiełku. Zasady gry są teoretycznie bardzo proste. Ruszamy wciskając spację, a następnie wymijamy różnego rodzaju przeszkody, takie jak jadące z naprzeciwka samochody, chodzące po drodze zwierzęta itp. Aby się rozwijać, musimy zbierać również monety, które odzywają się do nas bardzo charakterystycznym dźwiękiem. Problem w tym, że monety niekiedy znajdują się tam, gdzie nadjeżdżający właśnie pojazd, bardzo blisko niego lub innej przeszkody, musimy więc podejmować decyzje bardzo szybko, jak to na drodze. Im więcej monet, tym na więcej możemy sobie pozwolić w oferowanym przez grę sklepie. Czekają tu na nas dodatkowe motory oraz inne bonusy, takie jak np. nieśmiertelność, rampy, dzięki którym szybciej zbieramy monety i inne dodatki, które najlepiej odkryć we własnym zakresie. Nasze postępy możemy w każdej chwili prześledzić korzystając z pozycji Statistics, znajdującej się w głównym menu gry. Dowiemy się ile uzbieraliśmy punktów, ile mamy monet, ile samochodów udało nam się wyminąć, oraz, to bardzo istotna informacja dla osób łatwo uzależniających się od gier, ile już czasu z naszego życia zabrała nam jazda na wirtualnym motorze. Gra nie wymaga od nas zakładania konta, ale bez obaw, jeśli zamkniemy okno przeglądarki nie stracimy zapisanych przez siebie wyników, wszystko zgromadzone jest w niewielkim pliku tzw. Cookie, który gra umieszcza na dysku naszego komputera.

Szerokiej drogi

Gra nie jest zaawansowana, ktoś może powiedzieć, że jest nawet bardzo prosta i będzie mieć rację. Nie da się jednak ukryć, że jazda na tym wirtualnym motorze po prostu wciąga. Efekty dźwiękowe przygotowano bardzo dobrze, a przeszkody są całkiem realistyczne. Jedyne, do czego mogę mieć zastrzeżenia, to mała ilość dźwięków różnych charakterystycznych przeszkód, które pojawiają się dość często. Przykładem jest tu wesoła melodia imitująca wiejskie wesele, która atakuje nas dosłownie co kilkadziesiąt sekund i, o ile w pierwszym momencie wywołuje uśmiech, wysłuchana enty raz, zwyczajnie drażni.

Michał Dziwisz

Biżuteria asystująca

 

Brytyjski projektant Emilios Farrington tworzy przedmioty, które łączą w sobie walor estetyczny z funkcjami właściwymi urządzeniom wspierającym osoby z dysfunkcją wzroku. Zaprojektowany przez niego naszyjnik wraz z bransoletką są ładne i z pewnością nadają się do noszenia w charakterze biżuterii, ale spełniają ponadto i inną funkcję.

Bransoletka wyposażona została w moduły wibracyjne, a naszyjnik zaopatrzono w czujnik do wykrywania przeszkód. Komplet współpracuje z aplikacją instalowaną na smartphonie.

Wynik? Użytkownik otrzymuje urządzenie wspierające nawigację oraz wykrywające przeszkody, a wszystko w tyleż dyskretnej, co ładnej formie. Rzecz wydaje się być o tyle interesująca, że problemem, o którym często mówią osoby z dysfunkcją wzroku jest wygląd oferowanych im gadżetów wspomagających. O ile dba się przy ich projektowaniu o dobrą jakość rozwiązań technologicznych, ich dopracowanie funkcjonalne i technologiczne, o tyle strona estetyczna projektów często pozostawia wiele do życzenia. Brytyjski projektant pokazuje, że tak wcale nie musi być

Źródło: https://coolblindtech.com/this-fashionable-tech-helps-blind-and-low-vision-people-navigate/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

Ukazała się publiczna beta JAWS 2018

 

Na stronach Freedom Scientific zamieszczono informację o udostępnieniu publicznej wersji beta czytnika ekranu JAWS.

