Logo Tyfloświat

Logo PFRON

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu: Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, tel. 663 883 332 (portal internetowy www.tyfloswiat.pl); Marcin Patoczka, marcin.patoczka@firr.org.pl, tel. 663 883 340 (punkt konsultacyjny).


O projekcie

Przedmiotem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz punktu konsultacyjnego.

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w roku 2008, w ramach Programu Partner III, moduł A. Jego realizacja jest również ściśle związana z prowadzeniem czasopisma technologicznego “Tyfloświat”.

Beneficjentami projektu są zarówno osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, pracodawcy zatrudniający pracowników niewidomych i słabowidzących, jak i instytucje działające na ich rzecz, a więc:

 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących;
 • szkoły otwarte, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący;
 • uczelnie wyższe, w których kształcą się studenci niewidomi i słabowidzący;
 • jednostki terenowe Polskiego Związku Niewidomych;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje rynku pracy;
 • jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem utworzenia punktu konsultacyjnego oraz portalu internetowego jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym wzrokowo pomocy technicznej w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania, współfinansowanego z programów celowych prowadzonych przez PFRON. Dzięki istnieniu punktu i portalu, osoba niepełnosprawna wzrokowo będzie mogła zapoznać się z dostępną na polskim rynku ofertą oraz wybrać sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności, a przyznane środki zostaną wykorzystane w sposób optymalny.

Punkt konsultacyjny świadczy wsparcie poprzez:

 • spotkania osobiste;
 • kontakt telefoniczny;
 • kontakt drogami komunikacji elektronicznej (mail, skype, gadu-gadu i inne).

Cele i rezultaty

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu są:

 • wzrost wiedzy o nowoczesnych technologiach wśród osób z dysfunkcją wzroku;
 • wzrost wiedzy o nowoczesnych technologiach wśród pracowników instytucji pracujących na rzecz osób z dysfunkcją wzroku;
 • wzrost celowości i efektywności wydatkowania środków przyznawanych osobom z dysfunkcją wzroku w ramach wszelkiego rodzaju programów pomocowych.

Tło projektu

Otwarcie granic, rozwój rynków i napływ do Polski nowoczesnych technologii, jakie miały miejsce po roku 1989 r. pociągnęły za sobą również ułatwienie dostępu do nowinek technicznych osobom niepełnosprawnym. Możliwość korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej informatyki oraz elektroniki ma kluczowe znaczenie dla osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ stanowi dla nich niezwykłe ułatwienie w dostępie do informacji.

Ogromna różnorodność sprzętu i oprogramowania jest z jednej strony dobrodziejstwem dla osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś rodzi konieczność wyboru określonych urządzeń, tak by jak najlepiej spełniały swoją rolę i aby ich użytkowanie niosło za sobą jak najwięcej korzyści.

Osoby z dysfunkcją wzroku dysponują możliwością otrzymania pomocy finansowej na zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania ze środków PFRON, jednak bardzo niewiele z nich ma dostateczną ilość informacji, by dokonać trafnego i efektywnego wyboru. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest nieefektywne wydawanie środków publicznych i spadek skuteczności tej formy pomocy. Duży procent z milionów złotych, wydatkowanych rokrocznie w ramach programów celowych, takich jak ?Komputer dla Homera? czy ?Pegaz?, przeznaczany jest na niewłaściwie dobrany sprzęt, który zamiast służyć użytkownikowi, obrasta kurzem.

Jak pokazują badania, młode osoby z dysfunkcją wzroku posiadają sprzęt przede wszystkim dzięki programom pomocowym (głównie za pośrednictwem PFRON-u), jednak ponad połowa z nich uważa, że nie posiadają wiedzy na temat komputerów lub wiedza ta jest na poziomie podstawowym. Szkolenia zapewniane przez firmy dystrybuujące oprogramowanie specjalistyczne są według respondentów niewystarczające, gdyż wiedza przekazywana jest na nich już po zakupie sprzętu, a co za tym idzie, nie pomaga we właściwym jego doborze.

