Logo Tyfloświat

W pierwszej części mojego tekstu opisałem działanie i możliwości Systemu Obsługi Wsparcia (w skrócie SOW) oraz zasady funkcjonowania i proces składania wniosku w programie „Aktywny Samorząd” dotyczące osób z dysfunkcją wzroku. Jeśli nie znasz jeszcze systemu SOW i przymierzasz się dopiero do złożenia wniosku, zachęcam do przeczytania części pierwszej. W tej części opiszę dalsze losy sprawy w oparciu o procedury obowiązujące w programie „Aktywny Samorząd”, sprawdzając przy okazji, czy osoba z dysfunkcją wzroku posługująca się czytnikiem ekranu poradzi sobie samodzielnie z wszystkimi czynnościami.

Wniosek złożony – i co dalej?

Po złożeniu wniosku poprzez system SOW informacje o dalszych jego losach są przesyłane pocztą e-mail. Są to zwykle wiadomości z informacją, że w systemie SOW czeka na ciebie nowa wiadomość. Aby zapoznać się z pełną treścią wiadomości, trzeba zalogować się do swojego konta w SOW, kliknąć znajdujący się w górnej części przycisk powiadomień o nowych wiadomościach albo w głównym menu wybrać zakładkę „wiadomości”, kliknięciem rozwinąć, kliknąć „odebrane”, a następnie odszukać wiadomość na liście i kliknąć „szczegóły wiadomości”. Brak nowych wiadomości w systemie przez jakiś czas od złożenia wniosku jest dobrą wiadomością, oznacza bowiem, że złożony wniosek był kompletny i realizator nie ma do niego żadnych uwag.

Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, trzeba zapoznać się z treścią wiadomości zawierającej informację o wykrytych brakach, przejść do zakładki „Wnioski / Wnioski do poprawy”, kliknąć edycję odpowiedniego wniosku, poprawić wskazane miejsca i ponownie wysłać do instytucji. W zakładce „Wiadomości”, można również tworzyć i wysyłać nowe, odpowiadać na otrzymane i przeglądać już wysłane wiadomości, a gdy jest ich więcej, wyszukiwać i sortować korespondencję. Czas, po którym sprawa zacznie nabierać rumieńców, zależy głównie od strategii przyjętej przez realizatorów oraz ogólnej oceny konkretnego wniosku. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na wiadomość o przyjęciu wniosku do realizacji albo, co też się zdarza, o jego odrzuceniu. Z natury jestem optymistą, zakładam więc, że otrzymasz w końcu wiadomość, że twój wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zostaje skierowany do realizacji.

Umowa o dofinansowanie

Gdy wniosek przejdzie weryfikację i uzyska pozytywną ocenę, zostaje skierowany do realizacji. Po otrzymaniu wiadomości, że w systemie SOW czeka na ciebie nowe pismo, należy zalogować się na konto w SOW. Jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, trzeba kliknąć „pokaż menu”, potem zakładkę „pisma”, następnie „pisma zatwierdzone”, zejść poniżej wyszukiwarki i filtrów i kliknąć „podgląd pisma”, a następnie „pobierz pismo”. Jest to dokument w formacie *.pdf, a z jego treści dowiesz się, jaką kwotę dofinansowania przyznano i na co możesz ją wykorzystać. To dobry moment, aby sprawdzić u wybranego sprzedawcy czy sprzęt, który chcesz kupić, jest dostępny, jaki będzie czas oczekiwania na zamówienie i czy ceny nie uległy zmianie.

