Logo Tyfloświat

 

Logo EQUALLogo EFS


Projekt Zwiększenie Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych realizowany jest przez Partnerstwo skupiające, oprócz naszej Fundacji – administratora projektu, także:

 • Polski Związek Niewidomych,
 • Akademię Górniczo – Hutniczą,
 • Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących,
 • Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia,
 • Agencję HandiSoft.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy EQUAL, a jego głównym celem jest kompleksowa pomoc ludziom z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu pracy bądź podjęciu i ukończeniu studiów wyższych.

Wzięcie udziału w projekcie dało szansę 60 osobom z terenu województwa małopolskiego na zwiększenie swoich kompetencji i umiejętności. Uczestnicy w wieku od 16 do 35 lat zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe:

 • grupa A: uczniowie szkól ponadgimnazjalnych,
 • grupa B: absolwenci szkól ponadgimnazjalnych,
 • grupa C: osoby dorosłe trwale bezrobotne lub zagrożone utratą pracy.

Podział ten podyktowany jest znacząco odmienną sytuacją tych osób, grupa B teoretycznie już funkcjonuje na rynku pracy i można jedynie poprawić jej kwalifikacje, młodzież z grupy A dopiero przygotowuje się do wejścia na rynek pracy, ale w praktyce jest często skazana na bezrobocie, grupa C wymaga z kolei intensywnej pracy nad motywacją i przełamaniem rozmaitych barier przed wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Oprócz pomocy konkretnym osobom projekt ma także na celu opracowanie i wdrożenie efektywnych procedur, technik oraz metod studiowania i zatrudniania, które w przyszłości winny być stosowane na szerszą skalę. Partnerstwo kładzie duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacyjno – informacyjnych, m. in. na umiejętności obsługi komputera, skanera oraz znajomość zaawansowanych technologii informatycznych, oprogramowania udźwiękowiającego i aplikacji przeznaczonych dla niewidomych.

W ramach projektu realizowany jest cykl zróżnicowanych działań: m. in. zajęcia komputerowe, szkolenia interpersonalne, treningi motywacyjne i psychologiczne, warsztaty z aktywizacji zawodowej, autoprezentacji, znajomości technik negocjacyjnych, a także fachowe doradztwo zawodowe i edukacyjne. Wszelkie zadania realizowane są z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych od urodzenia, bowiem do nich kieruje się przede wszystkim tzw. szkolenia “miękkie”, oraz osób, które straciły wzrok i potrzebują kompleksowej pomocy psychologa (w formie indywidualnej lub grupowej). Planowane są także szkolenia gruntownie przygotowujące do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach oraz liczne kontakty z potencjalnymi pracodawcami, celem poznania ich oczekiwań oraz zachęcenia do zatrudniania kompetentnych osób z dysfunkcją wzroku.

 

Działania i ich rezultaty

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie badań postaw osób niewidomych i słabowidzących w wieku 16-35 lat.
Badania te zostaną przeprowadzone przez Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia i swoim zasięgiem obejmą obszar Małopolski.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem podjętych działań będzie rozpoznanie, zdiagnozowanie i opisanie grupy będącej w centrum zainteresowania realizatorów projektu. Wynikiem przeprowadzonych badań będzie precyzyjne określenie: sylwetki niewidomego (m.in.: metryczka, zainteresowania, aktywność życiowa), poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowych (m.in.: wykształcenie, ukończone dodatkowe kursy, szkolenia, znajomość języków obcych, obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych), postaw wobec edukacji, rynku pracy, technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz nakreślenie postrzegania rynku pracy przez osoby niewidome i słabo widzące, które będą wkrótce wchodzić lub też już istnieją na rynku pracy.
Kompetencja i doświadczenie Partnera oraz dodatkowo fakt uczestnictwa w przygotowaniu badań osób niewidomych gwarantuje rzetelność i miarodajność otrzymanych wyników.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Sondaż wśród przedstawicieli uczelni wyższych na temat regulacji prawnych określających warunki i zasady zdawania egzaminów przez osoby niewidome i słabo widzące.

Przewidywane rezultaty:

W rezultacie podjętych rozmów z pełnomocnikami ds. studentów niepełnosprawnych zostaną uzyskane informacje na temat warunków i zasad zdawania egzaminów przez osoby niewidome i słabowidzące. Zostaną wskazane przepisy regulujące tę kwestię oraz stopień zgodności dostosowania zasad na uczelni z podanymi przepisami prawnymi. Wynikiem tego działania ma być obraz rzeczywistej sytuacji studentów z dysfunkcją wzroku zdających wszelkiego rodzaju egzaminy.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie analizy możliwości zdobycia przez osoby niewidome wyższego wykształcenia.
Polem badawczym będzie Akademia Górniczo-Hutnicza jako reprezentatywna w szerokim aspekcie dla procedur i procesu dydaktycznego i około dydaktycznego studiów wyższych (uwzględnia specyfikę nauczania przedmiotów inżynierskich).

Przewidywane rezultaty:

Rezultatem ma być wypracowanie modelowego rozwiązania dotyczącego procesu kształcenia osób niewidomych i słabowidzących, który będzie mógł być zastosowany na każdej wyższej uczelni.
Spodziewanym rezultatem będzie określenie barier i przeszkód, na jakie napotykają na poszczególnych etapach studiowania osoby z dysfunkcją wzroku oraz wykazanie tych obszarów procesu kształcenia, które są dostępne i elastyczne (dają możliwość wyboru) dla studentów niewidomych i słabowidzących. Z drugiej strony zostaną wskazane możliwości i koszty adaptacji obecnej sytuacji do stanu wymaganego.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Opracowanie analiz dotyczących prawnych aspektów z zakresu obowiązujących programów pomocowych dla osób z dysfunkcją wzroku, pracodawców ich zatrudniających oraz dostępnych na rynku technologii komputerowych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przewidywane rezultaty:

Spodziewanym wynikiem działań będzie uzyskanie obrazu obecnych możliwości wsparcia osób niewidomych i słabowidzących na płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Umożliwi to określenie obszarów niedostosowania prawa do rzeczywistych potrzeb oraz zmian, jakie powinny w nim nastąpić.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Prawo do nauki w aspekcie dostępności studiów wyższych dla osób niewidomych i słabowidzących – analiza polskiego systemu prawnego z punktu widzenia zasad konstytucyjnych i międzynarodowych standardów praw człowieka.

