Logo Tyfloświat

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/archfiles/u1/LOGO-PFRON.jpg

Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Osoba do kontaktu: Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, tel. 663 883 332


O projekcie

Przedmiotem projektu jest stworzenie i prowadzenie platformy medialnej dostarczającej osobom z dysfunkcją wzroku informacji na temat dostępnych dla nich nowoczesnych technologii oraz form wsparcia z nimi związanych.

Beneficjentami projektu będą zarówno osoby niepełnosprawne
z uszkodzeniem narządu wzroku, pracodawcy zatrudniający pracowników niewidomych i słabowidzących, jak i instytucje działające na ich rzecz, a więc:

 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących;
 • szkoły otwarte, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący;
 • uczelnie wyższe, w których kształcą się studenci niewidomi i słabowidzący;
 • jednostki terenowe Polskiego Związku Niewidomych;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje rynku pracy;
 • jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na platformę informacyjną składać się będą dwa, wzajemnie się uzupełniające, elementy: portal technologiczny oraz czasopismo wydawane w formie kwartalnika i dystrybuowane bezpłatnie w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

Zadaniem portalu internetowego będzie udostępnienie posegregowanej i łatwej do odnalezienia informacji na temat technologii dostępowych i sposobów ich wykorzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku, natomiast celem czasopisma stanie się przekazanie pogłębionej wiedzy, dotyczącej tematyki poruszanej na łamach serwisu www. Wiedza przekazywana za pośrednictwem tych dwóch mediów, z założenia dostępna będzie dla użytkowników w dwóch formach: encyklopedycznej i opisowej.

Oba narzędzia będą przydatne zarówno dla samych osób niepełnosprawnych, jak i dla instytucji pracujących na ich rzecz.

Media będą służyć – oprócz szerzenia wiedzy o charakterze technicznym – upowszechnianiu dobrych praktyk i osobowości środowiska osób niewidomych. Misją portalu i czasopisma jest bowiem podniesienie wiary w możliwość pełnej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku i ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.


Cele i rezultaty

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych w ramach programów celowych;
 • Zwiększenie wiedzy o technologiach dostępowych wśród osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób pracujących na ich rzecz;
 • Zwiększenie dostępności edukacji (szkolnictwo otwarte, uczelnie wyższe), szkoleń zawodowych i rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • Podniesienie świadomości pracowników publicznych służb zatrudnienia o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych;
 • Wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku przez przekazanie im informacji o istniejących technologiach dostępowych oraz prezentacji dobrych praktyk w obszarze edukacji i zatrudniania;
 • Wzrost zainteresowania rodzimych naukowców tworzeniem i adaptowaniem rozwiązań technologicznych.

Tło projektu

Otwarcie granic, rozwój rynków i napływ do Polski nowoczesnych technologii, jakie miały miejsce po roku 1989 r. pociągnęły za sobą również ułatwienie dostępu do nowinek technicznych osobom niepełnosprawnym. Możliwość korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej informatyki oraz elektroniki ma kluczowe znaczenie dla osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ stanowi dla nich niezwykłe ułatwienie w dostępie do informacji.

Ogromna różnorodność sprzętu i oprogramowania jest z jednej strony dobrodziejstwem dla osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś rodzi konieczność wyboru określonych urządzeń, tak by jak najlepiej spełniały swoją rolę i aby ich użytkowanie niosło za sobą jak najwięcej korzyści.

Osoby z dysfunkcją wzroku dysponują możliwością otrzymania pomocy finansowej na zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania ze środków PFRON, jednak bardzo niewiele z nich ma dostateczną ilość informacji, by dokonać trafnego i efektywnego wyboru. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest nieefektywne wydawanie środków publicznych i spadek skuteczności tej formy pomocy. Duży procent z milionów złotych, wydatkowanych rokrocznie w ramach programów celowych, takich jak ?Komputer dla Homera? czy ?Pegaz?, przeznaczany jest na niewłaściwie dobrany sprzęt, który zamiast służyć użytkownikowi, obrasta kurzem.

Jak pokazują badania, młode osoby z dysfunkcją wzroku posiadają sprzęt przede wszystkim dzięki programom pomocowym (głównie za pośrednictwem PFRON-u), jednak ponad połowa z nich uważa, że nie posiadają wiedzy na temat komputerów lub wiedza ta jest na poziomie podstawowym. Szkolenia zapewniane przez firmy dystrybuujące oprogramowanie specjalistyczne są według respondentów niewystarczające, gdyż wiedza przekazywana jest na nich już po zakupie sprzętu, a co za tym idzie, nie pomaga we właściwym jego doborze.

