Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy ekran laptopa, na którym wyświetlony jest kod programistyczny, obok stoi kubek

Pandemia COVID-19 przyspieszyła ewolucję cyfrową poszczególnych sektorów gospodarki, wpłynęła na proces transformacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych – e-usług publicznych. Wg prognoz przygotowanych na potrzeby programu Polski Ład już w 2023 r. odsetek Polaków korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną zwiększy się do 60%, a co drugi Polak posiadać będzie Profil Zaufany. Niemniej jednak cyfryzacja w dalszym ciągu jest wyzwaniem, przed którym stoją zwykli obywatele oraz przedsiębiorcy, jest dla nas szansą, ale i sprawdzianem w kontekście funkcjonowania administracji publicznej i wykorzystania profilu zaufanego przez szerokie grono wnioskodawców PFRON.
Realizując proces transformacji cyfrowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”. To strategiczne dla procesu informatyzacji PFRON przedsięwzięcie wkroczyło w fazę budowy. 
System iPFRON+ umożliwi pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w ramach Programów Wsparcia PFRON w 100% elektronicznie na każdym etapie sprawy. Dla Beneficjentów oznaczać to będzie nie tylko łatwe przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego lub rozliczenie dotacji, ale także bieżące pozyskanie informacji o statusie sprawy oraz możliwość bezpośredniej komunikacji z pracownikiem PFRON, który tę sprawę prowadzi i monitoruje. Osoby z niepełnosprawnościami korzystające ze wsparcia Funduszu zyskają indywidulane konta, zawierające m.in. informacje o projektach realizowanych w pobliżu miejsca ich zamieszkania, informacje o wsparciu, które mogą uzyskać oraz informacje o dotychczas udzielonym im wsparciu.
W sierpniu br. został zakończony etap analizy założeń systemu informatycznego, stanowiący kluczowy i strategiczny etap działań projektowych, w trakcie którego określone zostały granice docelowej funkcjonalności i ergonomii tworzonego oprogramowania. Przez ponad trzy miesiące zespół projektowy, wspierany wiedzą merytoryczną pracowników Biura i Oddziałów PFRON, kompletował informacje o szczegółach procesów realizowanych przy udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i podmiotami działającym na ich rzecz. Zespół ten planował również ich optymalizację z wykorzystaniem najnowszych technologii. O skali przedsięwzięcia świadczą dane liczbowe: w wyniku 73 sesji analitycznych i technicznych opracowane zostało 208 wymagań początkowych (często złożonych z wielu podpunktów), 147 reguł biznesowych oraz 104 różne diagramy. Dogłębne zbadanie potrzeb oraz możliwości wprowadzenia usprawnień stanowi fundament budowy systemu o wysokiej funkcjonalności.
Zakończenie etapu analizy umożliwiło rozpoczęcie procesu wytwórczego. Po raz pierwszy w PFRON na taką skalę  prowadzony jest proces przy wykorzystaniu podejścia zwinnego (SCRUM), który pozwala szybko reagować w przypadku zmian w otoczeniu projektowym.
W tworzeniu funkcjonalności oprogramowania zespół projektowy położył duży nacisk na dostępność. Realizacja zaleceń WCAG oraz badania UX (wrażenia użytkownika podczas korzystania z produktu) mają na celu wytworzenie systemu, który w najwyższym stopniu będzie wspierał użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak np. funkcja głosowego wypełnienia wniosku, możliwość wywołania tłumacza języka migowego, prosty, schludny i wygodny interfejs oraz rozbudowana pomoc kontekstowa, zapewne przekonają wiele osób do wybrania cyfrowej formy komunikacji z PFRON.
Istotną grupę użytkowników nowego systemu stanowić będą organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane w ramach zadań zlecanych. Ta grupa użytkowników z pewnością doceni, że funkcjonalność nowego systemu będzie wykorzystywać wiele rozwiązań wypracowanych na potrzeby obecnie użytkowanych narzędzi informatycznych. Aczkolwiek użyteczność nowego systemu zostanie znacznie rozszerzona a sam system zyska nowy, czytelny interfejs graficzny.
Działanie aplikacji wsparte zostanie przez szereg narzędzi i wydarzeń ułatwiających korzystanie z nowego systemu: szkoleniami i webinariami dla użytkowników, platformą e-learningową, filmami instruktażowymi publikowanymi w mediach społecznościowych, serwisem informacyjnym oraz usługami dedykowanej infolinii. Baza materiałów szkoleniowych będzie systematycznie rozszerzana i aktualizowana. Wykaz usług świadczonych przez System iPFRON+ dostępny będzie w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej (
https://www.gov.pl/).

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/system-ipfron-wszedl-w-faze-wytworcza/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top