Nowe porządki w Komputerze dla Homera

19 marca br. na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłoszono zasady realizacji Komputera dla Homera 2010, pozwalającego na częściowe sfinansowanie osobom z dysfunkcją wzroku zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, kompensującego wadę wzroku. Udział w programie ma umożliwić niewidomym i słabowidzącym zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach, kontynuowanie dotychczasowej pracy zawodowej, podjęcie lub kontynuowanie nauki, pogłębianie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się. Tak przynajmniej głoszą zasady programu?

Już od 10 lat toczy się spór o kształt Komputera dla Homera i jego główny cel. Pochodzące z lat ubiegłych wypowiedzi władz PFRON wskazują, iż priorytetem programu jest zwiększenie zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku na otwartym rynku pracy i do intensyfikacji działań zmierzających w tym kierunku dążyć będą wszelkie zmiany w procedurach. Czasami bywają to zmiany kosmetyczne, czasem rewolucyjne. Przypuszczalnie są one próbą odpowiedzi władz PFRON na duże zapotrzebowanie na niezwykle kosztowny sprzęt oraz pogodzenia interesów wielu grup: samych niewidomych, którzy zainteresowani są zakupem narzędzi, bez których trudno byłoby im funkcjonować; kierownictwa PFRON, które musi uporać się z roku na rok coraz bardziej z kurczącymi się funduszami oraz głosami napływającymi ze wszystkich stron, jakoby formuła programu była nieefektywna i nieadekwatna do głównego celu Komputera dla Homera, a więc zwiększenia zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących.

Ogłoszenie nowych zasad wywołało burzę w środowisku osób z dysfunkcją wzroku. Na listach dyskusyjnych zawrzało. Padały zarówno głosy ?za?, jak i ?przeciw?, choć tych drugich było zdecydowanie więcej. Oskarżano PFRON o to, iż przez podniesienie progów minimalnego wkładu własnego uniemożliwił wzięcie udziału w programie osobom, których jednym źródłem utrzymania jest renta, ale także o utrudnianie uzyskania pomocy osobom pracującym i uczącym się, co pozostaje w bezpośrednim konflikcie z głównym, ?prozatrudnieniowym? celem programu. Według zwolenników drugiego podejścia ludzie pracujący, samodzielnie się utrzymujący, czy pobierający stypendia z racji nauki będą karani za ?lepszą? sytuację finansową, w jakiej się znajdują, i często nie będzie ich stać na sfinansowanie wysokich wkładów własnych, które mogą wynosić nawet do 75 ? 85% ceny brutto zakupionego sprzętu.

W dyskusji padały również opinie, iż ani zmiany wprowadzane w latach poprzednich, ani tegoroczne nie spowodują zwiększenia prozatrudnieniowego efektu oddziaływania, a wręcz przeciwnie wzmocnią ugruntowaną do tej pory opinię, iż jest to jeszcze jedna forma wsparcia socjalnego, która przysługuje każdemu, niezależnie od aktywności zawodowej bądź chęci jej zwiększenia.

Z pewnością jednak za wcześnie by oceniać, jakie będą efekty tegorocznych modyfikacji w zasadach programu tym bardziej, że Komputer dla Homera de facto jeszcze się nie rozpoczął. Wciąż czekamy na ogłoszenie kluczowego dokumentu, czyli słynnych Procedur do programu, które zawierać będą wzory wniosków i terminy ich składania, a także dokładne wzory algorytmów pozwalających obliczyć np. progi zarobków.

Czekając na opublikowanie Procedur, pozwalamy sobie przybliżyć czytelnikom podstawowe zasady programu.

DLA KOGO?

W programie mogą wziąć udział:

- pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby z dysfunkcją wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok (i ewentualnie niepełnosprawności sprzężone) lub orzeczenie równoważne,

- osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny,

- kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia, o ile są zatrudnione/zatrudnieni.

Z pomocą w dogłębnym zrozumieniu opisywanego dokumentu mogą przyjść nam kolejne jego punkty. Najważniejszy i zarazem najbardziej tajemniczy termin to ?aktywność zawodowa?, którą wykazać muszą się osoby wnioskujące o pomoc w ramach programu ?Komputer dla Homera?. Oznacza ona zatrudnienie, bądź rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

I tu pojawiają się kolejne wątpliwości. Po pierwsze kwestie związane z zatrudnieniem? Czy zatrudnienie to tylko umowy o pracę? Czy stażysta to też pracownik? Dalsza lektura rozwieje wszelkie nasze wątpliwości. Zasady programu Komputer dla Homera za zatrudnienie uznaje następujące formy prawne:

- stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony (okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące),

- działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),

- działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 1095 z późn. zm.),

- zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (umowa zlecenie, umowa o dzieło),

- staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Druga grupa to zagadnienia związane z rejestracją w urzędzie pracy. W roku 2010 wprowadzono dodatkowo konieczność rejestracji w urzędzie prac w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Tego typu uregulowanie ma za pewne na celu ograniczenie praktyk rejestracji w urzędzie pracy jedynie w celu wzięcia udziału w Komputerze dla Homera. Oczywiście od zasady półrocznej rejestracji przewidziano wyjątki. Wymóg ten nie dotyczy osób, których stosunek pracy ustał w tym okresie, a pomiędzy tym faktem a rejestracją w urzędzie nie upłynęło więcej niż dwa miesiące. Również absolwenci zwolnieni są z obowiązku sześciomiesięcznej rejestracji, jeżeli od zakończenia szkoły do momentu rejestracji nie minęło więcej niż 2 miesiące. Wymóg rejestracji został również złagodzony dla wnioskodawców, którzy poddawali się długotrwałemu leczeniu (dłuższemu niż 3 miesiące) i zarejestrowali się w urzędzie pracy nie później niż dwa miesiące od zakończenia leczenia. Osoby uczestniczące w kursie lub szkoleniu mającym podnieść ich kwalifikacje zawodowe, który wymagał wykreślenia się z rejestru w UP również nie muszą spełniać w/w wymogu.

