Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • NIK: zmniejsza się liczba dostępnych placówek pocztowych. Dostępność nie dla osób niewidomych i niesłyszących
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

W latach 2015–2020 zmniejszył się o 8 punktów procentowych udział placówek pocztowych Poczty Polskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie placówek. Głównie dbano o ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gorzej miały osoby niewidome czy niesłyszące – wynika z raportu NIK.
Art. 62 Prawa pocztowego mówi o obowiązku Poczty Polskiej zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług powszechnych. Sprowadza się to głównie do sposobu organizacji pracy placówki pocztowej umożliwiającej osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez tę placówkę.

Różny standard

Placówki zbadane przez NIK w większości były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie występowały bariery architektoniczne był dzwonek na zewnątrz budynku do przyzywania pracownika i tam obsługiwano osobę niepełnosprawną.
„Rozwiązania organizacyjne przyjęte przez PP S.A. wypełniały dyspozycje zawarte w przepisie art. 62 Prawa pocztowego. Powodowały jednak różnice w sposobie obsługi klientów z niepełnosprawnościami i nie zapewniały wszystkim klientom PP S.A. takich samych standardów obsługi” – czytamy w raporcie NIK.
Izba zwraca także uwagę, że wprowadzone dostosowania dotyczyły głownie osób z niepełnosprawnością ruchową, a pomijały osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
NIK informuje, że „nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły m.in.:
• niedostosowania placówek do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku (niedowidzących lub niewidomych) oraz niedosłyszących lub niesłyszących, tj. m.in. brak: oznaczenia nawierzchni ciągów pieszych za pośrednictwem wyczuwalnych przez stopy lub przez laskę pasów ostrzegawczych lub ścieżek dotykowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym (godzin otwarcia placówki), systemów wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną przy stanowiskach obsługi klientów;
• braku obniżonego okienka lub utrudnionego dostępu do niego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (np. poruszających się na wózku inwalidzkim);
• barier architektonicznych przed wejściami do budynków w postaci schodów, progów itp. uniemożliwiających skorzystanie z podjazdów;
• niesprawności urządzeń, tj. wind schodowych przy schodach wejściowych do budynków lub niewłaściwej szerokości drzwi wejściowe czy pochylnie schodowe;
• niesprawności lub utrudnionego dostępu do dzwonka przywołującego na zewnątrz budynku.

Umiejscowienie skrzynek pocztowych

NIK zauważa także nieprawidłowości, oprócz regionu Bydgoszcz i Warszawa-Miasto, w lokalizowaniu skrzynek pocztowych, w większości regionów nie spełniono standardów w zakresie procentowego udziału skrzynek nadawczych zainstalowanych w miejscu i w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w ogólnej liczbie skrzynek nadawczych.
Cały raport NIK.
Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1848816;jsessionid=CBB6B0D8E353DA859796F597F4D173D2

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top