Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością w instytucjach publicznych
Ruchome schody.
www.pixaby.pl

Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli weryfikacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 35 instytucjach publicznych pozwoliła ustalić średni wskaźnik zatrudnienia na poziomie 3,05 procent. Wymagany poziom zatrudnienia OzN w instytucjach publicznych to 6 procent. Niemalże dwukrotnie niższy wskaźnik zatrudnienia miał przełożenie na to, że instytucje publiczne zobowiązane zostały do uiszczenia tzw. kary na PFRON. Na poziom wskaźnika wpływ mają m.in. bariery architektoniczne, nieprawidłowości podczas procesu rekrutacji oraz brak współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z raportem NIK kontrolowane instytucje  w nieznacznym stopniu były zainteresowane zmianą tej sytuacji. 77 % badanych instytucji nie podjęło żadnych dodatkowych inicjatyw w celu zapewnienia OzN możliwości zatrudnienia. Według raportu NIK za tak niską wartość wskaźnika głównie odpowiada proces rekrutacji. W ogłoszeniach o pracę pojawiają się nierzetelne informacje, ogłoszenia nie są upubliczniane. Proces rekrutacji niejednokrotnie jest ukierunkowany na zatrudnianie osób pełnosprawnych. Dodatkowo w trzech kontrolowanych instytucjach wykryto naruszenie przepisów dotyczących pierwszeństwa w zatrudnianiu OzN.

Na niski poziom zatrudnienia ma też wpływ nieprzestrzeganie praw pracowników z niepełnosprawnością wynikających z ustawy o rehabilitacji np. praca w godzinach nocnych, nadgodziny czyli przekroczenie normy tygodniowego czasu pracy, nieprawidłowości w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego czy też w określeniu warunków pracy. Warto również wspomnieć o czynniku, który bardzo skutecznie utrudnia OzN podjęcie pracy w instytucjach publicznych – bariery architektoniczne. Wśród 79 skontrolowanych instytucji jedynie 21 było w pełni dostosowanych do potrzeb OzN. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 35 instytucji z terenu siedmiu województw. W skład kontrolowanych jednostek w każdym województwie weszły: dwie jednostki administracji samorządowej, jedna jednostka administracji samorządowej oraz dwie państwowe osoby prawne.  

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/824849

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top