Drugą grupą osób, które uprawnione są do korzystania ze wsparcia w ramach programu są osoby uczące się. Rozumie się przez nie:

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- słuchaczy kolegiów,

- studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez szkoły wyższe,

- osoby posiadające dyplomy ukończenia studiów wyższych i kształcące się na studiach podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne uprawnione jednostki,

- uczestnicy studiów doktoranckich,

- studenci uczelni zagranicznych.

KTO NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?

Tradycyjnie już w programie nie mogą uczestniczyć osoby, z którymi w ciągu ostatnich trzech lat, z ich winy rozwiązana została umowa z PFRON, osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON oraz osoby ubiegające się o ponowne udzielenie pomocy na ten sam cel w ramach programów prowadzonych przez PFRON, jeżeli zawarta umowa (w ciągu ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku) została rozwiązana z ich winy, przy czym wykluczenie w ostatnim przypadku obowiązuje w ciągu trzech lat od daty wygaśnięcia karencji na środku na ten cel.

KARENCJA

Osoby, które uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach poprzednich edycji programu, zobowiązane są do zachowania okresu karencji, który wynosi odpowiednio:

- 3 lata dla sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,

- 6 lat dla urządzeń brajlowskich.

Bieg obu terminów liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano dofinansowanie.

UWAGA!!! Okres karencji nie dotyczy osób, które w skutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z poprzednio otrzymanego sprzętu oraz te, które sprzęt utraciły bądź uległ on zniszczeniu. Oczywiście oba fakty wymagają potwierdzenia i posiadania przez wnioskodawcę stosownych zaświadczeń.

NA CO PIENIĄDZE?

Tradycyjnie w ramach programu dofinansowane będą:

- podstawowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

- specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny (w tym urządzenia lektorskie) i oprogramowanie,

- urządzenia brajlowskie

oraz szkolenia w zakresie obsługi nabytego w jego ramach sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Na opublikowanie specjalnego algorytmu przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Dodatkowym obwarowaniem jest kwota maksymalnego dofinansowania na sprzęt i oprogramowanie z danej kategorii, będąca wielokrotnością najniższego wynagrodzenia. I tak, maksymalne dofinansowanie na zakupu podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wynosić będzie ok. 3951 zł. Specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny (w tym urządzenia lektorskie) i oprogramowanie będziemy mogli dofinansować na kwotę 18438 zł. Maksymalne dofinansowanie na urządzenia brajlowskie będzie wynosić 34242 zł.

SZKOLENIA

Maksymalna kwota dofinansowania na szkolenie nie może przekroczyć nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli kwoty 5268 zł.

Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, który zostanie określony w procedurach, mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 3.

Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania (w tym roku nie został jeszcze ogłoszony), mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, czyli.

WKŁAD WŁASNY

Jak co roku, by otrzymać dofinansowanie, niezbędny jest udział własny wnioskodawcy. W tej jednak kwestii nowe zasady wprowadzają znaczące zmiany. Do tej pory wkład własny oscylował na poziomie 2 ? 5%, a jego wysokość uzależniona była od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz ceny brutto zakupionego przedmiotu dofinansowania. Szczegóły dotyczące tego aspektu programu uległy w tej edycji znaczącym przeobrażeniom. Przede wszystkim znacząco wzrósł procent wkładu własnego na poszczególne kategorie produktów. Zróżnicowano również wysokość wkładu własnego dla poszczególnych grup osób, przy czym decydującą rolę odgrywa tutaj otrzymana wcześniej w ramach programu pomoc. I tak wydzielić możemy poszczególne pułapy:

- dla osób, które do tej pory nie ubiegały się o pomoc w ramach programu:

a) 30% ceny brutto zakupu dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

b) 10% ceny brutto zakupu dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,

c) 10% ceny brutto zakupu dla urządzeń brajlowskich.

- dla tych, którzy już raz skorzystali z pomocy w ramach programu:

a) 55 % ceny brutto dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

b) 15% ceny brutto specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania - 15% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich - 15% ceny brutto zakupu.

- dla osób przynajmniej dwukrotnie korzystających z pomocy PFRON w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich:

a) 60% ceny brutto zakupu dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

b) 20% ceny brutto zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,

c) urządzeń brajlowskich, nie mniej niż 20% ceny brutto zakupu.

Podane powyżej minimalne kwoty wkładu własnego są już i tak bardzo wysokie, zwłaszcza jeżeli porównamy je do poprzednich progów, jednak po przejściu do kolejnego punktu zauważymy, że to nie koniec podwyżek. W przypadku wnioskodawców, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania (współczynnik poznamy dopiero po opublikowaniu procedur), kwota udziału własnego nie może być niższa niż 85% ceny brutto zakupu w przypadku sprzętu i oprogramowania podstawowego, 75% ceny brutto w przypadku sprzętu specjalistycznego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) oraz urządzeń brajlowskich.

