Logo Tyfloświat

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe

ue-ffw


Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu: Małgorzata Domagała, malgorzata.domagala@firr.org.pl, tel. 665 883 603


Cele projektu

Wśród celów projektu należy wymienić:

 

 • poinformowanie opinii publicznej o zjawisku dyskryminacji, zwiększenie świadomości społecznej i wrażliwości na ten problem;

 

 • pobudzenie świadomości ludzi niepełnosprawnych i nauczenie ich rozpoznawania dyskryminacji i sposobów jej zwalczania;

 

 • przekonanie polityków i urzędników do dostrzeżenia problemu dyskryminacji i jego rozwiązania poprzez nowe zapisy w aktach prawnych;

 

 • przekonanie urzędników do wdrażania prawa w sposób nie dyskryminujący;

 

 • ułatwienie ludziom niepełnosprawnym dostępu do informacji i zwalczanie wykluczenia informacyjnego.

 

Działania

Działania rzecznicze na rzecz praw osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień:

 

 • dostępność wyższych uczelni oraz dostępność szkolnictwa otwartego dla uczniów z niepełnosprawnością;

 

 • dyskryminacja w prawie pracy i systemie zabezpieczenia społecznego;

 

 • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

 

Adresatami tych działań są politycy (parlamentarzyści) oraz urzędnicy. Z wcześniejszych doświadczeń realizatora projektu wynika, że nie mają oni odpowiedniej wiedzy merytorycznej. FIRR postawiła sobie zatem zadanie, jakim jest nauczenie dostrzegania problemu dyskryminacji, pokazanie jego wpływu na aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz dzielenie się wiedzą ekspercką. Zostaną przygotowane dokumenty, np. propozycje nowelizacji ustaw i zmian rozporządzeń, które ułatwiają przejście w rozmowie z politykami i urzędnikami z poziomu wyrażania opinii i zgłaszania deklaracji na poziom wprowadzania nowych rozwiązań.

Konferencje prasowe

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie  trzech konferencji prasowych, których tematami będą:

 • dostępność edukacji;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • problemy w dostępie do informacji.

Organizator liczy na zainteresowanie tą tematyką dużej grupy dziennikarzy. Chce upowszechniać w społeczeństwie świadomość istnienia dyskryminacji i promować zachowania przeciwstawiające się takim praktykom. Bardzo liczy na to, że wiedza przekazana dziennikarzom ułatwi im przygotowywanie informacji wskazujących na wagę tego problemu.

Forum dyskusyjne

Na początek grudnia zaplanowano konferencję połączoną z warsztatami dla decydentów i urzędników samorządowych. Poruszane na niej tematy związane będą z różnymi aspektami polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Dwudniowe forum będzie miało bardzo urozmaiconą formę (prezentacje, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, giełdy dobrych praktyk). FIRR liczy, że jego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia nowych umiejętności, zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz wyrównywania szans.

Dystrybucja publikacji

Przedstawiciele wszystkich samorządów na szczeblu województwa i powiatu otrzymają broszurę na temat zapewnienia dostępu do informacji, która została opracowana przez ekspertów FIRR w poprzednim okresie.

W trakcie trwania tego projektu zostaną zebrane informacje oraz zredagowana publikacja na temat dobrych praktyk samorządów w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jej drukowaną wersja zostanie przekazana wszystkim samorządom (powiatom i województwom) oraz uczestnikom forum dyskusyjnego.

 

Tło projektu

W trakcie realizacji przez FIRR innych projektów zostały poddane analizie zapisy prawne dotyczące edukacji, zatrudnienia i dostępu do informacji. Znaleziono w nich zapisy dyskryminujące osoby niepełnosprawne. Opracowano propozycje zmian niektórych zapisów zawartych w ustawach:

 

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

 

 • O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

 • O rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1286 z późn. zm.)

 

Prowadząc działania rzecznicze, FIRR chce upowszechniać wiedzę, którą posiada w tym zakresie. Dąży do pozyskania jak największej liczby instytucji, organizacji i osób, które będą wyczulone na przejawy dyskryminacji i będą miały wolę zmiany istniejących rozwiązań prawnych lub praktyki wdrażania obowiązujących przepisów.

Badania praktyki wdrażania przepisów utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że bardzo wiele zależy od wiedzy i dobrej woli urzędników samorządowych. Dlatego postanowiono wypromować najlepsze praktyki i wydać publikację przedstawiającą, jak można modelowo rozwiązywać problemy, których inni nawet nie dostrzegają. W ten sposób włączono się w upowszechnianie dobrych praktyk, a chcącym je naśladować zaproponowano możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń podczas forum dyskusyjnego.

 

Innowacyjność

Proponowanym rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów jest równoległe połączenie trzech ścieżek działań:

 

 • medialnej (mającej kształtować świadomość dziennikarzy, a za ich pośrednictwem, całej opinii społecznej);

 

 • edukacyjnej (umożliwiającej osobom realizującym politykę wyrównywania szans zapoznanie się z dobrymi praktykami i wymianę doświadczeń);

 

 • bezpośredniej współpracy z politykami i urzędnikami (wskazanie im  problemu, określenie jego wpływu na sytuację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie wiedzy eksperckiej).

 

W ten sposób jednocześnie organizatorzy docierają do wszystkich zainteresowanych stron: osób tworzących i wdrażających politykę społeczną, jej adresatów oraz ich otoczenia i całej opinii społecznej. Kompleksowość realizowanych inicjatyw powinna zagwarantować kontynuowanie wywołanych tematów także po zakończeniu tego projektu.


Korzyści dla Beneficjentów Ostatecznych

Wszyscy beneficjenci końcowi otrzymają pełną informację o dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, pracy i informacji. Nauczą się rozpoznawać dyskryminację i poznają możliwości przeciwstawiania się jej. Projekt adresowany jest:

 

 • do polityków, którym zaproponowane będą zmianę konkretnych aktów prawnych;

 

 • do urzędników, którym pokazane zostaną dobre praktyki wdrażania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych;

 

 • do innych organizacji pozarządowych, które wyczulone zostaną na problem dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej,

 

 • do dziennikarzy, którzy powinni przekazywać opinii publicznej zarówno informacje o dostrzeganych przykładach dyskryminacji jak i promować dobre praktyki;

 

 • do osób niepełnosprawnych, które zyskają wiedzę o swoich prawach i sposobach ich egzekwowania.

 

Zaangażowanie Beneficjentów Ostatecznych

Projekt angażuje wszystkie grupy beneficjentów. FIRR wnosi do niego informację na temat problemów rozpoznanych w trakcie realizacji poprzednich projektów i opracowane wcześniej propozycje zmian prawnych oraz publikacje. Zaprasza inne organizacje, samorządowców, urzędników administracji i osoby niepełnosprawne do współpracy w tworzeniu katalogu dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz przedstawiania dobrych praktyk. Żadne z zaplanowanych działań nie ogranicza się do przekazania wiedzy, ale łączy się z możliwością wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich, którym bliskie są prawa osób niepełnosprawnych, do współpracy przy realizacji tego projektu.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top