Logo Tyfloświat

Osoby niepełnosprawne z województwa mazowieckiego mogą starać się o bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w wysokości nawet 40 tysięcy złotych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu Pełnosprawna Firma. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły dodatkowo liczyć na wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł miesięcznie nawet przez rok. Dodatkowo uczestnicy zostaną objęci bezpłatnym wsparciem szkoleniowo-doradczym. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Warunki oraz zasady przystąpienia do projektu, a także niezbędne w procesie rekrutacyjnym dokumenty można znaleźć na stronie www.pelnosprawnafirma.pl. W pierwszym etapie Fundacja zakwalifikuje do projektu 50 osób niepełnosprawnych na podstawie przesłanych aplikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych z Komisją Rekrutacyjną i doradcą zawodowym. Wypełnione formularze należy składać do Biura Projektu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w dniach: 2 – 11 kwietnia 2013 r. Na przełomie maja i czerwca uczestnicy projektu odbędą serię kursów przygotowujących do prowadzenia własnej firmy. Szkolenia potrwają 5 miesięcy i będą miały formę zajęć indywidualnych, grupowych oraz zdalnych. Na każdego uczestnika projektu przypadnie średnio 70 godzin takiego wsparcia.

Szkoleniowo-doradczy etap projektu kończy się we wrześniu 2013 r. stworzeniem profesjonalnych biznesplanów (ze wsparciem doradców) przez uczestników projektu. Materiał ten będzie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków. W grudniu natomiast planowane jest przyznanie dotacji – w maksymalnej kwocie 40 tys. zł – 35 osobom, które przygotują najlepsze biznesplany oraz udowodnią celowość przedsięwzięcia i jego wykonalność. Ponadto 35 uczestników otrzyma wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności – do 1200 zł miesięcznie. Dla części osób pomoc ta może być przedłużona do 12 miesięcy. Pierwszeństwo będą miały osoby pobierające przed uruchomieniem działalności gospodarczej rentę socjalną. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania firmy każdy uczestnik będzie mógł korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego (średnio 20 godzin).

Kto może przystąpić do projektu?

Należy spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • osoby mieszkające na terenie woj. mazowieckiego
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • osoby, które nie otrzymały wcześniej dofinansowania w projektach POKL 6.2 i 8.1.2
 • osoby, które wcześniej nie korzystały ze środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON
 • osoby, które nie mają zaległości wobec ZUS i które nie posiadają zajęć administracyjnych i sądowych
 • osoby, które mają pomysł na działalność gospodarczą nie związaną z branżą wykluczoną z sektora publicznego ( rybołówstwo, rolnictwo)
 • osoby zdolne do czynności cywilno- prawnych

Jak przystąpić do projektu?

 1. Na samym początku należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i pobranie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych ze strony www.pelnosprawnafirma.pl
 2. Kolejnym krokiem jest precyzyjne wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza Rekrutacyjnego osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Projektu przy Placu Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa.
 3. Do formularza należy załączyć m.in. wypełniony i podpisany wzór Oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Warto też zapoznać się z Kartą Oceny Kandydata, która pokazuje (podobnie jak zapisy Regulaminu), w jaki sposób oceniane będą Formularze rekrutacyjne.

Wszelkie pytania, związane z projektem można kierować na adres e-mail: pelnosprawnafirma@firr.org.pl, Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem (22) 400 50 73.

Loga EU

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top