Przewidywane rezultaty:

Pożądanym rezultatem działań będzie uzyskanie informacji na temat prawnych uwarunkowań kształcenia osób niewidomych i słabowidzących. Przeprowadzona analiza pozwoli określić, czy studenci z uszkodzonym narządem wzroku nie są dyskryminowani ze względu na swoją niepełnosprawność, czy mają zapewniony równy dostęp do edukacji.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Analiza polskiego systemu prawnego w kontekście dostępności do publikacji oraz informacji przez osoby z dysfunkcją wzroku (prawo autorskie).

Przewidywane rezultaty:

Głównym rezultatem przeglądu zagadnień związanych z prawami autorskimi jest wskazanie obszarów prawnych, które należy zmodyfikować, aby możliwe stało się udostępnianie wersji elektronicznej wydawnictw osobom niewidomym i słabowidzącym. Format elektroniczny umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku natychmiastowe skorzystanie z takiego wydawnictwa, a zatem w tym aspekcie na starcie wyrównuje szanse kształcenia tych osób.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Rozmowy z wydawcami na temat zmian w prawie autorskim w celu udostępnienia książek w wersji elektronicznej dla niewidomych.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem będzie przede wszystkim gruntowne uświadomienie, jakie uprawnienia dla osób z dysfunkcją wzroku wynikają z obecnie obowiązujących uregulowań w zakresie prawa autorskiego oraz szczegółowe omówienie obecnych problemów, na jakie napotykają one w dostępie do informacji i wiedzy. Umożliwi to stworzenie bardziej przychylnego nastawienia wydawców wobec osób niewidomych, co powinno zaowocować zniwelowaniem obecnych trudności występujących na rynku wydawniczym w Polsce.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych.

Przewidywane rezultaty:

Rezultatem wieloetapowego procesu rekrutacji będzie pozyskanie grupy 60 osób niewidomych i słabowidzących, które stanowić będą grupę beneficjentów ostatecznych projektu. Niezwykle istotne będzie w jego ramach uzyskanie wyczerpujących informacji na temat ich sytuacji oraz dokonanie głębokiej analizy ich nastawienia i stopnia mobilizacji w stosunku do działań zaplanowanych w projekcie. Prawidłowy i efektywny przebieg procesu rekrutacyjnego zagwarantowany zostanie dzięki cyklicznym spotkaniom informacyjnym odbywanym w ściśle określonych miejscach (np. Medyczne Studium Masażu Leczniczego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej) oraz zintensyfikowanym kontaktom ze środowiskiem Polskiego Związku Niewidomych i jego strukturami lokalnymi. Właściwy proces rekrutacji zagwarantuje ponadto prawidłowy przebieg działań zaplanowanych w projekcie, co zaowocuje wypracowaniem wielu efektywnych rozwiązań przydatnych dla całego środowiska osób z dysfunkcją wzroku w Polsce.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Ocena stopnia zrehabilitowania beneficjentów projektu.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem będzie przede wszystkim uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat potrzeb beneficjentów ostatecznych w zakresie samodzielnego poruszania się i orientacji przestrzennej Efektem będzie także obszerna dokumentacja składająca się na ocenę umiejętności w tym obszarze. Przeprowadzona diagnoza pozwoli na dostosowanie programu, charakteru oraz liczby zajęć rewalidacyjnych do indywidualnych oczekiwań i potrzeb, jej prawidłowe przeprowadzenie warunkuje, więc w istocie właściwą realizację zajęć rewalidacyjnych.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla osób ich wymagających.

Przewidywane rezultaty:

Bezpośrednim rezultatem zajęć stanie się zwiększenie umiejętności i możliwości beneficjentów ostatecznych projektu w zakresie samodzielnego poruszania się, orientacji przestrzennej, dostarczenie im niezbędnej wiedzy w tym zakresie oraz opracowanie konkretnych tras, jakie najczęściej są przez nich uczęszczane. Zaowocuje to z pewnością wzrostem mobilności, samodzielności oraz nabyciem większej pewności siebie w poruszaniu się w nieznanej przestrzeni.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Zorganizowanie centrum szkoleniowego – pracowni tyfloinformatycznej dla osób niewidomych (beneficjentów ostatecznych).

Przewidywane rezultaty:

Spodziewanym rezultatem działań w tym zakresie będzie stworzenie nowoczesnej, kompleksowo wyposażonej i doskonale przystosowanej do potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących pracowni tyfloinformatycznej. Będzie ona podstawowym narzędziem służącym prawidłowemu przeprowadzeniu szkoleń tyfloinformatycznych, które doprowadzić mają do uzyskania przez beneficjentów projektu wszechstronnych umiejętności związanych z komputerem i jego wykorzystaniem w życiu codziennym i zawodowym. Jej uruchomienie wpłynie, więc w sposób zasadniczy na poziom ich umiejętności i kompetencji w obszarze związanym z nowoczesną technologią.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu motywacji i aktywizacji zawodowej dla beneficjentów ostatecznych ukierunkowanych na zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszących zdolność do zatrudnienia osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem podjętych działań będzie opracowana metodologia zajęć motywacyjnych uwzględniająca aspekty dotyczące tej szczególnej grupy beneficjentów.
W wyniku zajęć powinien nastąpić wzrost samooceny i poczucia własnej wartości uczestników projektu, a w rezultacie wzmocnienie ich wiary we własne siły, rozpoznanie mocnych i słabych stron, pobudzenie chęci do działania i dostrzeżenie szans na polepszenie jakości życia.
Spodziewanym rezultatem zajęć z aktywizacji zawodowej jest nabycie umiejętności wejścia i poruszania się po rynku pracy, aktywne szukanie pracy przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza możliwości i metod dostępnych również dla osób niewidomych z uwagi na ich znajomość technik informacyjnych i komunikacyjnych. W wyniku zajęć psychologicznych bardzo ważne jest wypracowanie mechanizmów pozwalających osobom niepełnosprawnym opanować umiejętność reagowania i zachowania w sytuacjach mających miejsce podczas kontaktu z pracodawcą i w miejscu pracy (stres podczas rozmów kwalifikacyjnych, zniechęcenie po kolejnej porażce w poszukiwaniu pracy, itp.).

