Logo Tyfloświat

Polityka prywatności

Fragment flagi europejskiej z charakterystycznymi gwiazdami i napis RODO

Cały zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego dba o to, by Twoje dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizowanych przez nas procesów rekrutacyjnych i kadrowych, w prowadzonych przez nas formach wsparcia oraz w procesach ewaluacyjnych i kontrolnych, którym podlega Fundacja z racji realizowanych działań. Wdrożyliśmy w naszej Fundacji system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami narzuconymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  zwanym w dalszej części RODO, oparty na najnowszych rozwiązaniach informatycznych.

I. ZASADY ADMINISTROWANIA TWOIMI DANYMI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, KRS 0000170802, NIP 6772221566, REGON 356746471, w dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: biuro@firr.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych:
  1. w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Ciebie odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie działalności statutowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, Administrator może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podwykonawcy (osobie trzeciej) zgodnie z art. 28 rozporządzenia RODO (przykładowo w ramach prowadzonej rekrutacji, obsługi księgowej lub hostingowej). Podmiotem takim będzie wyłącznie zweryfikowany przez nas podwykonawca (osoba trzecia), gwarantujący wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dostęp do Twoich danych mogą otrzymać również instytucje finansujące nasze działania (np: w projektach realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Dostęp do Twoich danych mogą także uzyskać uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Jeśli uzyskamy wiedzę, iż powierzono nam dane osoby w wieku poniżej 16 lat, w celu dalszego ich przetwarzania będziemy dążyć do pozyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych. Jeżeli takiej zgody nie pozyskamy, dane zostaną niezwłocznie usunięte. W sposób świadomy nie przetwarzamy danych osób małoletnich bez zgody ich przedstawicieli ustawowych.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które wyrazisz zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO). Dyspozycję taką możesz wydać nam listownie, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.
 11. Jeśli rozpoczniesz dla nas pracę lub będziesz brał/ła udział w jakiejkolwiek formie wsparcia (np: w realizowanym przez nas projekcie), będziemy kontynuowali przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesów kadrowych lub projektowych, zaś po zakończeniu naszej współpracy dane te będą przez nas archiwizowane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Domniemujemy, że kontaktując się z nami za pomocą powszechnie dostępnych mediów społecznościowych lub platform internetowych (np: Facebook, portale rekrutacyjne), wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie i celu, jaki został określony w informacji, którą nam przekazałeś/aś. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, uzyskujemy dostęp wyłącznie do Twojego profilu publicznego w zakresie, w jakim udzielisz nam na to zgody w ustawieniach własnego konta. Danych tych nie będziemy przetwarzać w naszych wewnętrznych systemach informatycznych. Jeśli jednak zdecydujesz się powierzyć nam swoje dane osobowe w szerszym zakresie (np: przesyłając nam je we wiadomości prywatnej), przetworzymy je poprzez zapisanie ich w naszych własnych systemach informatycznych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej Fundacji, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Cię o tym.
 13. Jeśli kontaktujesz się z nami i powierzasz nam swoje dane osobowe, przesyłając nam list tradycyjny lub wiadomość elektroniczną na jakikolwiek nasz adres email, także domniemujemy, iż tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszą Fundację w zakresie wskazanym w przekazanej nam informacji. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej Fundacji, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Cię o tym.
 14. Jeśli ubiegasz się o pracę w naszej Fundacji lub udział w realizowanych przez nas formach wsparcia (np: projektach), w żadnym wypadku nie przekazuj nam takich danych osobistych, jak: kopia dokumentu tożsamości (na mocy odrębnych przepisów prawa nie dotyczy to obcokrajowców ubiegających się o zatrudnienie w Polsce), informacje o sytuacji rodzinnej czy informacje o sytuacji finansowej, w tym dane np: kart płatniczych.
 15. Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. W tym celu prosimy o kontakt drogą mailową na adres iod@firr.org.pl.
 16. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w naszej wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa.

II. POLITYKA COOKIES

 1. Strona internetowa firr.org.pl oraz strony powiązane tj. pomocdlarodzicow.pl, monitoringobywatelski.firr.org.pl, tyfloswiat.pl, tyflopodcast.net, rodzicuniejestessam.pl korzystają z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej polityki.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Fundacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach stron internetowych Fundacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Cookie tymczasowe (session cookie) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu;
  2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje na Twoim urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień przeglądarki lub do czasu ich ręcznego usunięcia;
  3. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np: w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Pliki cookies, zamieszczane na Twoim komputerze, udostępniane są podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.

III. INFORMACJE O DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ SERWER

 1. Informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają przetwarzaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stronami internetowymi Fundacji oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane te mogą zawierać min.:
  1. czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej;
  2. informację o błędach, jakie nastąpiły podczas przeglądania stron internetowych Fundacji;
  3. adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie do stron internetowych Fundacji (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw. “linka”);
  4. informację o nazwie przeglądarki, z której korzystasz;
  5. informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, skąd jesteś (państwo, region, miasto itp.).
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE I PRAWNE

 1. Administrator, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej polityki zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronach internetowych Fundacji.
 2. Jeśli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa i nieprawidłowo lub bezprawnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zgłosić stosowną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową na adres iod@firr.org.pl.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top