Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

Ocena merytoryczna to bardzo ważny etap. Jej celem zbadanie jest przede wszystkim adekwatności planowanych działań do aktualnej sytuacji placówki. Nie bez znaczenia są tu wcześniej podejmowane przez szkołę działania, na rzecz poprawy warunków uczniów a także standardy dostępności wejścia głównego, co jest uznawane za wymóg konieczny do zapewnienia podstawowego standardu dostępności.
Istotne są wymienione we wniosku bariery, jakie pojawiają się na ternie danej placówki. Liczy się także kompleksowa diagnoza oraz kompletny zakres działań, jakie są planowane w ramach przedsięwzięcia. Punkty przyznawane są również za realność opisanych we wniosku kroków na rzecz dostępności – czyli czas wykonania zmian mieści się w czasie trwania Projektu oraz w zakresie finansowym przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie audyt dostępności. Takie audyty będą prowadzone przez pracowników i specjalistów Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego od stycznia 2021 – w miarę możliwości związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Druga tura naboru do Projektu Dostępnej Szkoły przewidziana jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy na stronę internetową Projektu – zwłaszcza do zakładek poświęconych najczęściej zadawanym pytaniom i sprawie Modelu. Tam, znajduje się dużo przydatnych informacji – począwszy od tego, jak przygotować się do złożenia wniosku, poprzez sprawy związane z kompletowaniem dokumentacji i przygotowaniem środowiska szkoły. W materiałach do pobrania dostępne są narzędzia – jak np. kwestionariusz autodiagnozy, który w pewnym zakresie pozwala samodzielnie zbadać warunki dostępności w placówce edukacyjnej.

Uwadze polecamy także webinaria tematyczne – jedno poświęcone procedurze rekrutacyjnej, które prowadzą specjaliści Fundacji Fundusz Współpracy. W czasie tego seminarium przedstawiane są nie tylko informacje ogólne, ale także omawiane kryteria oceny wniosków czy warunki podpisywanych umów. Drugie dostępne nagranie dotyczy zaś kwestii merytorycznych i szczegółowej prezentacji Modelu Dostępnej Szkoły z omówieniem standardów obszaru architektonicznego, technicznego, społeczno-edukacyjnego oraz organizacyjnego. Wyjaśnia czym jest narzędzie autodiagnozy, jak ją przeprowadzić i jak w praktyce odbywać będzie się audyt dostępności placówek. Webinarium to prowadzą specjaliści naszej Fundacji.

Aktywne pozostają również dwie infolinie, pod którymi zainteresowani przedsięwzięciem mogą uzyskiwać bieżące informacje:
+48 575 841 481
– Infolinia Fundacji Fundusz Współpracy w sprawach procedury rekrutacyjnej
+48 22 350 74 49
– Infolinia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w sprawach dot. MDS, autodiagnozy, IPPD, audytu dostępności

Więcej o projekcie oraz informacje na temat aktualnych procesów:
https://www.dostepnaszkola.info/ .

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top