Logo Tyfloświat

Logo PFRON

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu: Jacek Zadrożny, email: jacek.zadrozny@firr.org.pl,
tel. 663 88 33 38


Cel projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do szkolnictwa wyższego. Celem cząstkowym, który ma bezpośrednio prowadzić do zwiększenia dostępności wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych, jest umożliwienie przedstawicielom uczelni prezentacji dobrych praktyk, uzyskania dostępu do informacji, zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi i wymiany doświadczeń.


Tło projektu

Na polskich uczelniach studiuje około 23 tys. niepełnosprawnych osób, co stanowi zaledwie 1,2% wszystkich studentów. Na koniec 2006r. tylko 5,5% osób niepełnosprawnych miało ukończone studia wyższe. W populacji osób bez niepełnosprawności było to 15% (BAEL). Dynamika wzrostu tego wskaźnika wśród osób niepełnosprawnych jest ciągle niższa niż w tej drugiej grupie. Różnica w poziomie wykształcenia zwiększa się, a przecież wykształcenie jest jednym z podstawowych czynników decydujących o pozycji zawodowej i społecznej.

Nasza organizacja przeprowadziła badania na próbie 427 wyższych uczelni (publicznych i niepublicznych). Ich wyniki są niepokojące. W 22% uczelni odmówiono prawa do studiowania osobom niepełnosprawnym. Kolejne 8% nie umie odpowiedzieć na pytanie o dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko w 50 uczelniach wskazano osobę specjalizującą się w organizowaniu studiów osobom niepełnosprawnym (pełnomocnik lub biuro ds. osób niepełnosprawnych). Dlatego podjęliśmy działania wspierające pracowników uczelni w tworzeniu równych szans w dostępie do edukacji. Wydaliśmy także publikację poświęconą organizacji systemu wsparcia na uczelniach i zorganizowaliśmy dwie konferencję ogólnopolskie dla pracowników uczelni (listopad 2007 r. i listopad 2008 r.) oraz serie specjalistycznych szkoleń. Podstawowym problemem zgłaszanym podczas konferencji i szkoleń był brak informacji, możliwości wymiany doświadczeń, wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technicznych, sposobach interpretacji przepisów oraz możliwych źródłach finansowania działań dostosowujących. Istnieje widoczna potrzeba stworzenia stałej platformy współpracy międzyuczelnianej w tym zakresie. Otrzymujemy liczne pytania o możliwość kontynuowania naszych działań.

Nasze działania adresujemy do osób realizujących system wsparcia na uczelniach oraz innych pracowników szkolnictwa wyższego (informatycy, bibliotekarze, lektorzy języków obcych, pracownicy administracji). Grupą docelową są osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają zależność między poziomem wykształcenia a aktywnością zawodową, dochodami, poziomem zrehabilitowania i zadowoleniem z życia. Należy zatem założyć, że wyższe wykształcenie jest kluczowym elementem rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Działania

Spotkanie pełnomocników wyższych uczelni do spraw osób niepełnosprawnych zorganizowane w formie dwudniowej konferencji połączone z wymianą doświadczeń, jak również tworzeniem ogólnopolskiej sieci kontaktów osób zajmujących się na uczelniach problematyką osób niepełnosprawnych.

Termin konferencji to 15-16 września 2009 r. Zaproszenia zostaną skierowane do pełnomocników rektorów do spraw osób niepełnosprawnych, a na uczelniach, gdzie nie ma stanowiska pełnomocnika ? do rektorów. Ze względu na obszerność tematyki i ogromne zainteresowanie odbiorców spotkanie będzie dwudniowe i będzie zawierało zarówno elementy wykładowo-prelekcyjne, jak i warsztatowe i dyskusyjne. Głównym celem spotkania ma być możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zaangażowanymi w działalność na rzecz otwarcia uczelni wyższych na studentów niepełnosprawnych.


Innowacyjność

Dzięki opiniom zebranym od uczestników poprzedniej konferencji i serii szkoleń nabraliśmy przekonania, że najlepszą formą szerzenia idei dostępności wyższego wykształcenia dla osób niepełnosprawnych są wspólne spotkania osób, które zajmują się tą problematyką. Zebrane przez nas doświadczenie pokazuje, o jakie elementy należy rozszerzyć formułę konferencji oraz jakie tematy są najbardziej oczekiwane przez uczestników. Wymiana doświadczeń pomiędzy pełnomocnikami do spraw osób niepełnosprawnych z wyższych uczelni jest najlepszą metodą osiągnięcia celu, jakim jest otwarcie szkół wyższych dla osób niepełnosprawnych.

 

Harmonogram

Konferencja odbywać się będzie w terminie 15-16 września 2009 roku, już teraz prosimy o kontakt osoby zainteresowane udziałem.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top