Kolejna wiadomość e-mail informuje, że w systemie SOW czeka na ciebie umowa. Po zalogowaniu się do SOW kliknij „pokaż menu”, następnie gałąź „umowy”, następnie „Umowy do podpisania”; poniżej wyszukiwarki i filtrów kliknij „podgląd umowy” a następnie „pobierz umowę”. W tym samym okienku, w którym jest przycisk do pobrania umowy, jest również przycisk „podpisz umowę”. Zanim to zrobisz, zapoznaj się z jej treścią. Umowa składa się z szeregu paragrafów, punktów i podpunktów szczegółowo opisujących prawa i obowiązki stron, które tę umowę zawierają. Przeczytaj całość, ponieważ podpisując dokument zgadzasz się na wszystkie zawarte w niej zapisy.
W początkowej części dokumentu znajdziesz numer umowy oraz dane stron, które ją zawierają. Upewnij się, że twoje dane zostały wpisane prawidłowo. Z paragrafu drugiego punktu pierwszego dowiesz się o przyznanej ci kwocie dofinansowania, zaś zwykle punkt dziewiąty tego paragrafu określa ostateczny termin dostarczenia przez ciebie dokumentów potwierdzających zakup – faktur VAT lub paragonów. Z paragrafu trzeciego dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane, aby rozliczyć przyznane środki.

Do umowy dopięte są zwykle załączniki. Załącznik nr 1 opisuje rzeczowy i finansowy zakres dofinansowania. Dowiesz się z niego, ile pieniędzy zostało ci przyznane, będzie tu kwota wyszczególniona w całości lub w rozbiciu na poszczególne przedmioty, których dotyczył wniosek. Często w tym miejscu znajduje się ogólny zapis, przykładowo: laptop, smartfon, drukarka, oprogramowanie kwota 10 tys. zł. W takim przypadku, nie powinno być problemów, gdy kupisz droższego laptopa i tańszy smartfon, zmienisz ich markę lub model. Gdy jednak w załączniku nr 1. Są wymienione z nazwy produkty oraz kwoty przyznane na ich zakup, trzeba się tego trzymać, a wszelkie zmiany muszą zostać uzgodnione z realizatorem i przez niego zaakceptowane przed dokonaniem zakupów.

Załącznik nr 2 to zwykle potwierdzenie odbioru sprzętu. Ten załącznik trzeba wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować a następnie dostarczyć do PCPR poprzez SOW do trzydziestu dni od daty odebrania wszystkich dofinansowanych przedmiotów. W niektórych powiatach dodawany jest jeszcze załącznik nr 3 – specyfikacja przedmiotu dofinansowania. Gdy sprzedawca na fakturze nie umieszcza dokładnej specyfikacji produktów, powinien wypełnić ten załącznik. Jeśli czytając umowę znajdziesz w niej jakieś błędy, któryś z zapisów budzi twoje wątpliwości, albo wyznaczony termin rozliczenia jest zbyt krótki, nie podpisuj dokumentu, skontaktuj się ze swoim PCPR, wyjaśnij problematyczne punkty i poproś o ich zmodyfikowanie.

Podpisywanie umowy

Gdy przeczytasz umowę i upewnisz się, że jej zapisy nie budzą twoich zastrzeżeń, wróć do SOW, kliknij „podpisz umowę” i potwierdź operację. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego, potwierdź podpisanie dokumentu autoryzując to kodem z SMS lub aplikacją mObywatel. Gdy operacja podpisywania się powiedzie, wrócisz do SOW, a twoja umowa zostanie przeniesiona do zakładki „Umowy podpisane”. Pamiętaj, że zakupów możesz dokonywać dopiero po podpisaniu umowy. Oznacza to, że faktury i inne dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione później niż data podpisania umowy. Dokumenty wystawione przed złożeniem podpisu nie zostaną przyjęte do rozliczenia.

Etap zakupów

Skoro umowa jest już podpisana, można ruszać na zakupy. Sprawa będzie prosta, gdy zamówisz wszystko u jednego sprzedawcy. Warto przekazać mu załącznik nr 1 zwłaszcza, gdy zawiera on szczegółowy wykaz przedmiotów i przyznanych kwot. Można również zrobić zakupy u wielu sprzedawców, w takim przypadku musisz zadbać o to, by wystawili dokumenty w podobnych terminach tak, aby po ich skompletowaniu przekazać je do rozliczenia w SOW, a produkty i kwoty były zgodne z wnioskiem, umową i załącznikiem nr 1.

