Logo Tyfloświat

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiło się ogłoszenie o powołaniu do życia specjalnego programu celowego, mającego nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym przez powódź.

Poniżej w/w ogłoszenie.

Jednym z podstawowych zadań, jakie Państwo winno spełniać względem swoich obywateli, jest zapewnienie im maksymalnej ochrony życia, zdrowia i mienia. Funkcja ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach ekstremalnych, takich jak powodzie, występujące na ogół nagle, niespodziewanie i gwałtownie.

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz niesienie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku działania sił natury, należy do odpowiednich jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Działania tych jednostek wielokrotnie wspomagane są poprzez ofiarną pomoc całego społeczeństwa.

Wśród szerokiej grupy osób dotkniętych skutkami powodzi są także osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, powinna być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia lub mienia.

Istotną rolę w wypełnieniu tego zadania ma spełniać program ?POWÓDŹ 2010?, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.

Pomoc finansowa przewidziana w programie stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

I. Nazwa programu

?POWÓDŹ 2010 ? pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku?.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

beneficjencie ? należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał pomoc finansową w ramach programu,

monitorowaniu ? należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym,

PFRON ? należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

powodzi ? należy przez to rozumieć takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia,

programie ? należy przez to rozumieć program ?POWÓDŹ 2010 ? pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku?,

wnioskodawcy ? należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

IV. Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maju 2010 roku.

V. Adresaci programu

Adresatami programu są poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maju 2010 roku:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

W imieniu i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują opiekunowie prawni tych osób.

VI. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Na podstawie informacji przekazanych przez Oddziały PFRON, dotyczących liczby poszkodowanych osób niepełnosprawnych, Zarząd PFRON dokona podziału limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON na realizację programu.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku udzielana jest ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia.

Wysokość świadczenia przypadającego na jedną osobę niepełnosprawną ustalona zostanie przez Zarząd PFRON na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, z tym że wysokość tego świadczenia nie może przekraczać kwoty 2.000,00 zł.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie:

kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,

dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę ? wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

VIII. Zasięg i czas trwania programu

Program realizowany jest na terenach dotkniętym powodzią, która miała miejsce w maju 2010 roku.

Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON, z zastrzeżeniem ust. 3.

Program przewiduje wypłatę świadczeń dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.

Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

IX. Tryb postępowania

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku powodzi ? na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wzór formularza wniosku przyjęty zostanie przez Zarząd PFRON.

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 listopada 2010 roku.

Oddział PFRON, na terenie działania którego wystąpiła powódź, organizuje na miejscu zdarzenia akcję informacyjną dla poszkodowanych osób niepełnosprawnych o możliwości uzyskania pomocy w ramach programu.

Pracownicy Oddziałów PFRON zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON.

O podjętych decyzjach Oddział PFRON powiadamia wnioskodawców niezwłocznie.

W przypadku pozytywnej decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON wybór formy płatności (gotówka, przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy) musi zostać uzgodniony z wnioskodawcą. Wypłata świadczenia przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty uzgodnienia formy płatności z wnioskodawcą. Wypłata świadczenia w formie gotówki nastąpi w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę gotówkowej formy płatności, wypłata przyznanego świadczenia następuje na terenie Oddziału PFRON. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypłaty środków przez pracowników Oddziału PFRON w aktualnym miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu. Wnioski rozpatrzone negatywnie, w tym z braku środków finansowych na realizację programu, podlegają archiwizacji w Oddziale PFRON.

Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia ze strony realizatorów programu przy weryfikacji wniosków ? przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

X. Źródła finansowania programu

Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.

XI. Realizatorzy programu

Do zadań Zarządu PFRON należy:

zatwierdzenie formularza wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia,

podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON i przyznawanie Oddziałom PFRON limitów środków finansowych na realizację programu,

wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.

Do zadań Oddziałów PFRON należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, w tym przede wszystkim:

weryfikacja formalna wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia,

obsługa finansowa beneficjentów,

monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.

Do zadań Biura PFRON należy:

zarządzenie programem,

monitorowanie programu.

XII. Monitoring programu

Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.

Oddział PFRON na terenie działania którego wystąpiła powódź przekazuje do Biura PFRON po zakończeniu wypłaty świadczeń:

informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację programu, zawierające w szczególności:

a) liczbę wnioskodawców,

b) liczbę złożonych wniosków spełniających wymogi programu,

c) liczbę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie,

d) kwotę wypłaconych w ramach programu świadczeń,

inne informacje związane z realizacją programu, o które może wystąpić Biuro PFRON.

Źródło: www.pfron.org.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top