Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

I. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy projekt grantowy

1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5:

1) zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,

2) wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,

3) wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,

4) poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.
2. Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań, o których mowa w ust. 1. Koszty związane z realizacją projektu mogą obejmować, między innymi, następujące kategorie kosztów:

1) dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

2) zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego,

3) dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej.
3. W zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty inwestycji w obiektach turystyczno-rekreacyjnych, zapewniających dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym częściowa lub całkowita przebudowa, adaptacja pomieszczeń;

2) koszty likwidacji barier w poruszaniu się, w szczególności:

a) budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do obiektu, zapewniających dostępność do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,

b) dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,

c) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

d) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,

e) zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych,

f) przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,

g) montaż domofonów, włączników światła na wysokości (max 1,1 m),

h) wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;

3) koszty likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:

a) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,

b) zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku,

c) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,

d) oznakowanie wyposażenia i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla,

e) zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się,

f) zakup i montaż wzmacniacza do telefonu,

g) zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra).

4. W zakresie zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty zakupu sprzętu sportowego i turystycznego dostosowanego do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

2) koszty zorganizowania lub wynajęcia usług specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnościami,

3) koszty specjalistycznej opieki asystenckiej i opiekuńczej, usługi tłumacza języka migowego,

4) koszty przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami bazy noclegowej,

5) koszty przystosowania zaplecza rekreacyjnego.
5. W zakresie dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty przeszkolenia przewodników i kadry w zakresie organizacji, obsługi usług i imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,

2) koszty tworzenia lub rozbudowy bazy informacyjnej o ofercie turystycznej i rekreacyjnej dostępnej dla turystów z niepełnosprawnościami,

3) koszty oznakowania dostępnych obiektów turystycznych i szlaków turystycznych (specjalnym znakiem graficznym),

4) koszty promocji i popularyzowania form turystyki nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie dostępnej infrastruktury turystycznej,

5) koszty inicjatyw turystyczno-rekreacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

6) koszty przygotowania informatorów i folderów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Realizowane w projekcie grantowym działania nie mogą powielać zadań, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub są finansowane z innych środków publicznych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są:

1) organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

2) publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe,

3) pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.
2. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą złożyć wniosek wspólny, w Partnerstwie
4. Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać porozumienie lub umowa o partnerstwie określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu grantowego
5. W porozumieniu lub w umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego grantu. Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do PFRON porozumienia lub umowy o partnerstwie na etapie składania wniosku o przyznanie grantu.
7. Warunkiem udziału w konkursie, w tym warunkiem uzyskania grantu w ramach konkursu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

1) PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,

3) innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
8. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:

1) w związku z działalnością których lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego,

2) w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
9. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone, na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON, podmioty:

1) które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,

2) które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).

IV. Termin i zasady składania wniosków

1. Wnioski w ramach konkursu mogą być składane od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
2. Wnioski o przyznanie grantu składane są:

1) w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP
3. Wniosek o przyznanie grantu sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu.
4. W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową dodatkowo wymagane jest dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).
5. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego).
6. Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Akceptowalne formaty załączników dla dokumentów elektronicznych:

1) doc, .docx, – dokumenty Microsoft Word,

2) xls, .xlsx – dokumenty Microsoft Excel.
8. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w

konkursie
1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 10 mln zł.
2. Granty udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, tj. pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Pełna treść ogłoszenia wraz z odnośnikami do wymaganych dokumentów jest na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top