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Zorganizowanie i realizacja wyjazdów (zajęć) aktywizująco – wspierających dla beneficjentów projektu.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem działań w tym zakresie będzie wykształcenie szeregu konkretnych umiejętności społecznych oraz znaczące wzmocnienie oddziaływania projektu na postawy jego beneficjentów ostatecznych. Osiągnięte zostanie m.in. właściwe, jednorodne podejście do celów projektu, rozpoznany zostanie poziom wiedzy, jaką dysponują poszczególni beneficjenci ostateczni, co pozwoli dostosować program do ich możliwości, zwiększając jego skuteczność i efektywność. Nastąpi ponadto rozpoznanie potrzeb w zakresie deficytów sprawności wzrokowej i ruchowej, co umożliwi wyrównanie tempa prowadzonych działań. Nauka otwartości, radości życia oraz pokazywanie beneficjentom nowych możliwości i nieznanych form aktywności, poszerzą ich horyzonty, wpływając pozytywnie na proces integracji grupy i kształtując utylitarne postawy społeczne.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie szkolenia tyfloinformatycznego w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem, klawiaturą, skanerem, oprogramowaniem udźwiękawiającym i aplikacjami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przewidywane rezultaty:

Potencjalnym efektem długoterminowych szkoleń tyfloinformatycznych jest zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych przy użyciu dostępnych na polskim rynku urządzeń i aplikacji komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niewidomych oraz słabowidzących. Szkolenia z informatyki pozwolą także na nabycie umiejętności technicznej obsługi sprzętu i aplikacji wykorzystywanych przez osoby niewidome.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem i kierunkiem zainteresowań beneficjentów (m.in.: “Call center”, “Doradztwo w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących”).

Przewidywane rezultaty:

Spodziewanym rezultatem szkoleń zawodowych będzie grupa przeszkolonych beneficjentów o zwiększonych praktycznych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie technik komputerowych wspomagających proces kształcenia.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem będzie grupa uczestników szkolenia, która zdobyła praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami technicznymi powstającymi w trakcie edukacji np. przy skanowaniu i obróbce tekstów, przy pracy z dokumentem, opracowywaniu materiałów zawierających elementy graficzne, wykresy itp.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Zapewnienie profesjonalnej diagnozy predyspozycji w zakresie indywidualnej ścieżki edukacyjnej (dla uczniów) i zawodowej (dla absolwentów i osób bezrobotnych).

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem doradztwa będzie wiedza o uczestniku projektu – jego cechach psychofizycznych i osobowościowych oraz predyspozycjach uwzględniających jego zainteresowania i preferencje. Na tej podstawie zostanie określona możliwa ścieżka edukacyjna (wybór kierunku kształcenia i rodzaju szkół z ukierunkowaniem na przyszły zawód i szanse późniejszego dokształcania) lub ścieżka zawodowa.
Spodziewanym efektem będzie wzrost zainteresowania dalszym kształceniem w szkolnictwie ponad gimnazjalnym i wyższym, w szczególności na kierunkach niebędących dotychczas w kręgu zainteresowania beneficjentów.
Efektem finalnym pomocy doradcy zawodowego będzie wskazanie dla każdego beneficjenta rodzaju pracy wykorzystującej jego mocne strony, umiejętności, zainteresowania i kwalifikacje zwiększone poprzez szkolenia tyfloinformatyczne i zawodowe.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przygotowanie beneficjentów projektu do wejścia i poruszania się na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu aktualnych wymogów rynku pracy, technik i sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania odpowiedniej dokumentacji i przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem zajęć warsztatowych w tym zakresie będzie przede wszystkim dostarczenie beneficjentom ostatecznym szerokiej wiedzy związanej z dzisiejszą specyfiką i charakterem rynku pracy. Pozwoli to na zwiększenie poziomu ich motywacji i zaangażowania do pracy nad sobą oraz dostarczy konkretnych narzędzi do prawidłowego funkcjonowania na otwartym rynku pracy. W szczególności będą to niezwykle cenne umiejętności związane z udziałem w procesach rekrutacyjnych, właściwą prezentacją własnej osoby oraz rzetelnym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Pośrednictwo w znalezieniu pracy (stażu) i pomoc w zakresie utrzymania zatrudnienia.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem końcowym podejmowanych działań jest znalezienie pracy przez beneficjenta, umożliwiającej mu zdobycie doświadczenia zawodowego, sprawdzenie posiadanych kwalifikacji, a także wypracowanie systematyczności.
Wypracowanie realnego modelu znajdowania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne w dobie społeczeństwa informacyjnego.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Uruchomienie centrum wsparcia technicznego do beneficjentów korzystających z komputera.

Przewidywane rezultaty:

Efektem działań w tym zakresie będzie szereg konkretnych usług dostarczanych beneficjentom ostatecznym, np. zeskanowane publikacje, pomoc w przygotowaniu dokumentów czy inne zadania związane z ich potrzebami w zakresie edukacji i przygotowania do pracy. Będzie to, zatem niezwykle cenne uzupełnienie pozostałych działań w ramach projektu, mające charakter techniczno-praktyczny. Ich realizacja umożliwi ponadto pełne wykorzystanie posiadanego zaplecza technicznego w projekcie.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Stworzenie i dystrybucja poradnika dla potencjalnych pracodawców zawierającego wszystkie niezbędne zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niewidomych i słabowidzących.

Przewidywane rezultaty:

Produktem powstałym z realizacji tego działania będzie poradnik zawierający pełne i aktualne zagadnienia, korzyści i ograniczenia związane z zatrudnieniem pracownika o określonym stopniu niepełnosprawności, wysokość aktualnego dofinansowania wynagrodzenia i dostosowania miejsca pracy, zagadnienia związane z technicznym dostosowaniem miejsca pracy. W rezultacie powinna się zwiększyć wiedza pracodawców i zrozumienie potrzeb osób z dysfunkcja wzroku.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Przeprowadzenie procesu poszukiwania pracodawców (z odpowiednich branż) otwartych na osoby niepełnosprawne.