Dowody zakupu – faktury VAT, paragony, rachunki muszą być wystawione imiennie na ciebie, a gdy załatwiasz sprawę dla dziecka lub podopiecznego, ich dane powinny być dopisane przez sprzedawcę w uwagach. Ważne, aby dane były zgodne z zawartą umową. Często jeden z punktów paragrafu trzeciego umowy lub załącznik nr 1 określają wymagania realizatora co do terminu płatności. Przykładowo, gdy znajdziesz tam zapis, że faktura vat lub inny dowód księgowy mają mieć termin płatności nie krótszy niż 21 dni, musisz poprosić sprzedawcę, aby się do tego dostosował.
Należy pamiętać o wymaganym umową udziale własnym w zakupie wynoszącym minimum 10% ceny brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty określonej w paragrafie drugim punkcie pierwszym umowy oraz w załączniku nr 1 i może wynosić maksymalnie 90% ceny brutto. Aby uniknąć błędów, korekt i stresu, warto przeliczyć te kwoty i wartości procentowe przed ostatecznym zatwierdzeniem przez sprzedawców, zwłaszcza, gdy kupujesz w kilku miejscach. Jeśli uda ci się zrobić zakupy taniej niż na wniosku i dołączonych do niego ofertach, to ostateczna kwota wypłaconego dofinansowania będzie niższa niż w umowie, obliczona w proporcji 90 do 10%. Jeśli będzie drożej, całą kwotę powyżej przyznanego dofinansowania musisz pokryć z własnych środków.
Zadbaj o to, by sprzedawca wyraźnie określił na fakturze lub innym dowodzie zakupu kwotę, jaka została wpłacona i tę, która pozostaje do zapłaty. Gdy swoją wpłatę dokonujesz gotówką, poproś sprzedawcę o tak zwane KP (kasa przyjęła), może ci się to przydać podczas rozliczania zakupów. Jeśli płacisz przelewem, po jego wykonaniu wygeneruj plik potwierdzenia przelewu. Dobrze, aby na fakturach, które będą przekazywane do rozliczenia, znajdowały się tylko te produkty, których dotyczył wniosek i przyznane dofinansowanie. Jeśli robiąc zakupy chcesz kupić coś więcej, zrób to osobną transakcją.

Chcąc zrobić zakupy przez Internet albo gdy wybrany sprzedawca nie zaakceptuje częściowej wpłaty i oczekiwania na pozostałą należność, możesz zapłacić całą kwotę z własnych środków, a realizator programu przeleje dofinansowanie bezpośrednio na twoje konto bankowe. W takim przypadku zrób zakupy, zapłać całość należności dowolną metodą płatności, zadbaj, aby na fakturze była informacja o dokonanej wpłacie i rozliczając zakupy w SOW dołącz fakturę zakupu, dowód wpłaty oraz wypełniony załącznik nr 2, czyli potwierdzenie odbioru sprzętu. Upewnij się, że w systemie SOW podałeś numer swojego konta bankowego.  Realizator przeleje na twoje konto kwotę dofinansowania najwcześniej po upływie czternastu dni od daty wystawienia faktury.

Gdy skutecznie zamówisz potrzebne produkty, wpłacisz swój udział własny w zakupie, sprzedawca wystawi dowód zakupu, najczęściej będzie to faktura VAT. Jeśli otrzymasz fakturę papierową, zrób jej dobry skan. Jeśli faktur jest więcej, zgromadź je razem z potwierdzeniami wpłat, ewentualnymi specyfikacjami w jakimś folderze na dysku swojego komputera.
Rozliczanie dofinansowania

Opiszę teraz procedurę rozliczenia zakupów w systemie SOW. Zanim zaczniesz, warto przygotować sobie dane potrzebne do wypełnienia formularza. Będą to:

  • nazwy firm, które wystawiły faktury i ich numery NIP,
  • nazwy kupionych produktów oraz ich ceny brutto,
  • obliczone kwoty dofinansowania oraz udziałów własnych w zakupie zgodnie z podziałem na kategorie.