Podczas realizacji działań na rzecz osób niewidomych i słabowidzących dostrzegliśmy poważne braki w informacji na temat oferty rynkowej, a wśród osób nieznajdujących się w bezpośrednim zasięgu działań organizacji pozarządowych poziom informacji był niemal zerowy, co potwierdzają badania przeprowadzone przez naszą organizację. Wynika z nich, że uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczący się w szkołach otwartych, nie dysponują specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, chociaż posiadają własne komputery, a wśród wszystkich osób objętych badaniem około połowa nie stosuje żadnych specjalistycznych rozwiązań.

Rozwiązaniem może być również utworzenie, niezwiązanego biznesowo z firmami komercyjnymi, punktu konsultacyjnego, do którego mogłyby zgłaszać się osoby niepełnosprawne wzrokowo, zarówno po pomoc w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, jak i poprawnego wypełnienia samego formularza Programu ?Komputer dla Homera? lub podobnych oraz portalu technologicznego, zapewniającego dostęp do kompletnej bazy sprzętu i oprogramowania wspomagającego, dostępnego na polskim rynku. Da to gwarancję, że wybór zostanie dokonany optymalnie, a nie na zasadzie widzimisię samego beneficjenta, któremu wydaje się, że orientuje się w dostępnym asortymencie lub sprzedawcy, który jest zainteresowany zwiększaniem własnej sprzedaży.

 

Innowacyjność projektu

Obecnie na rynku brak jest mediów skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących, których przedmiotem byłoby rzetelne i kompleksowe przedstawienie nowoczesnych technologii dostępowych, przeznaczonych dla tej grupy odbiorców.

Brak wiedzy na ten temat skutkuje spadkiem dostępu do tychże technologii, a co za tym idzie niskim poziomem dostępu do wiedzy i edukacji, zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym. Niewiedza ta ogranicza także możliwości samokształcenia się osób niewidomych i słabowidzących.

Niezwykle ważnym problemem wynikającym z braku wiedzy na temat technologii dostępowych jest niewłaściwe wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

Dzięki projektowi, możemy przełamać dotychczasową praktykę i stworzyć centrum informacji (w wersji internetowej i drukowanej) skierowanej do ponad 500 tys. osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz organizacji, instytucji i firm działających dla tej społeczności.

Dzięki istnieniu portalu technologicznego, każda osoba niewidoma lub słabowidząca będzie mogła odnaleźć w jednym miejscu informacje, które pozwolą jej na prawidłowy dobór sprzętu i oprogramowania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.

Wzrost świadomości na temat dostępnych ułatwień oraz systemów wsparcia pozwalających na ich użytkowanie, umożliwi osobom niewidomym i słabowidzącym efektywne korzystanie z nowinek technologicznych, ułatwiających im pozyskiwanie informacji, zdobywanie wiedzy i nawiązywanie kontaktu ze społeczeństwem.

 

Korzyści dla Beneficjentów

Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci ostateczni uzyskają następujące korzyści:

 • wzrost wiedzy na temat możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu podstawowego i specjalistycznego w ramach różnych programów;
 • umiejętność wypełnienia (wraz z niezbędnymi załącznikami) dokumentów niezbędnych dla otrzymania dofinansowania;
 • pomoc w dobraniu odpowiedniej dla potrzeb i możliwości konfiguracji zestawu, na którego dofinansowanie składany jest wniosek;
 • pomoc w rozliczeniu udziału w projekcie po zakupie sprzętu i oprogramowania.

Zaangażowanie Beneficjentów

Na etapie planowania projektu, założona została szeroko pojęta współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, instytucjami administracji publicznej oraz uczelniami wyższymi. Będą one funkcjonowały w projekcie nie tylko jako odbiorcy treści zawartych w portalu internetowym, ale również jako ich współtwórcy.

Poprzez przygotowane na potrzeby projektu ankiety ewaluacyjne, na bieżąco zbierane będą dane na temat specjalnych obszarów zainteresowania osób z dysfunkcją wzroku i środowiska wokół nich skupionego. Pozwoli to na elastyczne prowadzenie portalu internetowego, a także i dostosowanie ich treści tak, aby jak najbardziej odpowiadała ona potrzebom użytkowników.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top