Logo Tyfloświat

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome 
i słabowidzące do udziału w kolejnym Projekcie “Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2016 – 2018”. Pierwszy etap Projektu będzie realizowany w okresie 01.04.2016r. – 31.03.2017r.

 

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach Projektu planowana jest realizacja m.in. następujących zajęć grupowych:
– informatyki na poziomie podstawowym,
– informatyki ukierunkowanej na korzystanie z Internetu w codziennym życiu (załatwianie spraw urzędowych przez Internet, zakupy online, bankowość internetowa itp),
– wizażu i kreowania wizerunku osób niewidomych i słabowidzących,
– elementów sztuk walki (w tym kung-fu) dla osób niewidomych 
i słabowidzących.

Oprócz zajęć grupowych, planowana jest realizacja zajęć indywidualnych, 
w tym:
– informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje),
– orientacji przestrzennej,
– czynności życia codziennego.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się 
w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa osobom zamiejscowym koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do Krakowa 
(i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Ogólne warunki udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach i imprezach, organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia 
o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

W Projekcie nie mogą brać udziału osoby, biorące równocześnie udział 
w innym projekcie, współfinansowanym ze środków PFRON, ukierunkowanym na realizację podobnych celów.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji, przy 
ul. Wybickiego 3A w Krakowie pod numerem telefonu 12 629 85 14 
(prosić Damiana Kiss kom. 663 883 337 lub Joannę Czudecką 
kom. 663 000 038).

Już wkrótce kolejne informacje (w tym planowany harmonogram zajęć) dotyczące prowadzonych w ramach Projektu szkoleń i zajęć innego typu – prosimy o śledzenie naszej strony www.firr.org.pl.


Projekt “Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2016 – 2018” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top