Posłużę się przykładem, w którym wniosek dotyczył zakupu:

  • laptopa za 4500 zł,
  • drukarki za 750 zł,
  • smartfona za 3500 zł,
  • odtwarzacza książek za 1500 zł,
  • oprogramowania za 875 zł.

Łączna wartość powyższego zestawu to 11.125 zł, całość została zaakceptowana do realizacji, przyznano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł i na cały zakup wystawiono jedną fakturę VAT. W powyższym przykładzie mam cztery kategorie, które w rozliczeniu nazywane są zadaniami. Laptop i drukarka to zadanie “standardowy sprzęt komputerowy”, smartfon to zadanie “smartfon lub tablet”, odtwarzacz książek to zadanie “sprzęt lektorski” i program to zadanie “oprogramowanie”.

Loguję się do swojego konta w SOW, klikam „Pokaż menu”, wybieram zakładkę „Rozliczenia”, a następnie „Nowy wniosek rozliczeniowy”. Pojawia się okienko “wybierz co chcesz rozliczyć – typ wniosku”, a w nim dwa przyciski opcji: „do umowy” i „do wniosku”. Wybieram opcję “do wniosku”, z listy rozwijanej wybieram numer wniosku, który chcę rozliczyć i klikam „dalej”. Na kolejnej stronie znajduję nagłówek „Nowy wniosek”, niżej nazwę mojego PCPR i łącze „Utwórz nowy”, w które klikam. Kolejna strona to „Podstawowe dane rozliczenia”, wszystkie informacje uzupełniają się automatycznie, trzeba je tylko przejrzeć, kliknąć „sprawdź i zapisz” i przejść na następną stronę – „Dane wniosku rozliczenia”. Znajduję nagłówek „Zadania według umowy” i łącze „dodaj zadanie”. Klikam i z listy rozwijanej wybieram „standardowy sprzęt komputerowy…”. W pole edycyjne „rzeczywisty koszt realizacji zadania” wpisuję sumę cen brutto laptopa i drukarki, czyli 5.250. Poniżej są pola tylko do odczytu, które uzupełniają się automatycznie i prezentują pozostałą kwotę dofinansowania do rozliczenia, kwotę dofinansowania wybranego zadania i dofinansowanie w procentach. Poniżej mam nagłówek „Opis dokumentu potwierdzającego zadanie”. Z listy rozwijanej „rodzaj dokumentu” wybieram „faktura”. W pole edycyjne „wystawca / dysponent dokumentu” wpisuję nazwę firmy, w której dokonałem zakupu. W pole „nazwa towaru, usługi lub dodatku” wpisuję nazwy kupionego laptopa i drukarki rozdzielając je przecinkiem. Nie trzeba przepisywać całej specyfikacji urządzeń z faktury, wystarczy krótko (laptop marka model, drukarka marka model). W pole „NIP wystawcy” wpisuję numer NIP firmy, która wystawiła fakturę. W pole „kwota brutto” wpisuję sumę cen brutto laptopa i drukarki, w przykładzie 5.250,00. W pole „dofinansowanie” wpisuję sumę cen brutto laptopa i drukarki pomniejszoną o 10% udziału własnego, w przykładzie 4.725,00. Pozostały już tylko łącza „anuluj” i „zapisz”, więc klikam „zapisz”.