Ponadto należy uważnie deklarować wysokość wkładu własnego, gdyż rzeczywista jego wysokość, po podpisaniu umowy, nie może być niższa niż ta, którą uwzględniono we wniosku... Z jednym wyjątkiem? Jeżeli PFRON przyzna niższe, niż wnioskowane, dofinansowanie, wysokość wkładu własnego może być wówczas automatycznie zmniejszona.

Dofinansowanie szkolenia nie wymaga wniesienia wkładu własnego, jeżeli umożliwia to wysokość kwoty dofinansowania.

ZABEZPIECZENIE

Dodatkowo, jeżeli łączna wartość uzyskanego dofinansowania w ramach programu przekraczać będzie kwotę 10000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco, wystawiony przez wnioskodawcę, i opatrzony klauzulą ?bez protestu? wraz z deklaracją wekslową.

JAK POWINNY WYGLĄDAĆ WNIOSKI I KIEDY NALEŻY JE SKŁADAĆ?

Na to pytanie nie możemy czytelnikom odpowiedzieć. Jak już wspomnieliśmy, dokładne wytyczne będą znane dopiero po opublikowaniu procedur do programu. Data publikacji nie jest jeszcze znana.

Redakcja Tyfloświata będzie na bieżąco zapoznawać czytelników z najświeższymi informacjami na ten temat.

Miranda, czyli dostępne okno na świat

Internet daje niezliczoną ilość możliwości, ograniczonych tylko ułańską fantazją jego użytkowników. Nie da się jednak ukryć, że większość z nas wykorzystuje go do kilku podstawowych czynności. Pierwsza z nich, to przeglądanie stron WWW. Tu, wyjąwszy problemy z ?pomysłowością? niektórych webmasterów, jesteśmy w stanie poradzić sobie z czytnikiem ekranu. Druga czynność, to poczta elektroniczna. Programy pocztowe z reguły także są dostępne, zatem niewidomy użytkownik jest w stanie wybrać sobie aplikację, która odpowiada mu najbardziej. Kolejny element, który jest nieodłączną częścią wirtualnego życia większości internautów to tzw. komunikatory internetowe. Są to programy, dzięki którym możemy na bieżąco prowadzić konwersację z osobą lub grupą osób, korzystających z tego samego protokołu, czyli określonego sposobu przesyłania danych. Najpopularniejszy komunikator w Polsce to Gadu-Gadu, tuż za nim znajduje się Tlen. Jeśli jednak mamy znajomych za granicą pojawia się pytanie, jakiego komunikatora użyć. A tuż po nim następne, jeszcze istotniejsze z naszej perspektywy, czy ten program będzie dostępny dla niewidomego? Na szczęście, oprócz komunikatorów, które współpracują tylko z jednym protokołem, istnieją też tzw. multikomunikatory, czyli programy, które potrafią rozmawiać w wielu sieciowych językach. Najpopularniejszym programem tego typu jest komunikator Miranda, który doczekał się specjalnej wersji, przystosowanej dla potrzeb niewidomych użytkowników. Moim i Państwa gościem na łamach Tyfloświata jest autor tej modyfikacji, Paweł Masarczyk.

Michał Dziwisz: Witaj Pawle!

Paweł Masarczyk: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich czytelników Tyfloświata.

MD: Może na początek postarajmy się wytłumaczyć naszym czytelnikom, którzy być może używają już jakiegoś komunikatora, jaki jest sens korzystania z innej aplikacji i po co właściwie kolejny komunikator, skoro jest już tyle innych?

PM: Większość popularnych komunikatorów niestety nie jest dla nas dostępna. Podstawowe potrzeby internautów tj. możliwość nawiązywania czatów tekstowych, rozmów głosowych i video zostały już zaspokojone. Teraz, by komunikator był atrakcyjny, potrzebne są coraz wymyślniejsze funkcjonalności. Wielu twórców tego typu aplikacji postawiło na atrakcyjny wygląd. Często możemy spotkać się z silnikami 3D, czy zastosowaniem coraz bardziej popularnych bibliotek QT. Niestety na tym tracą osoby niewidome, ponieważ screenreadery nie są w stanie poradzić sobie z odczytem tak nafaszerowanych zaawansowaną grafiką interfejsów. Często wcześniejsza wersja danego komunikatora była dostępna, a nowa, zdaniem twórców zdecydowanie bardziej atrakcyjna, jest zupełnie bezużyteczna dla osoby posługującej się screenreaderem.

MD: Czym właściwie jest Miranda?

PM: Rozmawiamy tu przede wszystkim o Mirandzie dla niewidomych, ale zacznijmy od tego, że ja nie napisałem Mirandę od podstaw. Ja tylko skonfigurowałem istniejący program, tak by wszystko w nim jakoś działało i by użytkownik nie musiał spędzać kilku godzin na ustawianiu opcji i na stronie z dodatkami. Miranda jest to komunikator na licencji GNU GPL. Oznacza to, że kod źródłowy programu jest publicznie dostępny i może być modyfikowany. Aplikacja posiada również system wtyczek rozszerzający jej możliwości o funkcje, o jakich tylko zamarzy sobie programista tworzący wtyczkę. To m.in. dzięki temu Miranda jest dostępna dla osób niewidomych i ma tyle przydatnych funkcji. Mnogość wtyczek jest największą zaletą, ale okazuje się być niekiedy i wadą tego programu. Gdyby mało obeznany użytkownik dostał w swoje ręce sam rdzeń Mirandy, a następnie musiał dobrać sobie wtyczki, które będą mu potrzebne, mogłoby to zająć bardzo dużo czasu. Ja wykonałem tę pracę za użytkownika, dbając przy okazji, aby wszystko było dostępne dla screenreadera.

