Logo Tyfloświat

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

/archfiles/u1/fundacja-batorego.png


Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu: Marcin Patoczka, marcin.patoczka@firr.org.pl, tel. 663 883 340


Cel projektu

Celem projektu jest sprawdzenie dostępności stron internetowych, programów oraz usług oferowanych za pośrednictwem Internetu przez instytucje państwowe, dla osób niepełnosprawnych (w szczególności z dysfunkcją wzroku, posługujących się czytnikami ekranu – programami screenreaders).

W związku z tym, że niektóre instytucje narzucają konkretną formę komunikacji, ważne jest sprawdzenie czy forma ta jest w pełni dostępna. Audytowi podlegają także usługi oferowane przez instytucje państwowe w ramach wdrażanego projektu informatyzacji kraju.

Dotychczas pracownicy FIRR sprawdzili dostępność następujących programów i usług:

 

  • Program Płatnik ? obowiązkowy program do przesyłania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dla firm zatrudniających więcej niż pięciu pracowników.

 

  • Aplikacja SOD ? aplikacja umożliwiająca firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przesyłanie niezbędnych rozliczeń do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

  • Formularze podatkowe ? druki formularzy obowiązujące przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

 

  • Epuap ? platforma umożliwiająca przesyłanie dokumentów na skrzynki podawcze instytucji publicznych.

 

  • Aplikacja wypełniania wniosków dla Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

  • System wypełniania i przesyłania wniosków do projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  • Generator Wniosków Aplikacyjnych ? aplikacja służąca do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych.

 

Tło projektu

W dobie cywilizacji informacyjnej dostęp do informacji i możliwość jej przetwarzania jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie. Nowoczesne technologie dają osobom niepełnosprawnym możliwość pełnego uczestniczenia, w tym także w życiu politycznym i gospodarczym. Instytucje publiczne coraz chętniej sięgają po nowoczesne technologie, by uprościć i przyspieszyć komunikowanie się z obywatelami. Jednak ten proces bywa zakłócany w wypadku osób niewidomych i słabowidzących.

Większość firm i instytucji, tworząc programy komputerowe, strony internetowe oraz udostępniając różnego rodzaju usługi internetowe, kieruje się przede wszystkim atrakcyjnym graficznym wyglądem. Niestety nie idzie to w parze z dostępnością dla osób z dysfunkcją wzroku, posługujących się specjalistycznym oprogramowaniem.  Dlatego też osoby te bardzo często napotykają na trudności z dostępem do informacji oraz usług wynikające z niewiedzy lub pośpiechu podczas tworzenia zleconego zadania.

Pomimo, że od kilku lat obowiązują międzynarodowe standardy tworzenia dostępnych stron internetowych, nadal wiele z nich pozostaje poza zasięgiem osób niewidomych i słabowidzących. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nieznajomość standardów przez osoby tworzące strony, o wiele rzadziej brak dobrej woli. Należy pamiętać, że w momencie tworzenia nowego projektu, wprowadzenie wspomnianych zasad nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, co często podawane jest jako argument powstrzymujący autorów od dostosowywania stron.

 

Działania

W projekcie sprawdzana będzie dostępność oferowanych usług, a wykryte problemy zgłaszane będą osobom odpowiedzialnym za ich wdrażanie. Instytucjom oferowana jest pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, jak i testowaniu nowszych poprawionych wersji. Fundacja im. Stefana Batorego otrzyma raport z przeprowadzonych testów, a po zakończeniu projektu sprawozdanie ze zmian jakie udało się wprowadzić dla poprawy dostępności. Zostaną w nim opisane instytucje w których wykryto nieprawidłowości oraz to, czy były chętne do współpracy a także czym współpraca zaowocowała. Zakłada się, że instytucje, w których zostaną wykryte trudności z dostępem do świadczonych usług w rezultacie poprawią niedopracowania dostosowując usługi także dla programów czytających.

 

Innowacyjność

Do tej pory w Polsce prawie nikt nie zajmował się problematyką dostępności publicznych stron internetowych i usług o charakterze publicznym. Tymczasem jest to podstawowy warunek równego dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i, co się z tym nierozerwalnie wiąże, realizowania swoich praw. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego postawiła sobie za cel promowanie dostępności wśród osób odpowiedzialnych za informatyzację systemów informatycznych. Pozostawienie tego problemu bez kontroli może spowodować silne wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych w ciągu kilku najbliższych lat.

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top