W górnej części regionu głównego strony pojawiły się komunikaty o prawidłowym zapisaniu opisu dokumentu i rozliczeniu zadania. Poniżej w polu “kwota pozostała do rozliczenia” mam 5.275,00 zł, niżej kwota dofinansowania wybranego zadania i udział w procentach. Niżej nagłówek „Opisy dokumentów potwierdzających realizację zadania”, łącze „dodaj”, następnie filtry do sortowania wpisów i tabela siatka z wprowadzonymi danymi z dokumentu zakupu. Jeśli zauważyłbym tu jakiś błąd, mogę kliknąć „edytuj” i go poprawić albo całkowicie skasować wprowadzone dane, klikając „usuń”.  Jest informacja o ilości wprowadzonych rekordów oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że wprowadzone dokumenty należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Dodam w tym miejscu, że gdybym kupił laptopa i drukarkę u różnych sprzedawców i miał dwie faktury zakupu, to w formularzu zadania „standardowy sprzęt komputerowy” w pole „rzeczywisty koszt realizacji zadania” musiałbym wpisać łączną cenę zakupu laptopa i drukarki, następnie wprowadzić dane z faktury za laptopa, zapisać wprowadzone informacje, po przeładowaniu strony kliknąć „dodaj”, wprowadzić dane z faktury zakupu drukarki i ponownie kliknąć „zapisz”.  W efekcie, dla zadania „standardowy sprzęt komputerowy” miałbym te same kwoty rozliczonego dofinansowania, ale dwa rekordy wprowadzonych dokumentów rozliczeniowych. W moim przykładzie mam jedną fakturę, więc po sprawdzeniu ponownie klikam “zapisz” i wracam na stronę z nagłówkiem „Zadania według umowy”. Klikam „dodaj zadanie” i tym razem wybieram z listy rozwijanej „smartfon lub tablet”. W tym zadaniu kupiłem jeden przedmiot, więc analogicznie do poprzedniego, wpisuję dane o rzeczywistym koszcie wykonania zadania, czyli cenę brutto kupionego smartfona, wybieram „rodzaj dokumentu”, „faktura”, wprowadzam nazwę i NIP sprzedawcy, nazwę towaru, cenę brutto i pomniejszoną o 10% kwotę dofinansowania i klikam “zapisz”. Przeglądam poprawność wprowadzonych informacji i gdy wszystko się zgadza, ponownie klikam “zapisz”.
Zabawy ciąg dalszy. Klikam „dodaj zadanie”, wybieram z listy „sprzęt lektorski” i uzupełniam pola zgodnie z danymi na fakturze zakupu. Zapisuję, przeglądam i ponownie zapisuję. Ostatni raz klikam „dodaj zadanie” i wybieram z listy „oprogramowanie”. W pole „rzeczywisty koszt realizacji zadania” wpisuję 875,00; kwota pozostała do rozliczenia to w moim przykładzie już 775 zł. Wybieram z listy „rodzaj dokumentu” opcję „faktura”, wpisuję nazwę i NIP sprzedawcy, nazwę zakupionego programu, cenę brutto, a w pole “dofinansowanie” wpisuję 775,00 i klikam „zapisz”. Przeglądam czy wszystko się zgadza i ponownie klikam „zapisz”.

Mogę teraz przejrzeć wszystkie wprowadzone dane, „kwota pozostała do rozliczenia” powinna wynosić 0, „dofinansowanie” 10.000,00 a „procentowy udział” maksymalnie 90%. W razie zauważenia błędu, można kliknąć „edytuj” i dokonać poprawek. Jeśli wszystko się zgadza, klikam „sprawdź i zapisz” i mogę przejść do następnej strony – „Załączniki”.

Po przeładowaniu strony, przechodzę do nagłówka „Załączniki” i klikam łącze „Dodaj plik”, a następnie „Załącznik wybierz plik”. W oknie eksploratora ustawiam ścieżkę do pliku faktury i klikam „otwórz”. Gdyby przypadkowo zaznaczył się zły plik, mam możliwość kliknięcia „zmień plik” albo „anuluj plik”. W pole „opis do pliku” wpisuję: “faktura zakupu sprzętu i oprogramowania” i klikam “zapisz”. Jeśli faktur lub potwierdzeń wpłat jest więcej, albo trzeba dodać jeszcze specyfikację, powtarzam powyższe czynności dla każdego z plików.