Przewidywane rezultaty:

Spodziewanym produktem, który chcemy uzyskać w wyniku przeprowadzonych działań jest stworzenie bazy danych o pracodawcach skłonnych zatrudnić osoby niewidome i słabowidzące.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Promowanie osób niewidomych na rynku pracy poprzez promocję pracodawców i firm już zatrudniających osoby z dysfunkcją wzroku jako przykład dobrych praktyk zmierzających do integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewidywane rezultaty:

Ukazanie pozytywnego wizerunku i korzyści, jakie niesie ze sobą obecność niepełnosprawnego w miejscu pracy ma w rezultacie zachęcić innych przedsiębiorców do podejmowania kroków umożliwiających start zawodowy grup mających ograniczony dostęp do zatrudnienia.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Opieka i mentoring nad uczestnikami projektu.

Przewidywane rezultaty:

Zasadniczym rezultatem tego typu działań będzie z pewnością wysoka efektywność i skuteczność projektu w odniesieniu do jego poszczególnych beneficjentów ostatecznych. Indywidualna opieka nad każdym z nich, monitorowanie postępów i stopnia zaangażowania pozwolą na bieżącą analizę poziomu aktywności uczestników oraz oddziaływania poszczególnych szkoleń na ich postawę i zachowanie. Pozwoli to na korygowanie i koordynowanie działań z uwzględnieniem potrzeb, predyspozycji i możliwości uczestników projektu.

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów:

Współpraca ponadnarodowa realizowana poprzez następujące działania:
– Wymianę informacji o doświadczeniach poszczególnych Partnerstw Krajowych w zakresie zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku.
– Prezentacje i ujednolicenie programów treningowych dla osób z dysfunkcją wzroku.
– Uzgodnienie projektu i zawartości internetowych systemów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku, które poszukują pracy i możliwości edukacji.
– Zebranie i przedstawienie danych statystycznych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących.
– Organizacja wizyt studyjnych i wymiany eksperckiej w celu wzbogacenia doświadczenia i wiedzy Partnerstw Krajowych.
– Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie szkoleń z umiejętności interpersonalnych i możliwości ich używania i testowania w środowisku biznesowym.

Przewidywane rezultaty:

Przewidywanymi rezultatami współpracy ponadnarodowej są:
– Raport o najlepszych praktykach w zakresie zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku.
– Raport porównujący programy szkoleniowe zaangażowanych Partnerstw oraz prezentujący rekomendacje na przyszłość.
– Strona internetowa Partnerstwa z łączami do stron Partnerstw Krajowych i portali.
– Raport zawierający rekomendacje dotyczące rozwoju ujednoliconych internetowych systemów informacyjnych.
– Raport z danymi statystycznymi o osobach z dysfunkcją wzroku w krajach partnerskich.
– Międzynarodowa konferencja upowszechniająca wyniki współpracy ponadnarodowej.
– Raport przedstawiający podsumowanie dobrych praktyk w zakresie “strategii empowerment”.

 

Tło projektu

Sytuacja osób niewidomych w Polsce

Najpełniejszymi danymi na temat osób z uszkodzonym narządem wzroku dysponuje Polski Związek Niewidomych, który w roku 2003 zrzeszał około 73tys. członków zwyczajnych, z czego około 7% jest całkowicie niewidomych. Szacuje się, że około 1 osób z dysfunkcją wzroku nie jest zarejestrowana w PZN. Tylko 5,7tys. osób, stanowiących 8% wszystkich z tą niepełnosprawnością, jest zatrudnionych, głównie w instytucjach państwowych i samorządowych, PZN, jego okręgach i jednostkach organizacyjnych, spółdzielniach niewidomych i ogólnoinwalidzkich oraz innych zakładach pracy chronionej. Firmy prywatne dają pracę zaledwie około 700 osobom, co stanowi 12% wszystkich zatrudnionych. Na własną działalność gospodarczą zdecydowało się ok. 260 osób, czyli 5% aktywnych zawodowo. Liczba osób w wieku produkcyjnym niepracujących i zainteresowanych podjęciem pracy wynosiła ok. 6,5tys., z czego ok. 5,5tys. pobierało renty lub emerytury. Z danych PZN wynika, że 18,5tys. niewidomych pozostających w domach nie jest zainteresowanych podjęciem pracy (z tego ok. 3,5tys. w wieku do 35 lat), a 90% z nich pobiera renty lub emerytury. Statystyki podają, że 95% wszystkich osób niewidomych i słabowidzących utrzymuje się ze źródeł niezarobkowych.

Sytuacja przedstawiona powyżej uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Bezrobocie dotykające osoby niewidome ma swoje podłoże głównie w niskim poziomie wykształcenia i braku odpowiednich kwalifikacji. Wysoki odsetek osób niewidomych kształci się w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dysponujących wykwalifikowaną kadrą i zapleczem przystosowanym do potrzeb osób z upośledzonym narządem wzroku, a tylko nieliczni (głównie słabo widzący) uczęszczają do szkół ogólnodostępnych. Jednak nauczanie w szkołach specjalnych, ze względu na swoją specyfikę i konieczność stosowania odmiennych metod dydaktycznych jest na niższym poziomie niż w tzw. systemie masowym. Dodatkowo należy także wziąć pod uwagę fakt, że nauczanie takie izoluje osoby z dysfunkcją wzroku od społeczeństwa stwarzając sztuczny podział środowiskowy. Uczniowie pozostający w placówkach szkolno – wychowawczych funkcjonują w warunkach ochronnych, które pozbawiają ich szansy nabycia zwykłych zachowań społecznych i nauki umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