Screenshot programu MirandaMD: A co właściwie skłoniło Cię, by użyć właśnie Mirandy jako komunikatora dla niewidomych? Co ma ten program, czego nie mają inne?

PM: Kluczowym jest tu fakt, iż da się w niej dobrać takie wtyczki, które bazują głównie na standardowych kontrolkach systemu Windows. Dzięki temu Miranda powinna działać z każdym screenreaderem. Jako ciekawostkę dodam, że funkcjonalność programu sprawdzałem nawet z Microsoft Narratorem, czyli prostym screenreaderem, wbudowanym w system Windows i, ku mojemu zaskoczeniu, jest ona dostępna także z tą aplikacją.

MD: Powiedzieliśmy już dużo o filozofii i możliwościach samego programu, ale w czym konkretnie Miranda jest tak przyjazna dla niewidomego użytkownika?

PM: Jak wspomniałem, posiada ona szereg wtyczek ułatwiających nam dostęp do wybranych funkcjonalności, np. lista kontaktów jest zasilana przez wtyczkę Clist Blind, pisaną z myślą o użytkownikach niewidomych, dzięki czemu nazwa kontaktu, status, opis itp. są prezentowane w jednej linii, bez ikon, w formie czystego tekstu i tak też są nam odczytywane przez screenreader. Nie ma więc potrzeby etykietowania grafik ze statusami oraz pisania dedykowanych skryptów.

Okno rozmowy jest również skonstruowane w przyjazny sposób. Składa się ono z dwóch pól: pola edycji, w którym piszemy naszą wiadomość oraz pola do odczytu, w którym za pomocą strzałek odczytujemy przebieg naszej rozmowy. Użytkownik może w opcjach programu pododawać różne przydatne przyciski.

Miranda wiele zdarzeń sygnalizuje dźwiękiem i ma rozbudowany system skrótów klawiaturowych. Można również aktywować automatyczny odczyt zmian statusu, nowych wiadomości i innych zdarzeń za pomocą syntezy mowy.

MD: A spoglądając szerzej, co potrafi Miranda, czego nie potrafią inne komunikatory?

PM: Miranda potrafi to, w co wyposaży ją użytkownik, a w co wyposaży ją użytkownik, zależy tylko od fantazji autorów wtyczek. W Mirandzie dla niewidomych starałem się użyć jak największej liczby ciekawych, a zarazem dostępnych dla osoby niewidomej wtyczek. I tak na przykład możemy ustawić syntezę mowy odczytującą nowe zdarzenia , zamieścić w opisie tytuł słuchanej piosenki, skorzystać ze słownika ortograficznego w trakcie pisania wiadomości, przeszukiwać słowa występujące w historii, w Google lub innej wyszukiwarce. Miranda powiadomi nas również o urodzinach znajomych. To tylko nieliczne funkcje, listę wszystkich wtyczek oraz ich przeznaczenie użytkownicy znajdą w pliku Czytaj.txt, dołączonym do paczki.

MD: No dobrze, a co z zupełnie zielonymi w tematach komputerowych użytkownikami? Od czego taki ktoś powinien zacząć przygodę z Mirandą Dla Niewidomych?

PM: Na pewno od przeczytania pliku Czytaj! Jest tam opis założenia konta danej sieci w Mirandzie, a także ustawienia go w taki sposób, by Miranda połączyła się z żądanym kontem.

MD: Żeby korzystać z jakiegoś komunikatora, trzeba najpierw utworzyć konto na jego serwerze. Czy Miranda to umożliwia?

PM: Tak, Gadu-Gadu umożliwia utworzenie konta bezpośrednio w Mirandzie. Niestety musimy tu poradzić sobie z CAPTCHA, ale tu z pomocą nadchodzi nam serwis Solona. Jabber również umożliwia utworzenie konta (większość serwerów pozwala na założenie konta bez CAPTHA i dodatkowych, męczących procedur). Inne protokoły albo mają w opcjach link umożliwiający otwarcie strony rejestracyjnej, albo wymagają instalacji ich natywnego klienta.

MD: A co z dokumentacją lub jakąś rozbudowaną pomocą? Czy Miranda czymś takim dysponuje?Screenshot programu Miranda

PM: Na chwilę obecną jest tylko plik Czytaj! Opisujący, jak założyć konto, do czego służą wtyczki oraz podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania projektu. Coraz częściej spotykam się z sygnałami konieczności stworzenia takiego podręcznika. By zrobić to porządnie, potrzebna jest duża ilość czasu, a później również chwila na bieżące aktualizowanie dokumentów.

MD: Czy Miranda posiada polską wersję językową?

PM: Oczywiście Miranda posiada spolszczenie. Przetłumaczona jest większość wtyczek. Są jednak pewne obcojęzyczne elementy. Wynika to z tego, że prawdopodobnie wtyczki przetłumaczyć się nie da - teksty tłumaczeń nie są dostępne.

MD: Wspominałeś o wtyczkach, rozszerzających standardowe funkcje Mirandy. Czy zatem jest to tylko komunikator, czy może już coś więcej?

PM: Dzięki różnorodności wtyczek Miranda nie jest tylko zwykłym komunikatorem. W dzisiejszych czasach komunikator nie służy już tylko do rozmów. Miranda posiada np. czytnik kanałów RSS, odtwarzacz stacji radiowych, powiadamianie o nowej poczcie z serwerów POP3 oraz z Gmaila, możliwość przeglądu programu telewizyjnego, sprawdzenia pogody w wielu miastach na świecie, wysyłania SMS-ów do polskich operatorów sieci komórkowych, zarządzania naszym kontem na Twitterze, Laconica lub Facebook i wiele innych funkcjonalności.

MD: Tyle już napisaliśmy o komunikatorze, jego zaletach i możliwościach, ale skąd właściwie pobrać Mirandę dla niewidomych?

PM: Aktualny link to http://magazyn.tyflopodcast.net/miranda/, udostępniam też alternatywne linki na Dropboxie.

MD: A co z przenośnością? Czy Mirandę możemy uruchomić np. z pamięci USB?

PM: Tak, tak, oczywiście. Program nie śmieci zbytnio na komputerze, tak więc możemy nasz komunikator zrzucić na pendrive, dysk przenośny czy inną pamięć masową. Ułatwia to synchronizację danych w kilku miejscach, a także pozwala w łatwy sposób tworzyć prekonfiguracje, jak np. Miranda Dla Niewidomych.

MD: Czy program jest stabilny?

PM: W codziennym użytku tak. Nigdy nie można powiedzieć, że program jest stabilny na 100%. W przypadku Mirandy jest to jeszcze trudniejsze, ponieważ na stabilność całości wpływa każda wtyczka. Zarówno rdzeń, jak i wtyczki mogą zawierać błędy. Po to jest też wtyczka Crash Dumper, która tworzy raport w przypadku, gdy Miranda odmówi posłuszeństwa. Ja staram się zbierać wszystkie raporty, wyłapywać błędy i zgłaszać je autorom wtyczek. Myślę, że stworzenie prekonfiguracji ułatwia zadanie developerom wtyczek. Trafi ona do wielu użytkowników, a gdy któremuś z nich coś nie zadziała jak trzeba, błąd będzie zgłaszany, a developer postara się go naprawić. Na chwilę obecną Miranda DN posiada kilka znanych błędów, które starałem się opisać w pliku tekstowym, dołączonym do paczki, ale nie są to błędy, które powinny odstraszać użytkowników od korzystania z aplikacji. Wszystkie znane błędy zgłoszone zostały autorom wtyczek, które je powodują, pozostaje czekać na usunięcie usterek.

MD: Zrobiłeś już sporo, ale z pewnością masz jeszcze głowę pełną pomysłów. Jakie są dalsze plany względem Mirandy Dla Niewidomych?

Screenshot programu MirandaPM: Aktualnie skupiam się na dodawaniu i aktualizacji wtyczek oraz ulepszaniu spolszczenia na tyle, na ile jest to możliwe. W przyszłości powstanie rozbudowany podręcznik, może i znajdzie się trochę nowych dźwięków. Jeżeli chodzi o odleglejsze plany, zastanawiam się nad przyłączeniem do którejś z już istniejących prekonfiguracji lub nad współpracą w celu tworzenia uniwersalnej Mirandy dla widzących i niewidomych z całego świata.

Mam też w planach otwarcie ?centrali? na dodatki tworzone przez użytkowników np. tematy dźwiękowe, paczki emotikon dźwiękowych, własne wersje językowe, związane np. z tekstami jakiegoś filmu, okolicznościowe i rozrywkowe. Takie są marzenia, a co z nich wyjdzie, czas pokaże. Staram się też słuchać próśb użytkowników. Dwa pomysły, które najbardziej utkwiły mi w głowie, to wersja instalacyjna oraz wersja Lite - nieprzeładowana taką ilością wtyczek zbędnych zwykłemu użytkownikowi, który chce po prostu porozmawiać ze znajomymi. Chciałbym te dwa zadania jakoś pogodzić np. tworząc instalator pytający, które funkcje chcemy mieć, a których nie, jednak brak wystarczającej wiedzy na chwilę obecną trochę mi to zadanie utrudnia. Jedyne co na tę chwilę mogę zaproponować to zapoznanie się z listą i przeznaczeniem wtyczek i ręczne usuwanie tych, które są naszym zdaniem niepotrzebne. Oczywiście wszelkie pomysły i sugestie odbiorców aplikacji są mile widziane.

MD: Myślę, że stworzona przez Ciebie wersja Mirandy ułatwi życie wielu użytkownikom. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w rozwijaniu projektu.

PM: Ja również dziękuję i zachęcam tych, którzy jeszcze nie spróbowali Mirandy, by dali jej szansę. Ten komunikator nieustannie się rozwija, dochodzą nowe wtyczki, nowe możliwości, a współpraca z czytnikami ekranu może być wzorem dla niejednego komercyjnego programu.

Rozstrzygniecie konkursu wiosennego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs wiosenny został rozstrzygnięty. Jury redakcyjne po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi odpowiedziami nagrodziło następujące osoby:

I miejsce - Piotr Tarasewicz

II miejsce - Marcin Konieczny

III miejsce - Mariusz Kusak

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich do brania udziału w kolejnych konkursach.

Bezpłatne szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie od kilku lat z powodzeniem działa na rzecz osób niewidomych i niesłyszących. Tym razem zapraszamy Państwa do udziału w projekcie ? Z COACHEM DO PRACY?, którego celem  jest wszechstronne przygotowanie osób niewidomych i niesłyszących do wejścia na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do niego niezatrudnione osoby: niewidome, słabowidzące, głuche i słabosłyszące z terenu województwa małopolskiego.

Jesteś osobą niewidomą lub głuchą? Znasz takie osoby?  Skontaktuj się z nami:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków

tel.: (012) 629 85 14,

http://www.firr.org.pl , e -mail:biuro@firr.org

Harmonogram

Lektorat  języka angielskiego ? poziom podstawowy ? kurs 60 godzin - zajęcia od poniedziałku do piątku w dniach 21.06.2010r. ? 02.07.2010r.

Lektorat z języka niemieckiego ? poziom podstawowy ?  kurs 60 godzin - zajęcia od poniedziałku do piątku w dniach 2.08.2010r. ? 13.08.2010r.

Informatyka od podstaw ?  kurs 40 godzin - zajęcia w dniach 16.08 ? 20.08.2010r.

Kreowanie wizerunku ? zajęcia z wizażu - kurs 30 godzin ? zajęcia w dniach 13.09.2010r. ? 17.09.2010r.

Osoby spoza Krakowa będą mogły liczyć na refundację kosztów dojazdów. Podczas trwania zajęć zapewniamy uczestnikom ciepły posiłek oraz zimne napoje. Wszystkie szkolenia odbywać się w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie.

Patronem medialnym projektu jest Radio Kraków (logo)

Projekt współfinansowany ze środków:

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki

Nowości GW Micro na CSUN 2010

Podczas odbywającej się w tym roku międzynarodowej wystawy CSUn firma GW-Micro znana u nas przede wszystkim dzięki screenreaderowi Window-Eyes zaprezentowała zmodernizowane wersje swoich produktów: BookSense z wyświetlaczem oraz Voice Sense QWERTY.

BookSense DS

Pierwszą nowością jest odtwarzacz BookSense DS, czyli BookSense z wyświetlaczem  OLED. Technologia OLED sprawia, że oglądany tekst jest dobrze widoczny, a pobór mocy spowodowany użyciem wyświetlacza nie wpływa znacząco na skrócenie czasu pracy urządzenia (deklarowany przez producenta czas pracy to 12 godzin).

Może ono być przydatne osobom słabowidzącym, które chciałyby móc nie tylko usłyszeć, ale również odczytać informacje.

BookSense DS posiada 4 GB wbudowanej pamięci oraz radio, obsługuje karty SD/SDHC, port USB, do którego można podłączyć pendrive'a.

Część przycisków sterujących została przeniesiona  ze ścianek bocznych w centralne miejsce, a głośnik umiejscowiony jest teraz z tyłu urządzenia. Ciekawe, czy nie odbije się to na komforcie słuchania...

Urządzenie obsługuje formaty: DAISY, NLS, RFBD, TXT, HTML, Word 2003/2007, a także MP3, MP4, WAV, WMA, OGG, ASF, FLAC, MPC, 3GP, Audible.

Więcej informacji na dedykowanej podstronie produktu i na filmie promocyjnym.

Voice Sense QWERTY

Z myślą o użytkownikach, którzy nie znają brajla lub tych, którzy chcieliby używać klawiatury QWERTY, powstała nowa wersja notatnika Voice Sense. 

Urządzenie, jak jego brajlowski poprzednik, bazuje na systemie Windows CE i zawiera wszystkie funkcje, które cechują podobne notatniki, a ponadto posiada wyświetlacz LCD, radio, kompas i odbiornik GPS. Dla polskiego odbiorcy funkcja GPS nie ma aż takiego znaczenia, bo choć istnieją mapy dla Polski, nie należą one do zbyt dokładnych i są typowo samochodowe, a do tego niemało kosztują.

Więcej informacji można znaleźć na stronie GW Mikro, poświęconej Voice Sense i w specjalnym filmie.

Data wprowadzenia na rynek omawianych produktów nie jest jeszcze znana.

Źródło: GW Micro, E.C.E. Konrad Łukaszewicz, Sixdots.pl

Coś do poczytania - "Świat w moich dłoniach"

Okładka audiobooka "Świat w moich dłoniach"Na rynku wydawniczym audiobooków pojawiła się niedawno ciekawa autobiografia głuchoniewidomego Petera Heppa, czytana przez Jerzego Zelnika.

Wydanie audiobooka objęte zostało patronatem prof. Jerzego Buzka, a sfinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Audiobook można wygrać w naszym konkursie wiosennym. Książka ukazała się także drukiem.

Peter Hepp urodził się w 1961 roku jako głuche dziecko ? jedyny niesłyszący w rodzinie. Ma już trzy lata, gdy pewien lekarz przypadkowo odkrywa, że z jego słuchem jest coś nie w porządku. Dopiero w wieku pięciu lat zaczyna brać udział w prywatnych zajęciach logopedycznych.

W szkole, a później w internacie dla dzieci z wadami słuchu poznaje wspólne życie z ?towarzyszami niedoli?. Tam uczy się języka migowego, który staje się jego ?mową ojczystą?.

Podobnie jak wielu niesłyszących, szuka praktycznego zawodu. Lecz szybko zdaje sobie sprawę, że praca w rzemiośle nie jest wszystkim, na co go stać. Angażuje się w działalność socjalną. Odkrywa swe powołanie, pracując jako opiekun niewidomych i niesłyszących. Mimo kalectwa jest szczęśliwy, mogąc nieść pomoc słabszym i potrzebującym.

Jednak życie rzuca mu nowe wielkie wyzwanie: jego wzrok zaczyna się systematycznie pogarszać. Zanim kończy trzydzieści lat, dowiaduje się, że wkrótce całkowicie oślepnie. Popada w depresję, której towarzyszy głęboki wewnętrzny kryzys. Pojawiają się myśli o samobójstwie. Tylko dzięki ogromnemu wsparciu ze strony przyjaciół i miłości do Margherity, jego późniejszej żony, udaje mu się ponownie stawić czoła życiu. Na powrót angażuje się w niesienie pomocy niepełnosprawnym.

W 2003 roku zostaje pierwszym w Niemczech głuchoniewidomym diakonem w Kościele katolickim. ?Wygłasza? kazania w języku migowym, organizuje niepełnosprawnym wypoczynek i rekreację, pisze artykuły do fachowych czasopism oraz prowadzi liczne wykłady i seminaria. Ma kochającą żonę, a w 2004 roku zostaje szczęśliwym ojcem.

Świat w moich dłoniach to wzruszająca historia życia człowieka, który nigdy się nie poddał i któremu udało się odnaleźć własne szczęście.

Bezpłatne Upgrade produktów firmy Dolphin z wersji 10 do 11.5 do końca maja

Pojawiła się polska wersja produktów firmy Dolphin, tj. Hal, Lunar, Supernova, oznaczona numerem 11.5. Nowa wersja posiada przede wszystkim ulepszone wsparcie dla Mozilla Firefox, ITunes, Skype, a przede wszystkim działać ma z Windows 7.

Dla osób, które w zeszłym roku zakupiły wersję 10, istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji, jednak promocja ta obowiązuje jednynie do końca maja.

Więcej informacji na stronach Altix i Harpo

Źródło: Altix, Harpo

Mobile Speak 4

Pod koniec stycznia ukazała się długo oczekiwana wersja oprogramowania Mobile Speak firmy Code Factory. Główne zmiany to licencja przypisana do karty SIM oraz wsparcie dla większej liczby telefonów, m.in. z ekranami dotykowymi i systemem Symbian 3 5 edycji oraz Windows Mobile 6.5.

Licencjonowanie

Mobile Speak v4, jak już wspomniałem, działa na telefonach z Symbianem i Windows Mobile, a licencja na SIM pozwala zmieniać telefony i platformy systemowe. Inne programy Code Factory zarejestrować możemy  albo korzystając z licencji na kartę SIM, albo przypisanej do aparatu telefonicznego.

DODATKI

Z Mobile Speakiem otrzymujemy do wyboru jeden z trzech syntezatorów: Acapela Ania, Loquendo Krzysztof lub Zosia, Altix Jan (dawny Speak).

Istnieje możliwość dokonania płatnego upgrade ze starszych wersji oraz zakupu  Mobile Speak Gold 4.0 (zawiera Mobile Speak 4.0, Mobile Magnifier, Mobile Colour Recognizer, Mobile Daisy Player and Games Pack) oraz  Mobile Speak Adventure 4.0  (Mobile Speak 4.0, Mobile Magnifier i Mobile Geo). Mobile Speak na Windows Mobile oraz Mobile Geo są w fazie tłumaczenia. Dla Mobile Geo dopiero tworzone są mapy dla Polski.

NOWOŚCI

Nowością jest wprowadzenie trybu oszczędzania, w którym wyłączany jest ekran naszego aparatu, przez co bateria działa znacznie dłużej. Użytkownicy wskazują, że niestety opcja ta pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu Mobile Speaka. Doradzamy rozważne jej używanie, szczególnie gdy z telefonu miałyby korzystać prócz osoby niewidomej również osoby posługujące się wzrokiem.

W najnowszej wersji programu wprowadzone zostały profile głosowe, dzięki którym każda aplikacja zewnętrzna czy funkcja systemu Symbian może być udźwiękowiona innym głosem (oczywiście, jeśli mamy zainstalowanych kilka syntezatorów).

Wprowadzone zostało wsparcie dla dokumentów QuickWorda.

Przeprojektowano funkcje przypisane do klawiszy skrótów. I tak:

FN - strzałka w lewo w prawo - zmiana tempa mowy,

FN - strzałki w górę w dół - zmiana głośności,

FN - środek - czyta stan klawiszy F1 i F2,

FN - F1 - status sieci, stan baterii,

FN - F2 - konfiguracja Mobile Speak,

FN - zielona słuchawka - przełącza brajl,

FN - 5 (przyciskany dłużej)  - tryb pomocy,

FN - 1 - czyta czas i datę,

FN - 2 - czyta bieżący fokus,

FN - 3 - nieaktywne, brak przypisanego polecenia,

FN - 4 - włącza i wyłącza słownik użytkownika,

FN - 5- przełącza tryby, pomiędzy normalnym a czytania,

FN - 6 - nieużywane,

FN - 7 - przełącza odczytywanie interpunkcji,

FN - 8 - literuje ostatni element,

FN - 9 - zmienia echo klawiatury,

FN - 0 - wycisza mowę,

FN - * - powtarza ostatni fragment (do pięciu elementów),

FN - # - czyta ekran.

Nowością jest tryb czytania FN - 5, w którym zyskujemy różnorakie możliwości nawigacji (FN - 1 - FN - 3 - czyta poprzednie, następne zdanie; FN - 4 - FN - 6 - czyta poprzednie, następne słowo; FN - 7 - FN 9 - czyta poprzedni, następny akapit; FN - 8 - czyta od kursora)

W opozycji do opisywanego oprogramowania powstaje nowa wersja Talksa. Wprowadzone w niej zmiany mają zmierzać w podobnym kierunku, jak w przypadku Mobile Speaka i dotyczyć głównie obsługi interfejsów dotykowych Nokii.

