Logo Tyfloświat
Na biurku leżą obok siebie, od lewej laptop, tablet, smartphone

Wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla szeregu produktów i usług, głównie elektronicznych, znalazły się w projekcie ustawy o dostępności niektórych produktów i usług skierowanej do konsultacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt ustawy formułuje wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych. Określa też wymogi dostępności dla usług telekomunikacyjnych, dostępu do audiowizualnych usług medialnych, transportu pasażerskiego w zakresie stron internetowych, usług opartych na urządzeniach mobilnych, w tym aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych i usług elektronicznych systemów sprzedaży, dostarczania informacji o podróży w czasie rzeczywistym, bankowości detalicznej, książek elektronicznych, handlu elektronicznego.

Z regulacji mają być wyłączone usługi świadczone przez mikroprzedsiębiorców.

Terminal, smartfon, telekomunikacja

Projekt przewiduje między innymi, że terminal samoobsługowy – poza spełnianiem wymogów dostępności, o których mowa w innych artykułach – ma być wyposażony w technologię syntezy mowy oraz umożliwiać podłączenie przewodowego zestawu słuchawkowego, a także korzystanie z właściwości zapewniających spełnianie wymogów dostępności bez konieczności ich aktywowania. Z kolei czytnik książek elektronicznych, poza spełnianiem wymogów dostępności z innych artykułów, ma być wyposażony w technologię syntezy mowy.

Projekt zakłada, że smartfon – definiowany jako konsumenckie urządzenie końcowe z interaktywnymi zdolnościami obliczeniowymi wykorzystywane w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych, które poza komunikacją głosową oferuje komunikację tekstową, umożliwia komunikację tekstową w czasie rzeczywistym i obsługuje dźwięk jakości hi–fi, głosową i tekstową lub w połączeniu z tymi sposobami komunikacji oferuje możliwość transmisji wideo – ma umożliwiać korzystanie z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci dostępu użytkownika, wyboru, sterowania i personalizacji oraz współpracę z narzędziami wspomagającymi.

Przewiduje się, że w ramach oferowania i świadczenia usług zapewnia się m.in. udzielanie informacji o świadczonych usługach za pomocą więcej niż jednego kanału sensorycznego, w sposób zrozumiały, w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, za pomocą czcionki o odpowiednim rozmiarze i kształcie, z alternatywną prezentacją treści nietekstowych.

W ramach usług telekomunikacyjnych – zgodnie z projektem – zapewnia się przekazywanie komunikacji głosowej wraz z komunikacją tekstową w czasie rzeczywistym, a w przypadku gdy dostępna jest transmisja obrazu – pełną konwersację.

Media, bankowość, książki elektroniczne

Natomiast w ramach usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych zapewnia się udostępnianie postrzegalnych, funkcjonalnych, zrozumiałych i kompatybilnych elektronicznych przewodników po programach oraz informacji o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W ramach usług bankowości detalicznej zapewnia się postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i kompatybilne metody identyfikacji, składania podpisów elektronicznych, zabezpieczeń i usług płatniczych, przekazywanie informacji w języku polskim lub – za zgodą konsumenta – w innym języku.

Z kolei w ramach usług rozpowszechniania książek elektronicznych zapewnia się – w przypadku gdy książka elektroniczna zawiera oprócz tekstu także dźwięk – synchronizację tekstu i dźwięku, interoperacyjność pliku książki elektronicznej z narzędziami wspomagającymi zapewniającą kompatybilność i funkcjonalność narzędzi wspomagających z plikiem książki elektronicznej, dostęp do treści i struktury pliku książki, możliwość nawigacji w sposób elastyczny po treści i układzie graficznym pliku książki elektronicznej, również w dynamicznym układzie graficznym, możliwość wyboru alternatywnego sposobu przedstawienia treści pliku książki elektronicznej zapewniającego jej postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność.
Terminy

Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy, jej celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Tzw. Europejski akt o dostępności (ang. European Accessibility Act, EAA) wszedł w życie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy wdrożeniowej mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych – poinformowało MFiPR w czwartek, 31 marca.

Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/2000609

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top