Osoby, które podejmują trud kształcenia w szkolnictwie otwartym, pomimo zbyt małej liczby wykwalifikowanych nauczycieli oraz braku szybkiego dostępu do najnowszych technologii umożliwiających pokonywanie niepełnosprawności, są o wiele lepiej przygotowane do rozpoczęcia studiów. Niższy poziom wiedzy absolwentów szkół specjalnych jest także wynikiem samego charakteru szkół ponad gimnazjalnych, które ukierunkowują uczniów na konkretny zawód, głównie niewymagający lub wymagający na poziomie podstawowym znajomości technik informacyjnych i komunikacyjnych (np. technik prac biurowych, technik ogrodnik, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych), a nie kształcą na poziomie ogólnym pozwalającym posiąść szerszą wiedzę niezbędną do podjęcia i kontynuacji studiów. W większości przypadków uczniowie tych szkół kończą edukację na poziomie średnim, a ci, którzy podejmują próbę zdobycia wyższego wykształcenia, często rezygnują po krótkim czasie. Jednym z powodów takiej sytuacji jest nieprzystosowanie systemu szkolnictwa wyższego do przyjęcia osób niewidomych w poczet studentów. Inwalidzi wzroku napotykają bariery praktycznie na każdym odcinku drogi do uzyskania tytułu magistra. Ze względu na duże koszty i potencjalnie niskie zapotrzebowanie uczelnie nie posiadają w swoim zapleczu sprzętu komputerowego nadającego się do wykorzystania przez osoby niewidome lub słabo widzące. Wśród osób z dysfunkcją wzroku wykształceniem wyższym legitymują się głównie ci, którzy ukończyli studia będąc jeszcze osobami widzącymi. W pozostałych przypadkach są to wybitne jednostki, które posiadają bardzo silną motywację i wsparcie ze strony rodziny i otoczenia.

Zatem ze względu na brak odpowiedniego wykształcenia i nieumiejętność korzystania z nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych osoby niewidome są mniej atrakcyjne na rynku pracy, a ich szanse na znalezienie zatrudnienia znacznie niższe.

Głównym narzędziem wykorzystywanym przez urzędy pracy w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, przy określaniu predyspozycji psychofizycznych klienta i jego możliwości zawodowych jest program komputerowy “Doradca 2000”, który wykazuje zaledwie 10 zawodów (spośród ok. 1700 zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności obowiązującą od 01.01.2005 roku), które są przeznaczone dla osób niewidomych. Możliwości zawodowe zostały tu zawężone głównie do prac wymagających niskich umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej. Nie zostały tu uwzględnione prace wykorzystujące techniki informacyjne i komunikacyjne dające o wiele większe możliwości zatrudnienia osobom z dysfunkcją wzroku. Zatem niepełna wiedza doradców zawodowych, nieznajomość specyfiki zatrudnienia i możliwości osób niewidomych połączone z barierami innego rodzaju skutecznie zniechęcają tę grupę do korzystania z usług profesjonalnego poradnictwa.

Problem pogłębiającej się marginalizacji i zagrożenie wykluczeniem społecznym wynika także z braku motywacji osób niewidomych do działania, z bierności, nierzadko poczucia skrzywdzenia i braku wsparcia ze strony najbliższego otoczenia oraz braku opieki i zrozumienia ze strony społeczeństwa ludzi sprawnych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę brak samodzielności przemieszczania się, bariery w komunikacji i transporcie, brak aktywności i mobilności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz słaby dostęp do informacji. Istotny jest również fakt, że renta przyznawana osobom niewidomym jest porównywalna z wysokością ich potencjalnych zarobków jako pracowników fizycznych, a to dodatkowo zniechęca do wszelkiej aktywności zawodowej.

Bardzo ważnym czynnikiem determinującym brak pracy jest stereotypowe podejście pracodawców do kwestii zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Niechęć przedsiębiorców do przyjmowania niewidomych może wynikać z braku codziennej styczności z nimi, z niewiedzy jak radzą sobie w życiu i na ile ich niesprawność upośledza możliwości wykonywania określonych zadań, także zawodowych, jak też z ogólnego klimatu społecznego, negatywnych wyobrażeń, uprzedzeń, obaw i błędnych założeń. Dodatkową przyczyną jest nieznajomość możliwości dofinansowania wynagrodzenia i przystosowania miejsca pracy do potrzeb osoby z dysfunkcją wzroku, zbyt skomplikowane i czasochłonne procedury przyznawania środków na ten cel, a także wymagania i ograniczenia, jakie czekają pracodawcę po zatrudnieniu osoby niewidomej.

 

Beneficjenci ostateczni projektu

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych wynosi 60 osób w wieku 16 – 35 lat, podzielonych na trzy grupy wiekowe:

 • grupa A – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • grupa B – absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
 • grupa C – osoby dorosłe trwale bezrobotne lub zagrożone utratą pracy.

Preferowana proporcja przy wyborze grupy to 50% kobiet i 50% mężczyzn. Takie zorganizowanie uczestników gwarantuje zasadę empowerment oraz miarodajność efektów finalnych.

Uczestnicy projektu oczekują, aby wszystkie podjęte działania dały w efekcie wzrost ich umiejętności w zakresie technik komunikacyjnych i informacyjnych, pozwoliły im zdobyć praktyczną wiedzę z dziedzin, które są w kręgu ich zainteresowania poprzez szkolenia zawodowe, zwiększyły szanse na dalsze kształcenie i dokształcanie, nauczyły rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy na drodze edukacyjnej i zawodowej oraz ułatwiły im dostęp do profesjonalnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W interesie beneficjentów projektu jest znalezienie pracy lub też podjęcie dalszego kształcenia. Bardzo istotnym oczekiwaniem grup mających (lub będących mieć) wpływ na opracowania i testowanie rozwiązań jest uwzględnienie we wszystkich działaniach metod i modeli dostosowanych swoją specyfiką do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku przy jednoczesnym wykorzystaniu jak największej liczby dostępnych narzędzi maksymalizujących efektywność działania. Równie ważną grupę interesów stanowią rozwiązania systemowe, na skalę krajową, w których można będzie wykorzystać gotowe modele wypracowane w trakcie realizacji projektu.

Wartość dodaną wynikającą z uczestnictwa reprezentantów grup docelowych w projekcie będą stanowić przede wszystkim:

 • wyższe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, uzyskane w wyniku szkoleń tyfloinformatycznych,
 • wyższe kwalifikacje uzyskane dzięki szkoleniom zawodowym, dostosowanym swoją specyfiką i zakresem do indywidualnych potrzeb beneficjentów,
 • zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń,
 • dostarczenie usług w postaci profesjonalnej diagnozy predyspozycji beneficjentów ostatecznych w zakresie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz pośrednictwa pracy,
 • inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania – uruchomienie centrum wsparcia technicznego,
 • odpowiednie zaprezentowanie umiejętności i predyspozycji nabytych dzięki udziałowi w projekcie (poprawa wizerunku beneficjentów we własnych oczach i postrzeganiu go przez społeczeństwo),
 • odkrycie przez uczestników nieuświadamianych wcześniej zdolności,
 • wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy i partnerów, wschodzącej w zakres zagadnień priorytetowych programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS była ograniczona i rozłożona w czasie.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w UE

Populacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących terytorium UE liczy obecnie ponad czterdzieści pięć milionów. Stanowią oni niezwykle zróżnicowaną i złożoną grupę, choć ich istotną cechą wspólną jest poważne ryzyko wykluczenia społecznego i walka o równość szans w różnych aspektach życia. Wystarczy wspomnieć, że około 45 – 65 % spośród nich znajduje się obecnie w wieku produkcyjnym, a jedynie polowa wykorzystuje swój potencjał, angażując się w działalność zawodową.

