Logo Tyfloświat

Za niezależnym życiem25 października w Warszawie, w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, spotkają się osoby z niepełnosprawnościami i organizacje pozarządowe z całego kraju, by przedstawić priorytety dla Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i zaproponować zmiany w systemie wsparcia.

Za niezależnym życiem

„Za niezależnym życiem” – to hasło III Kongresu. Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to jedyne takie ogólnopolskie forum, podczas którego niepełnosprawni, ich bliscy, opiekunowie i asystenci mają możliwość występować w swoim imieniu i głośno mówić wspólnym głosem o swoich potrzebach. W tym roku tematem przewodnim jest prawo do niezależnego życia, czyli do integracji zamiast segregacji, włączenia zamiast wykluczenia, zatrudnienia na otwartym rynku pracy zamiast w zakładach chronionych, rozwijania usług asystenckich i społecznych zamiast nieefektywnych świadczeń finansowych. Chodzi o stworzenie takich warunków, by osoby z niepełnosprawnościami mogły być niezależne i samodzielne w każdym aspekcie swojego życia, by miały takie same prawa i szanse jak obywatele pełnosprawni.
Tegoroczna edycja Kongresu ma być wyjątkowa, ponieważ po 5 latach obowiązywania Konwencji ONZ i dyskusji na temat jej wdrażania i ulepszania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, przedstawione zostaną konkretne rozwiązania. Wypracowane przez środowisko pozarządowe priorytety do Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia do ustaw wdrażających mają być nawiązaniem do rządowych projektów: Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu „Za Życiem”.
Proces przygotowania wytycznych dla nowego systemu wsparcia przedstawia się następująco:
Etap 1: Grupa ekspertów spośród organizacji partnerskich przygotowuje propozycje zmian.
Etap 2: Podczas Konwentów Regionalnych (wrzesień-październik) zmiany są konsultowane i poddawane debacie.
Etap 3: Podczas Kongresu w Warszawie (październik) przestawiane są wytyczne dla nowego systemu wsparcia, które to następnie zostają poddane szerokiej dyskusji.
Etap 4: Efekty naszej pracy zostają przedłożone Rządowi i Parlamentowi RP.

Konsultacje w regionach

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poprzedzają spotkania w regionach. Ważne, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością miało szansę uczestniczyć w przygotowaniach Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i mogło wypowiedzieć się w istotnych dla siebie tematach. Dlatego podczas 16 Konwentów Regionalnych proponowane zmiany w systemie wsparcia będą konsultowane w mniejszych grupach z osobami i organizacjami, które z różnych przyczyn nie będą mogły przyjechać do Warszawy na Kongres. Informacje na temat Konwentów w poszczególnych województwach znajdują się na stronie www.konwencja.org

Kongres to wspólna odpowiedzialność

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Ale sama organizacja tego przedsięwzięcia to duży koszt.
Aby III Kongres mógł się odbyć, potrzebne jest blisko 70 tys. zł na jego organizację. Są to koszty m.in.: przygotowania, wypracowania materiałów merytorycznych, wynajmu sal, wydruku materiałów, poczęstunku dla uczestników, transmisji online, tłumaczenia na język migowy, audiodyskrypcji czy nagłośnienia w mediach, dlatego każda wpłacona złotówka jest na wagę złota!
Organizatorzy uruchomili na ten cel zbiórkę publiczną: https://zrzutka.pl/gg3u3u.
Każdy, komu bliskie są wartości i idee Kongresu oraz Konwencji, może realnie wesprzeć starania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do zmian. Za niezależnym życiem!
Za każdą wpłaconą złotówkę serdecznie dziękujemy i prosimy o udostępnienie informacji o zbiórce.
Wierzymy w to, że z Waszym wsparciem uda się po raz trzeci zorganizować tak ważne wydarzenie!

Zapraszamy do uczestnictwa!

Każdy może mieć wpływ na przygotowywane propozycje i włączyć się do dyskusji.
Na stronie konwencja.org znajduje się już formularz zgłoszeniowy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31).
Udział w Kongresie jest bezpłatny dla uczestników.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top