Gdy wszystkie załączniki zostały dodane, w tabeli można je przejrzeć i poprawić. Jeśli wszystko się zgadza, klikam „sprawdź i zapisz”. W tym miejscu można również pobrać wzór, wydrukować właśnie utworzony wniosek rozliczeniowy do pliku *.pdf, cofnąć się do poprzedniej strony lub wysłać do instytucji. Wszystko jest gotowe, więc klikam „wyślij do instytucji”; w okienku „czy potwierdzasz operację” klikam „ok”, wniosek zostaje wysłany i od teraz znajduje się w zakładce „Rozliczenia, wnioski przekazane”. Jeśli po kliknięciu „wyślij do instytucji” pojawi się komunikat o błędzie, trzeba wrócić do strony „podstawowe dane rozliczenia”, przejrzeć dane i koniecznie przed przejściem do kolejnych stron klikać „sprawdź i zapisz”.

Jeżeli utworzenie nowego wniosku rozliczeniowego nie będzie możliwe, trzeba skontaktować się z odpowiednim PCPR i zgłosić problem z rozliczeniem. Czasem moduł rozliczeń nie został jeszcze aktywowany, a także bywa, że pracownik urzędu prosi o przesłanie dokumentów inną metodą i sam wprowadza dane do rozliczenia. Formularz rozliczeniowy jest przygotowany zgodnie z twoim wnioskiem, umową i przyznanym dofinansowaniem, więc na liście rozwijanej „wybierz zadanie”, dostępne są tylko te, które ciebie dotyczą, a widoczna kwota do rozliczenia jest tą, którą ci przyznano. Musisz więc wprowadzić dane kolejno we wszystkich zadaniach i rozliczyć je tak, aby na końcu „pozostała kwota do rozliczenia” wynosiła 0, a „procentowy udział” nie przekraczał 90%. Oczywiście możliwa jest sytuacja, gdy we wniosku i ofercie do niego dołączonej produkty były droższe a na fakturze VAT będą tańsze, albo na etapie zakupów zrezygnujesz z jakiegoś przedmiotu. W takim przypadku nie rozliczysz całej kwoty dofinansowania. Gdy dokumenty zostaną sprawdzone, otrzymasz wiadomość, że twoje rozliczenie zostało zaakceptowane. Teraz pozostaje poczekać, aż realizator przeleje pieniądze sprzedawcy i będzie można odebrać zakupiony sprzęt.

Potwierdzenie odbioru

Aby domknąć procedurę zakupu i rozliczenia, trzeba w ciągu trzydziestu dni od odebrania wszystkich zakupionych z dofinansowaniem przedmiotów poinformować realizatora programu o tym fakcie. Robi się to zwykle załącznikiem nr 2 do umowy. Trzeba go wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przekazać przez SOW. Osoba niewidoma będzie potrzebowała pomocy. Bywa, że niektórzy kopiują zawartość załącznika nr 2 do jakiegoś edytora tekstu, uzupełniają treść na komputerze, podpisują profilem zaufanym i tak stworzony dokument przekazują do swojego PCPR. Taki dokument powinien, ale nie musi, zostać zaakceptowany. W załączniku nr 2 należy wpisać miejscowość i datę wypełnienia dokumentu, datę odebrania zakupionych przedmiotów, stopień zadowolenia z wyboru, opisać ewentualne problemy itp.; ponadto wystawić ogólną ocenę transakcji i umiejętności sprzedawcy w zakresie pomocy w wyborze i obsługi sprzętu, zaznaczyć, czy potrafisz obsługiwać zakupiony sprzęt i czy potrzebujesz szkolenia oraz czy posiadasz dostęp do Internetu. Należy również podać informacje o udzielonej gwarancji, opcjonalnie wpisać inne uwagi. Podpisując dokument oświadczasz, że odebrany sprzęt jest w pełni zgodny z przedłożonymi dokumentami zakupu.
Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 trzeba zeskanować i przekazać w SOW. Zaloguj się na swoje konto w SOW, kliknij „Pokaż menu”, potem gałąź „Wnioski”, aby ją rozwinąć, a następnie zakładkę „Wnioski zatwierdzone”. Teraz, poniżej filtrów wyszukiwania, znajdź swój wniosek i kliknij „podgląd wniosku”. Wniosek zostanie wyświetlony na pierwszej jego stronie. Możesz klikać na dole strony łącze „następna strona” tyle razy, aż przejdziesz do ostatniej strony wniosku „Załączniki i oświadczenia”.  Wygodniej jednak będzie przejść na górę, kliknąć „pokaż menu” i zamiast lewego głównego menu SOW znajdziesz tam listę stron twojego wniosku. Zejdź niżej do zakładki „załączniki i oświadczenia” i kliknij, aby ją rozwinąć. Poniżej ponownie kliknij „załączniki i oświadczenia”, następnie odszukaj nagłówek „uzupełnione załączniki” i kliknij „dodaj plik”. Teraz przycisk „załącznik wybierz plik”, w oknie eksploratora wskaż przygotowany plik załącznika nr 2 i kliknij „otwórz”, wpisz opis załącznika (na przykład “potwierdzenie odbioru sprzętu”) i kliknij “zapisz”. Plik zostanie zapisany i przekazany do realizatora. Gratulacje! Udało ci się wykonać całą procedurę i dopełnić wszystkich formalności.
Warto pamiętać, że umowy w programie „Aktywny Samorząd” zawierane są obecnie na pięć lat, a data ich wygaśnięcia podana jest najczęściej w jednym z punktów paragrafu siódmego. W okresie trwania umowy masz obowiązek okazania wszystkich zakupionych przedmiotów w razie ewentualnej kontroli, informowania o ich utracie lub zniszczeniu etc. Obowiązkowe jest również wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i odpowiadanie na wszelkie pytania realizatora kierowane do ciebie poprzez system SOW. O kolejne dofinansowanie zakupów w programie „Aktywny Samorząd” będzie można ubiegać się za sześć lat. Gdyby jednak twój sprzęt uległ awarii i wymagał rozbudowy, to po upływie gwarancji możesz starać się o środki na czynności serwisowe albo uaktualnienie oprogramowania.

Podsumowanie

Gdybym miał wystawić ocenę systemowi SOW, to moim zdaniem zasługuje na mocną czwórkę. Osoba niewidoma może prawie samodzielnie załatwić w nim ważne sprawy, jednak to „prawie”, robi wielką różnicę i wpływa na obniżenie ogólnej oceny. Uważam, że dodanie do menu „Rozliczenia” zakładki „Potwierdzenie odbioru przedmiotu dofinansowania” i utworzenie formularza do wypełnienia i podpisania profilem zaufanym jest możliwe technicznie i rozwiązałoby problem drukowania, odręcznego wypełniania i skanowania załącznika nr 2. Podobnie wszystkie inne wzory załączników, poza zaświadczeniami lekarskimi, powinny być tworzone i udostępniane w formie aktywnych, możliwych do wypełnienia na komputerze i podpisania cyfrowo formularzy.

Poza tym system SOW jest dostępny, działa sprawnie i stabilnie, a pracując z użyciem czytnika ekranu i najpopularniejszych przeglądarek nie trafiłem na miejsce w systemie, które sprawiłoby mi problem. Oczywiście moja opinia dotyczy głównie procedury wnioskowania i rozliczania w programie „Aktywny Samorząd”, myślę jednak, że w przypadku innych form wsparcia dostępnych w SOW, ich dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku jest podobna. Bardzo dobrze, że taki system powstał, działa i umożliwia załatwienie spraw bez konieczności biegania po urzędach.

Mam nadzieję, że mój tekst pomoże wam sprawnie załatwić wasze wnioski i rozliczenia, zatem kto nie próbował, niech rusza do dzieła. Powodzenia!

Adam Ostrowski

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top