Działania Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w sferze zatrudnienia koncentrują się obecnie na pięciu głównych obszarach, które zostały poniżej scharakteryzowane:

 • przeciwdziałanie dyskryminacji na podstawie artykułu 13 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej,
 • kwestia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów Europejskiej Strategii Zatrudnienia,
 • włączenie problemu osób niepełnosprawnych do Strategii Lizbońskiej,
 • regulacja warunków pomocy państw członkowskich w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • dokumenty o znaczeniu politycznym i informacyjnym.

Prawodawstwo dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce

 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych M. P. 97. 50. 475 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r., w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 32 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej.
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Innowacyjność projektu

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na cel.

Zawiązanie Partnerstwa – nawiązanie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami, które dotychczas nie współpracowały przy rozwiązywaniu problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Sytuacja obecna:

Istnieje wiele organizacji i instytucji, których celem lub jednym z rodzajów działania jest wielopłaszczyznowa pomoc skierowana do osób niewidomych i słabowidzących. Jednak współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami (np. PZN, MOPS, PCPR, PFRON, urzędy pracy) jest słabo rozwinięta. Brak komplementarności w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Oczekiwane rezultaty:

Współdziałanie partnerów uzupełniających się kompetencjami i doświadczeniami zagwarantuje bardziej skuteczne i dotychczas niestosowane rozwiązywanie problemów dyskryminacji osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy.

Kogo dotyczy

Partnerzy, Beneficjenci

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na proces.

Analiza grupy osób niewidomych i słabowidzących w wieku 16-35 lat z terenu Polski.

Sytuacja obecna:

Brak statystycznych opracowań dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Jedynymi dostępnymi danymi są informacje zawarte w sprawozdaniach Polskiego Związku Niewidomych. Są to jednak dane dotyczące członków PZN (a szacuje się, że ok. 1 osób z uszkodzonym narządem wzroku nie jest zarejestrowana w związku). Z rocznych sprawozdań PZN można uzyskać tylko informacje na temat m.in.: kształcenia, zatrudnienia, poradnictwa, szkolenia itp. osób z dysfunkcją wzroku. Dotychczas nie przeprowadzano badań pozwalających określić sylwetkę niewidomego, jego postawy wobec edukacji i rynku pracy, znajomość technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Oczekiwane rezultaty:

Opis i zdefiniowanie grupy osób niewidomych i słabowidzących, w wieku 16-35 lat, jej postaw, umiejętności i oczekiwań. Postrzeganie pracodawców przez grupę dyskryminowaną. Dokonana diagnoza pozwoli bardzo precyzyjnie określić sytuację bazową i umożliwi podjęcie konkretnych, opartych na uzyskanej wiedzy, działań ukierunkowanych na realną, uzasadnioną ekonomicznie walkę z dyskryminacją na rynku pracy i wykluczeniem społecznym.

Kogo dotyczy

Beneficjenci

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na kontekst.

Analiza możliwości zdobycia przez osoby niewidome wyższego wykształcenia.

Sytuacja obecna:

Brak opracowanych standardów, jakie powinny spełniać wyższe uczelnie, aby na równych zasadach z osobami widzącymi mogły studiować osoby niewidome i słabowidzące. W procesie kształcenia napotykają one na szereg barier, które uniemożliwiają im zdobycie tytułu magistra m.in.: brak dostępu do materiałów dydaktycznych i podręczników, procedury niedostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Oczekiwane rezultaty:

Wynikiem przeprowadzonych analiz będzie całościowy, precyzyjny obraz przedstawiający rzeczywisty stan obecny dostosowania procesu dydaktycznego i około dydaktycznego do potrzeb osób niewidomych (na podstawie Akademii Górniczo-Hutniczej) oraz opis modelowego funkcjonowania uczelni i potencjalne koszty dostosowania sytuacji do stanu pożądanego, wyrównującego szanse edukacyjne.

Kogo dotyczy

Beneficjenci, Wyższe uczelnie

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na cel.

Szkolenia z zakresu motywacji i aktywizacji zawodowej dla beneficjentów ostatecznych.

Sytuacja obecna:

W obecnej chwili osoby z uszkodzonym narządem wzroku mogą brać udział w warsztatach terapeutycznych, które mają za zadanie pomóc im w rozwiązaniu problemów. Cykliczne szkolenia zwiększające poziom motywacji i chęci do działania, powodujące wzrost wiary we własne siły i możliwości nie są organizowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia z aktywizacji zawodowej oferowane przez urzędy pracy nie odpowiadają wymogom kształcenia osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Oczekiwane rezultaty:

Przewidywanym rezultatem warsztatów psychologicznych będzie zwiększenie poczucia własnej wartości i godności osób z grupy dotkniętej niepełnosprawnością oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości. Bardzo ważne będzie też uzmysłowienie jak pozytywny i długofalowy wpływ na jakość (nie tylko materialną) życia mają właściwe decyzje, przemyślane i zaplanowane działania, które podejmą na jak najwcześniejszym etapie swojego życia. Pożądanym rezultatem jest również wypracowanie silnej motywacji do dalszego kształcenia i dokształcania ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych jako klucza do sukcesu oraz zmotywowanie do aktywności zawodowej: aktywnego poszukiwania pracy, chęci do podjęcia pracy, dającej zadowolenie, satysfakcję i będącej elementem rehabilitacji społecznej (szeroki aspekt posiadania pracy jako ważnego elementu poczucia wartości, przydatności społecznej). Wypracowanie metod i modelu organizacyjnego wykorzystującego aspekt psychologiczny do pobudzania aktywności osób niepełnosprawnych.