Wersja dostępna jest w językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, francuskim kanadyjskim oraz holenderskim. Aplikację mogą instalować użytkownicy autoryzowanych wersji JAWS 18 i Fusion 11. Osoby nieposiadające autoryzacji dla aplikacji wymienionych powyżej mogą zainstalować wersję beta i korzystać z niej w czterdziestominutowym trybie demonstracyjnym.

Wsparcie techniczne dla tej wersji oprogramowania będzie dostępne na takich zasadach, jak w przypadku wszystkich wersji beta. Zainstalowanie wersji beta nie spowoduje niemożności korzystania ze stabilnej wersji czytnika ekranu tak samo, jak ma to miejsce w przypadku instalacji kilku stabilnych wersji czytnika na tym samym komputerze.

Uwaga! Należy pamiętać, że wersja beta będzie działać tylko przez czas określony przez deweloperów jako czas przeznaczony na testy oprogramowania, a co za tym idzie, dalsze korzystanie z najnowszej wersji czytnika po zakończeniu okresu testów wymagać będzie zainstalowania najnowszej stabilnej wersji.

Deweloperzy proszą użytkowników, którzy zdecydują się na testowanie wersji beta o zgłaszanie wszelkich problemów pod adresem: https://www.freedomscientific.com/Forms/JAWSBetaReport

Co nowego w tej wersji?

Zmienia się sposób numerowania wersji czytnika ekranu. Rozpoczynając od wersji, o której piszemy, kolejne wersje czytnika, jak i wersje Zoomtext i Fusion, otrzymają numer taki, jak rok, w którym zostały opublikowane. Zmiana ta ma ułatwić użytkownikom orientację w wersjach oprogramowania. Teraz stwierdzenie, czy używamy najnowszej wersji oprogramowania będzie bardzo proste.

Wersja 2018 wprowadza obsługę przeglądarki Microsoft Edge. Wprawdzie funkcje zaznaczania i kopiowania z użyciem kursora wirtualnego, znaczniki czy inteligentna nawigacja nie są jeszcze dostępne, lecz Freedom Scientific deklaruje, że zrobiono wszystko, co tylko możliwe, by korzystanie z tej przeglądarki było tak wygodne, jak korzystanie z Internet Explorera, Firefoxa czy Chroma.

Rozszerzone zostaje działanie funkcji OCR. JAWS rozpozna tekst z obrazów zapisanych na dysku, a ponadto będzie współpracował z kamerą lub skanerem. Możliwe będzie skanowanie i rozpoznawanie wielostronicowych dokumentów.

Poprawiono instalator. Instalacja jest teraz łatwiejsza, a pobieranie składników będzie szybsze. Instalator jest udźwiękowiony i nie potrzebuje tymczasowej wersji czytnika ekranu. Jeżeli podczas instalacji używana będzie starsza wersja JAWS, to udźwiękowienie procesu instalacji będzie odbywać się z użyciem tej wersji.

Wprowadza się trzy poziomy gadatliwości kursora wirtualnego:

  • Wysoki: zostanie wypowiedziana każda informacja o tym, co znajduje się na stronie oraz treść strony.
  • Średni: wypowiadanie informacji o elementach strony zostało zoptymalizowane tak, aby użytkownik otrzymał te informacje o strukturze przeglądanej treści, które są najbardziej przydatne w większości wypadków.
  • Niski: JAWS nie będzie wypowiadał prawie żadnych informacji o strukturze przeglądanego dokumentu.

Wprowadza się możliwość korzystania z syntezatorów mowy udostępnianych przez Microsoft w systemie Windows 10.

Jak pobrać wersję beta?

Aby pobrać wersję beta należy wybrać z listy język wersji – domyślnie jest to angielski. Następnie wybieramy wersję 32 lub 64-bitową. Po pobraniu instalatora i zapisaniu go na dysku uruchamiamy instalator i postępujemy zgodnie z instrukcjami.

Więcej informacji o wersji beta oraz odnośniki do jej pobrania zainteresowani znajdą pod adresem:

https://www.freedomscientific.com/Downloads/Jaws/JawsPublicBeta

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków