Logo Tyfloświat

Już 25 październikabr. w Warszawie odbędzie się środowiskowa dyskusja osób z niepełnosprawnościami na temat ich praw. Wspólnie zbudujmy solidarność we własnym środowisku. To właśnie Kongres może być początkiem zmiany społecznej!
O czym będziemy rozmawiać?
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest w pełni realizowane.
“Za Niezależnym Życiem” – to hasło Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja ma wyjątkowe znaczenie, gdyż całkiem niedawno miał miejsce głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, między innymi w obronie prawa do Niezależnego Życia. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, w tym Program “Dostępność Plus” i “Mapę Drogową”. Planowana jest także reforma orzecznictwa. Jednocześnie ONZ we wrześniu ocenia rządowe sprawozdanie z wdrażania Konwencji.
Będziemy zastanawiać się i dyskutować:
• Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
• Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego dostępnego nakonwencja.org)
• W jakim kierunku powinny iść zmiany w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami?
• Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
• Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
• Jakiesą efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia “Za Niezależnym Życiem” wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku?
W tym roku szczególnie zadbamy o obecność i włączenie środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami i osób sprawujących faktyczne wsparcie (opiekunów), w tym osób zaangażowanych w protest sejmowy.
Zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy ma wpływ na otaczająca rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.
Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista pojawi się wkrótce na stronie www.konwencja.org) – zapraszamy do udziału! W celu zgłoszenia swojego udziału w Konwencie, należy skontaktować się z organizatorami w poszczególnych miastach.
Na stronie konwencja.org znajduje się formularz zgłoszeniowy na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami “Za Niezależnym Życiem”, który odbędzie się 25 października 2018 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top