Podczas realizacji działań na rzecz osób niewidomych i słabowidzących dostrzegliśmy poważne braki w informacji na temat oferty rynkowej, a wśród osób nieznajdujących się w bezpośrednim zasięgu działań organizacji pozarządowych poziom informacji był niemal zerowy, co potwierdzają badania przeprowadzone przez naszą organizację. Wynika z nich, że uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczący się w szkołach otwartych, nie dysponują specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, chociaż posiadają własne komputery, a wśród wszystkich osób objętych badaniem około połowa nie stosuje żadnych specjalistycznych rozwiązań.

Sytuację tę mogłoby zmienić udostępnienie osobom z dysfunkcją wzroku platformy zawierającej rzetelne informacje na temat stworzonych dla nich technologii, na rynku brak jest jednak mediów (czasopism, portali tematycznych, audycji radiowych czy telewizyjnych), które w kompleksowy sposób zapoznawałyby potencjalnych użytkowników z ofertą do nich kierowaną, dostępnym na rynku sprzętem i oprogramowaniem specjalistycznym, a także formami wsparcia, takimi jak szkolenia oraz programy pomocowe. Podstawowym sposobem przekazywania tych informacji jest obecnie umieszczanie ich na stronach internetowych poszczególnych organizacji, instytucji i producentów. Dostępność do danych zawartych w tak rozproszonych źródłach jest bardzo ograniczona.

 

Innowacyjność projektu

Obecnie na rynku brak jest mediów skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących, których przedmiotem byłoby rzetelne i kompleksowe przedstawienie nowoczesnych technologii dostępowych, przeznaczonych dla tej grupy odbiorców.

Brak wiedzy na ten temat skutkuje spadkiem dostępu do tychże technologii, a co za tym idzie niskim poziomem dostępu do wiedzy i edukacji, zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym. Niewiedza ta ogranicza także możliwości samokształcenia się osób niewidomych i słabowidzących.

Niezwykle ważnym problemem wynikającym z braku wiedzy na temat technologii dostępowych jest niewłaściwe wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

Dzięki projektowi, możemy przełamać dotychczasową praktykę i stworzyć centrum informacji (w wersji internetowej i drukowanej) skierowanej do ponad 500 tys. osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz organizacji, instytucji i firm działających dla tej społeczności.

Dzięki istnieniu portalu technologicznego, każda osoba niewidoma lub słabowidząca będzie mogła odnaleźć w jednym miejscu informacje, które pozwolą jej na prawidłowy dobór sprzętu i oprogramowania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.

Wzrost świadomości na temat dostępnych ułatwień oraz systemów wsparcia pozwalających na ich wykorzystanie, umożliwi osobom niewidomym i słabowidzącym efektywne korzystanie z nowinek technologicznych, ułatwiających im pozyskiwanie informacji, zdobywanie wiedzy i nawiązywanie kontaktu ze społeczeństwem.

 

Korzyści dla Beneficjentów

Podstawowym profitem wynikającym z korzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku z mediów tworzonych w ramach projektu, będzie zwiększenie ich wiedzy o istnieniu technologiach dostępowych i możliwościach ich wykorzystania.

Pociągnie to za sobą wzrost dostępności edukacji w obszarze szkolnictwa otwartego, w szczególności na poziomie wyższym, oraz zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy społecznej.

Rozpropagowanie mediów nie tylko wśród osób niewidomych i słabowidzących, ale także wśród instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ich pracodawców, również wpłynie korzystnie na poziom aktywności zawodowej i społecznej niewidomych i słabowidzących.

Zakładamy także, że stworzenie profesjonalnej platformy technologicznej wpłynie na zwiększenie zainteresowania rodzimej kadry naukowej tworzeniem i adaptowaniem rozwiązań technologicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, dzięki czemu zwiększy się jakość i różnorodność technologii dostępowych, stworzonych specjalnie dla polskich użytkowników.

 

Zaangażowanie Beneficjentów

Na etapie planowania projektu, założona została szeroko pojęta współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, instytucjami administracji publicznej oraz uczelniami wyższymi. Będą one funkcjonowały w projekcie nie tylko jako odbiorcy mediów, ale również jako ich współtwórcy.

Poprzez przygotowane na potrzeby projektu ankiety ewaluacyjne, na bieżąco zbierane będą dane na temat specjalnych obszarów zainteresowania osób z dysfunkcją wzroku i środowiska wokół nich skupionego. Pozwoli to na elastyczne prowadzenie obu mediów i dostosowanie ich treści tak, aby jak najbardziej odpowiadała ona potrzebom użytkowników.

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top