Kogo dotyczy

Beneficjenci, Pedagodzy szkolni, Urzędy pracy

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na proces i cel.

Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób niewidomych i słabowidzących – szkolenia tyfloinformatyczne i technik komputerowych.

Sytuacja obecna:

Większość osób z uszkodzonym narządem wzroku z różnych powodów nie korzysta z nowoczesnych technik dostępnych na rynku. Jedną z przyczyn jest z pewnością nieświadomość i niewiedza o istnieniu sprzętu i aplikacji przystosowanych do potrzeb osób niewidomych oraz o bardzo szerokich możliwościach, jakie stwarza znajomość obsługi komputera.

Oczekiwane rezultaty:

Podstawowym rezultatem szkoleń tyfloinformatycznych będzie wzrost wiedzy na temat wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym i zawodowym oraz zwiększenie kwalifikacji osób z dysfunkcją wzroku w zakresie obsługi komputera i urządzeń wykorzystujących aplikacje dla niewidomych. Bardzo ważne będzie również zmotywowanie uczestników szkoleń nieposiadających w domu komputera do jego zakupu np. skorzystania z programu PFRON “Komputer dla Homera”.

Kogo dotyczy

Beneficjenci, Firmy świadczące usługi szkoleniowe

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na kontekst.

Szkolenia zawodowe

Sytuacja obecna:

Szkolenia zawodowe organizowane przez urzędy pracy nie uwzględniają specyfiki edukacji osób z uszkodzonym narządem wzroku. Limitowana liczba miejsc na dane szkolenie zamyka drogę edukacji określonej grupie osób. Brak szkoleń specjalistycznych uwzględniających możliwość korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Oczekiwane rezultaty:

Oczekiwanym rezultatem jest wypracowanie modelu, narzędzi i metodologii szkoleń zawodowych, a także praktyczne przygotowanie beneficjentów do zawodu zgodnego z ich predyspozycjami i kwalifikacjami. Rezultatem pożądanym będzie nabycie umiejętności wykorzystania dostępnych urządzeń i aplikacji umożliwiających wykonywanie określonego zawodu.

Kogo dotyczy

Beneficjenci, Urzędy pracy, Firmy świadczące usługi szkoleniowe

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na cel.

Zdiagnozowanie edukacyjnych i zawodowych predyspozycji beneficjentów i pośrednictwo pracy.

Sytuacja obecna:

Doradztwo zawodowe funkcjonujące obecnie nie uwzględnia w żaden sposób specyfiki zatrudnienia osób niewidomych. Skuteczność uzyskania fachowej porady zależy w znacznej mierze od stopnia znajomości zagadnienia przez doradcę zawodowego, jego wiedzy na temat możliwości zawodowych osób z dysfunkcją wzroku oraz motywacji do udzielenia rzetelnej pomocy osobie o szczególnych potrzebach. Z uwagi na ogólnie niski poziom świadomości społecznej osoby niewidome nie uzyskują wystarczającej pomocy. Znaczna część ogłoszeń pracodawców jest umieszczana na tablicach ogłoszeń, co wyklucza możliwość zapoznania się z nimi osobie niewidomej. Tylko urzędy pracy w dużych miastach dysponują sprzętem komputerowym wykorzystywanym do poradnictwa zawodowego (program “Doradca 2000”). W małych ośrodkach, a z takich wywodzi się znaczna grupa beneficjentów, instytucje udzielające pomocy nie wykorzystują na potrzeby poradnictwa sprzętu komputerowego, a jedynym narzędziem jest profesjonalizm doradcy zawodowego.

Oczekiwane rezultaty:

Wypracowanie modelu wczesnego wyboru ścieżki edukacyjnej, kierunku kształcenia i rodzaju szkoły z ukierunkowaniem na przyszły zawód, ze szczególnym naciskiem na prace umysłowe wykorzystujące techniki informacyjne i komunikacyjne. Wypracowanie modelu i różnych środków podejścia do najtrudniejszych klientów, wraz z dostosowaniem (technicznym – wyposażenie w odpowiedni sprzęt, merytorycznym – wzrost wiedzy doradców zawodowych) usług zarówno do potrzeb tych grup, jak i do potrzeb rynku pracy. Oczekiwanym efektem działań jest nauczenie i przyzwyczajenie beneficjentów do korzystania z poradnictwa zawodowego. Pożądanym rezultatem byłoby wprowadzenie do szkół, kształcących osoby z dysfunkcją wzroku, obowiązkowych warsztatów z poradnictwa zawodowego. Bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość pośrednictwa pracy jest dostępność ofert zatrudnienia. Oczekiwanym rezultatem działań jest ułatwienie dostępu do informacji o możliwości zatrudnienia przy wykorzystaniu technologii ICT.

Kogo dotyczy

Beneficjenci, Szkolnictwo średnie i wyższe, Urzędy pracy

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na cel.

Uruchomienie centrum wsparcia technicznego

Sytuacja obecna:

Na rynku brak jest instytucji i firm, które służą szybką pomocą osobom z uszkodzonym narządem wzroku w sytuacjach awaryjnych, podczas pracy z komputerem.

Oczekiwane rezultaty:

Pożądanym rezultatem udzielenia natychmiastowej pomocy technicznej jest zmniejszenie liczby zgłaszanych problemów – raz udzielona informacja pozwoli użytkownikowi na samodzielne rozwiązanie tego samego problemu w przyszłości, a co za tym idzie wzrost efektywności pracy oraz umiejętności obsługi komputera. Spodziewanym wynikiem działania centrum wsparcia jest także niedopuszczenie do zniechęcenia w toku pracy i przerwania wykonywania określonego zadania z powodu nie radzenia sobie z określonym problemem.

Kogo dotyczy

Beneficjenci

Innowacja:

Krajowa, ukierunkowana na cel.

Promowanie pracodawców i firm już zatrudniających osoby z dysfunkcją wzroku.

Sytuacja obecna:

Brak inicjatyw mających na celu wyróżnienie pracodawców zatrudniających osoby niewidome.

Oczekiwane rezultaty:

Wzrost zainteresowania potencjalnych pracodawców problemami osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia wśród tej grupy beneficjentów.

