Logo Tyfloświat
Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał 10 czerwca br. z Centrum Projektów Europejskich (CPE) umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.
W imieniu PFRON-u, jako Lidera projektu, umowę podpisał prezes zarządu Krzysztof Michałkiewicz, a po stronie CPE dr Leszek Jan Buller.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Wartość projektu to 6 208 708 zł, w tym 5 854 190,77 zł ze środków europejskich.
Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
• Polskim Związkiem Niewidomych z siedzibą w Warszawie,
• Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach,
• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie,
• Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie,
• Partnerem ponadnarodowym – Instituttet for Blinde og Svagsynede z siedzibą w Danii.
 Efektem projektu będzie:
• wykształcenie minimum 12 nowych Trenerów Orientacji Przestrzennej,
• uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 Trenerów Orientacji Przestrzennej,
• nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z dysfunkcją wzroku,
• podjęcie działań mających na celu wdrożenie wypracowanych standardów.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2021 – 30 listopada 2023.
Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/fundusze-na-trening-orientacji-przestrzennej-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top