Dziękuję Rafałowi Kiwakowi za uwagi merytoryczne przydatne przy opracowywaniu tego zagadnienia.

Michał Kasperczak

***

Wspierane urządzenia

Mobile Speak 4.0 działa na wymienionych poniżej telefonach :

Symbian: Nokia 3250, Nokia 5230, Nokia 5320, Nokia 5500 Sport, Nokia 5530 Express Music, Nokia 5630, Nokia 5700 Xpress Music, Nokia 5730, Nokia 5800 Express Music, Nokia 6110 Navigator, Nokia 6120 Classic, Nokia 6121 Classic, Nokia 6124, Nokia 6210 Navigator, Nokia 6220 Classic, Nokia 6290, Nokia 6650, Nokia 6710 Navigator, Nokia 6720, Nokia 6730, Nokia 6790, Nokia 6790 Surge (AT&T), Nokia E50, Nokia E51, Nokia E52, Nokia E60, Nokia E61, Nokia E61i, Nokia E62, Nokia E63, Nokia E65, Nokia E66, Nokia E70, Nokia E71, Nokia E71x (AT&T), Nokia E72, Nokia E75, Nokia E90 Communicator, Nokia N71, Nokia N73, Nokia N75, Nokia N76, Nokia N77, Nokia N78, Nokia N79, Nokia N80, Nokia N81, Nokia N82, Nokia N85, Nokia N86, Nokia N91, Nokia N92, Nokia N93, Nokia N93i, Nokia N95, Nokia N95 8GB, Nokia N96, Nokia N97, Nokia N97 mini.

Windows Mobile: Acer BeTouch E101, Dopod 838 Pro, Dopod C500, Dopod C720W, Dopod C730, Dopod C800, Dopod CHT9000, Dopod P800W, Dopod U1000, HP iPAQ 500, HP iPAQ 600, HP iPAQ 910, HP iPAQ Data Messenger, HP IPAQ Glisten (AT&T), HTC 5800, HTC 5800, HTC 8525 (ATT), HTC Advantage, HTC Artemis 100, HTC Athena, HTC Atlas, HTC Cavalier, HTC Dash 3G (T-Mobile with ROM version 1.17.531.6 or higher), HTC Excalibur, HTC Fusion, HTC Fuze (ATT), HTC Herald, HTC Hermes 100, HTC Hermes 200, HTC Juno, HTC Kaiser, HTC Kii, HTC Libra, HTC Mogul, HTC Ozone, HTC P3300, HTC P4000, HTC P4350, HTC P4500, HTC P4550, HTC Pure (AT&T), HTC S620, HTC S630, HTC S640, HTC S710, HTC S720, HTC S730, HTC S730 US, HTC S740, HTC Shadow (T-Mobile), HTC SMT-5800, HTC Snap S511 (Sprint), HTC Tilt 2 (AT&T), HTC Tilt 8900, HTC Tilt 8925, HTC Touch, HTC Touch 2, HTC Touch Diamond, HTC Touch Diamond 2, HTC Touch Dual, HTC Touch Pro, HTC Touch Pro 2, HTC TyTN, HTC TyTN II, HTC Vox, HTC Wings 100, HTC Wings 200, HTC X7501, HTC X7501, i-Mate JasJam, Motorola Q 9C, Motorola Q 9H, Motorola Q 9M (Music), MWg Zinc 2, O2 Xda Atom Life, Palm Treo 500, Palm Treo 700WX, Palm Treo 750, Palm Treo 750V, Palm Treo 800W, Palm Treo Pro, Pantech C810, Pantech Duo (AT&T), Pantech Matrix Pro (AT&T), Qtek 9600, Samsung Ace (Sprint), Samsung B7330 Omnia Pro, Samsung B7610 Omnia Pro, Samsung Blackjack, Samsung BlackJack II, Samsung C6625, Samsung C6625 Valencia, Samsung C6625v for Vodafone, Samsung Epix, Samsung i770, Samsung Intrepid (Sprint), Samsung Jack (AT&T), Samsung Saga, Samsung SCH-i760, Samsung SGH-i200, Samsung SGH-i600, Samsung SGH-i607, Samsung SGH-i617, Samsung SGH-i637, Samsung SPH-i325, Sony Ericsson XPERIA X1.

Źródło: Altix

Vision Hunt w niższych cenach

Od 21.03.2010 do 25.04.2010 trwa "Promocja wiosenna" oprogramowania do telefonów komórkowych Vision Hunt.

Oprogramowanie dostępne jest w następujących wersjach:

1. Vision Hunt Color - program, umożliwiający rozpoznawanie kolorów - 435 zł brutto (cena regularna 510 zł brutto),

2. Vision Hunt Money - program, umożliwiający rozpoznawanie nominałów banknotów: Złotych, Euro i  dolarów amerykańskich  - 435 zł brutto (cena regularna 510 zł brutto),

3. Vision Hunt Full - pełny pakiet oprogramowania, obejmujący oba powyższe pakiety - 740 zł brutto (cena regularna 870 zł brutto)

Licencja oprogramowania przypisywana jest do numeru IMEI telefonu, na którym jest używana, dlatego przy zamówieniach klienci proszeni są o podawanie tego numeru.

W chwili obecnej oprogramowanie obsługuje wyłącznie telefony firmy Nokia.

Więcej informacji o zasadach promocji znaleźć można na stronie firmy Medison

Źródło: Medison

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków