Logo Tyfloświat

Informacje ogólne

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tyfloświat.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Chimiak, arkadiusz.chimiak@firr.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 124447349. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Biuro zlokalizowane jest w dzielnicy Krowodrza, przy ulicy Świętokrzyska 14, w budynku Silver Office.

Z Dworca Głównego Zachód do Fundacji można dojechać linią nr 130 (3 przystanki w kierunku Azory). Dojazd na przystanek Friedleina 1 + około 240 metrów pieszo oraz linią nr 179 (2 przystanki w kierunku oś. Kurdwanów). Dojazd na przystanek Nowy Kleparz 4 + 540 m pieszo.

Fundacja mieści się na I piętrze Budynku Silver Office. Budynek jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Wrocławskiej, obok budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże Fundacja dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów w garażu podziemnym, z którego można się dostać za pomocą dźwigu osobowego do biura FIRR.

Do budynku prowadzi wejście z poziomu terenu (wejście do Fundacji klatka C). Do budynku można wejść, dzwoniąc domofonem (umieszczonym po prawej stronie na wysokości 140 cm) i wybierając numer 6.

Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy. Dźwig osobowy nie posiada informacji głosowej.

Do biura można wejść, dzwoniąc domofonem (umieszczonym po lewej stronie na wysokości 135 cm) i wybierając numer 6.

Wszystkie pomieszczenia Fundacji są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Fundacja posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i biura można wejść z psem asystującym.

W jednym z pomieszczeń Fundacji zainstalowana jest pętla indukcyjna. Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można również porozumieć się w polskim języku migowym osobiście lub online. Kilku pracowników zna też podstawy języka migowego.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top