Kogo dotyczy

Osoby z uszkodzonym narządem wzroku, Pracodawcy

Korzyści dla uczestników projektu

Dziś, w erze informatycznej, szybko postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne w otaczającym nas świecie wywołują wiele trudności. Odrzucanie dotychczasowych prawideł, norm czy sposobów działania rodzi konieczność zastępowania ich NOWYMI, odpowiednimi dla NOWEGO etapu rynku.

Nie wszyscy sobie z tym radzą. Realizacja projektu o tak innowacyjnym charakterze winna brać pod uwagę skomplikowane i złożone uwarunkowania wynikające ze specyfiki grupy docelowej, charakteru jej postaw i oczekiwań, które w zasadniczy sposób determinują wyjściowe podłoże projektu, jego ramy i zaplanowane w nim działania. Winny one przewidywać i uwzględniać, iż transformacja postaw w dobie społeczeństwa informacyjnego polega zarówno na zmianie dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania, percepcji postrzegania świata, jak również na kreowaniu i wykształcaniu nowych modeli postępowania, pobudzaniu aktywności na wielu poziomach życia, nauce mobilności zawodowej, samodzielności i inicjatywy w działaniu.

Kluczowymi elementami projektu są zatem:

 • dostarczenie kompleksowej wiedzy n/t współczesnego rynku pracy, jego mechanizmów, wymagań, kierunków zachodzących na nim przemian, co pozwoli sprecyzować odpowiedź na zasadnicze pytanie biznesowe: Jaki powinien być współczesny pracownik, nowoczesna Firma, aby w perspektywie odnosić sukcesy.
 • modelowanie zachowań uczestników w kierunku szerszej adaptacji do współczesnych mechanizmów rynkowych, zwiększenia mobilności i przydatności zawodowej, co da im szansę na pełną integrację społeczną i niezależność.

Projekt ma na celu zasadniczą poprawę jakości życia Beneficjentów, która wynikać będzie z całego szeregu głębokich zmian w kilku kluczowych obszarach, na których skoncentrują się szkolenia miękkie.

Zaangażowanie beneficjentów

Rodzaj zaangażowania

Promocja indywidualnego zaangażowania

Opis działań

Szkolenia tyfloinformatyczne, warsztaty psychologiczne, szkolenia z aktywizacji zawodowej, a także kursy zawodowe będą zmuszały każdego beneficjenta do podejmowania decyzji, wykazania się własnymi pomysłami i rozwiązaniami oraz wniesienia swojego wkładu w budowanie wydajności. Skuteczne zdiagnozowanie predyspozycji beneficjentów i pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia będzie możliwe jedynie przy aktywnym, zdeterminowanym współudziale każdego beneficjenta.

Rodzaj zaangażowania

Pobudzenie wspólnej odpowiedzialności i zdolności do działania

Opis działań

Warsztaty motywacyjne mają zwiększyć odpowiedzialność każdego beneficjenta za całą grupę oraz promować proces mobilizacji wspólnych zasobów. Uczestnicy projektu będą mieli wyznaczone działania wymuszające grupową współpracę np. przy organizacji spotkania (balu), na który zostaną zaproszeni m.in. potencjalni pracodawcy. Do zadań beneficjentów będzie należeć także stworzenie strony internetowej i zamieszczenie na niej informacji, wniosków, opisu korzyści, jakie wynieśli z uczestnictwa w projekcie. Podczas trwania projektu uczestnicy bardziej aktywni będą zachęcani do pomocy słabszym osobom, co powinno przynieść obopólne korzyści.

Rodzaj zaangażowania

Udział w tworzeniu i modyfikacji planu pracy

Opis działań

Każdy uczestnik będzie mógł tworzyć i modyfikować plan pracy w zależności od indywidualnego zapotrzebowania (korekta zakresu materiału, horyzontu czasowego, trudności zagadnień). Szkolenia zawodowe zostaną dopasowane ściśle do oczekiwań poszczególnych grup beneficjentów, tak, aby każdy uczestnik rozwinął swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z własną ścieżką rozwoju zawodowego.

Rodzaj zaangażowania

Udział w realizacji i ocenie działań

Opis działań

Do zadań samych uczestników należeć będzie ocena skuteczności metod, modeli, sposobów rozwiązywania określonych problemów i celowości podejmowanych działań. Beneficjenci będą mieli możliwość wyrażenia spostrzeżeń, uwag, propozycji oraz ocenią realizację projektu i uzyskane efektów. Firmy i instytucje realizujące projekt pełnią jedynie funkcję organizacyjną, umożliwiają uczestnikom korzystanie z wiedzy i doświadczenia zaangażowanych Partnerów przy jednoczesnym podporządkowaniu wszystkich działań warunkom narzuconym przez samych beneficjentów.

Rodzaj zaangażowania

Zmiana postaw i zachowania beneficjentów pozostających w sferze oddziaływania Partnerstwa

Opis działań

Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji projektu będą zmierzały do zmiany zachowania beneficjentów w obszarze życia osobistego i zawodowego. Partnerstwo będzie oddziaływało na uczestników projektu w celu poprawy ich postaw wobec rynku pracy, edukacji i technik komunikacyjnych i informacyjnych.

Rodzaj zaangażowania

Udział w upowszechnianiu rezultatów

Opis działań

Bardzo ważnym ogniwem w upowszechnianiu rezultatów będą sami beneficjenci. Ich zadaniem będzie informowanie innych osób z dysfunkcją wzroku o efektach działań realizowanych w ramach projektu. Istotną rolę odegrają oni także podczas planowanych konferencji z udziałem potencjalnych pracodawców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, z usług których mogą korzystać osoby niewidome. Do zadań uczestników projektu należeć będzie także opisanie efektów działań na stronie internetowej przez nich utworzonej oraz napisanie artykułów do prasy wydawanej przez PZN.

Nasi partnerzy

Rolą Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego jest kompleksowe zarządzanie projektem i odpowiedzialność za jego prawidłową realizację, organizacja szkoleń, inicjowanie spotkań partnerów, koordynacja poszczególnych działań, ich bieżący monitoring, jak również dobór kadr pod względem kwalifikacji w Działaniu 2, sprawozdawczość przed Krajową Strukturą Wsparcia oraz odpowiedzialność finansowa za projekt.

Partnerstwo krajowe tworzą:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Polski Związek Niewidomych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia
 • Agencja Handisoft
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top