Logo Tyfloświat

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w konkursie wiosennym, organizowanym przez portal Tyfloświat.

Na opowiedzi czekamy od 20 marca do 7 kwietnia br. Prosimy o ich nadsyłanie na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl.

Do wygrania atrakcyjne i cenne nagrody:

? Pięć kompletów gadżetów firmy Olympus,

? Dziesięć audiobooków Petera Heppa ?Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku?, wyd. Credo,

? Program Speak II,

? Trzy lupy powiększające z podświetleniem,

? Dziesięć przewodników brajlowskich M. Kornetka, M. Kalbarczyk ?Mazowsze to nie tylko Warszawa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla niewidomych?, wyd. Szansa,

? Dziesięć egzemplarzy czarnodrukowych, jedno wydanie w brajlu oraz trzy płyty z wersją w formacie DAISY książki M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska ?Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem??, wyd. Szansa.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu przed nadesłaniem odpowiedzi. Wysłanie maila z odpowiedziami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, znajdującego się poniżej.

KONKURS WIOSENNY

1. Co oznacza skrót MS SAPI?

a. Microsoft Soft Agenda Programming Interface,

b. Microsoft Symbol Application Programming Interface,

c. Microsoft Select Application Programming Interface,

d. Microsoft Speech Application Programming interface.

2. Co oznacza skrót JAWS?

a. Job Access with Software,

b. Job Access With Scientists,

c. Job Access With Speech,

d. Job Access With Skype.

3. Z jakim mobilnym screenreaderem współpracuje głos Jan, a z jakim Agata?

a. Jan z Talks, Agata z Mobile Speak,

b. Jan Z Mobile Speak, Agata z żadnym,

c. Takie syntezatory nie istnieją,

d. Jan z Mobile Speak, Agata z Talks.

4. Który z wymienionych programów jest nie tylko screenreaderem, ale również powiększającym obraz?

a. Jaws,

b. Hal,

c. ZoomText,

d. Window-Eyes.

5. Jak nazywa się screenreader wbudowany w system MacOS?

a. VoiceOver,

b. VoiceControl,

c. MacSpeak,

d. VoiceGuide.

6. Ile, wg obecnego kursu Euro, kosztuje syntezator mowy Espeak?

a. 10 Euro,

b. 1000 Euro,

c. 285 Euro,

d. Nic, ponieważ jest to program na licencji opensource.

7. Dzięki jakiemu rozwiązaniu zaimplementowanemu w programie Jaws możliwa jest np. koleżeńska pomoc na odległość?

a. Jaws Tandem,

b. DirectSolo,

c. Jaws Peleton,

d. Tele Jaws.

8. Czy sprzętowy syntezator SMP współpracuje oficjalnie z innymi niż Window-Eyes screenreaderami dla Windows?

a. Nie, współpracuje tylko z Window-Eyes,

b. Współpracuje ze wszystkimi screenreaderami,

c. Współpracuje z Halem i Window-Eyes,

d. Współpracuje z NVDA.

9. Które z wymienionych sposobów służą do połączenia monitora brajlowskiego z komputerem?

a. SCSI, IDE,

b. PS2, Firewire,

c. Port USB, BlueTooth,

d. RJ 45, RJ11.

10. W jakich językach może przemówić, kupiony w Polsce, syntezator mowy Loquendo, dostępny na komputery PC?

a. Polskim, angielskim, francuskim,

b. Polskim, angielskim, niemieckim,

c. Polskim niemieckim, francuskim,

d. Polskim, angielskim i rosyjskim.

11. Który z dostępnych w Polsce screenreaderów wspiera wyświetlanie w brajlu polskich skrótów I stopnia?

a. Window-Eyes,

b. Hal,

c. Jaws 10,

d. Jaws 9.

12. Jak nazywa się nowe, dostarczane wraz z udźwiękowionymi dyktafonami firmy Olympus, oprogramowanie do konfiguracji dyktafonów, subskrypcji podcastów itp.?

a. Olympus Sonority,

b. Olympus Update,

c. Olympus Tune,

d. Olympus Advanced Media Composer.

13. DAISY to międzynarodowy standard książek dla osób z problemami z czytaniem. W największym stopniu korzystają z niego osoby niewidome i słabowidzące. W jakim kraju opracowano pierwszą wersję tego standardu?

a. Szwecja,

b. Wielka Brytania,

c. Francja,

d. Stany Zjednoczone.

14. System operacyjny Linux od kilku lat zawiera w sobie programy do odczytu ekranu. Jednak tylko jeden jest wkompilowany w jądro i obsługuje konsolę tekstową jeszcze przed zalogowaniem. Jak brzmi jego nazwa?

a. Speakup,

b. Orca,

c. YASR,

d. Gnopernicus.

15. Organizacja standaryzacyjna World Wide Web Consortium tworzy dokumenty techniczne związane z technologiami stosowanymi w Internecie. Jednym z takich dokumentów jest Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), który opisuje sposób przygotowywania treści w Internecie dla osób niepełnosprawnych. W którym roku zaprezentowano pierwszą wersję tego dokumentu?

a. 1989,

b. 1994,

c. 1999,

d. 2004.

16. Programy OCR służą do przetwarzania zeskanowanych obrazów drukowanych dokumentów do postaci edytowalnych plików tekstowych. Jaką nazwę nosił pierwszy tego rodzaju program rozpoznający język polski dostępny dla systemu DOS?

a. Recognita,

b. ReadIRIS,

c. FineReader,

d. OmniPage.

17. Jednym z pierwszych urządzeń zaprojektowanych specjalnie dla osób niewidomych, jakie dotarły do Polski był Optacon. Jakie było przeznaczenie tego urządzenia?

a. Odczyt tekstów drukowanych,

b. Rozpoznawanie kolorów,

c. Mierzenie temperatury i ciśnienia atmosferycznego,

d. Określanie kierunków świata.

18. Firma Microsoft od wielu lat implementuje elementy dostępności swoich systemów, dzięki czemu mogą one łatwiej współpracować z programami do odczytu ekranu. Jak nazywa się biblioteka będąca elementem pośredniczącym pomiędzy systemem operacyjnym a screenreaderem?

a. Microsoft Active Accessibility,

b. Synthesizer Application Programming Interface,

c. Microsoft Net Framework Access-Bridge,

d. Żadne z powyższych.

19. Ile obcojęzycznych głosów dostępnych jest w ofercie firmy Ivo Software?

a. Pięć – cztery angielskojęzyczne (w tym dwa amerykańskie) i jeden rumuńskojęzyczny,

b. Trzy – dwa angielskojęzyczne, jeden rumuńskojęzyczny,

c. Cztery angielskojęzyczne,

d. Sześć – dwa angielskojęzyczne, dwa niemieckojęzyczne, dwa francuskojęzyczne.

REGULAMIN KONKURSU WIOSENNEGO PORTALU WWW.TYFLOSWIAT.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem e-mailowego konkursu pt. ?TYFLOŚWIAT ? KONKURS WIOSENNY? (zwanego dalej “KONKURS”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a, zwany dalej ?Fundacją?.

3. Fundacja jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Konkursu zostaje określony: od godziny 00:00 20.03.2010 do godziny 24:00 07.04.2010

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem §2 pkt. 2.

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników/współpracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia).

3. Fundacja ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powzięła podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Przystąpienie do Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie w okresie trwania konkursu e-maila na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl o treści wskazanej w § 4 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

2. Przez wysłanie emaila na adres wskazany w punkcie poprzednim, uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzanego Konkursu.

§4 Zasady Konkursu

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

2. Konkurs polega na przesłaniu drogą mailową prawidłowych odpowiedzi na wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie pytania.

3. Zgłoszeniem jest prawidłowo wysłany e-mail z poprawnymi odpowiedziami, który dotrze na w/w skrzynkę e-mailową od godziny 0:00:01 dn. 20.03.2010 do 24:00:00 dn. 07.04.2010r. Jeden uczestnik w trakcie trwania konkursu może wygrać tylko raz. Nagrody, będą przyznawane wg założeń określonych w punkcie 8 tego paragrafu.

4. Za prawidłowo wysłany e-mail uważa się list elektroniczny spełniający łącznie warunki:

a. wysłany jedynie na adres konkurswiosenny@tyfloswiat.pl w terminie wyszczególnionym w § 4 ust. 3,

b. zawierający prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, przy czym odpowiedź może składać się z numeru pytania oraz litery przypadającej na właściwą odpowiedź, bądź numeru pytania oraz właściwej odpowiedzi.

5. Nagrody :

a. komplet gadżetów firmy Olympus ? 5 szt.,

b. audiobook Peter Hepp ?Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku?, wyd. Credo ? 10 szt.,

c. program Speak II ? 1 szt.,

d. lupy powiększającej z podświetleniem ? 3 szt.,

e. przewodnik brajlowski M. Kornetka, M. Kalbarczyk ?Mazowsze to nie tylko Warszawa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla niewidomych?, wyd. Szansa ? 10 szt.

f. M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska ?Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem??, wyd. Szansa ? wydanie brajlowskie 1szt., wydanie DAISY ? 3 szt., czarnodruk ? 10 szt.

6. Zwycięzca zostanie poproszony drogą e-mailową o przesłanie swoich danych osobowych na podany w e-mailu adres.

7. Czas na potwierdzenie danych osobowych drogą e-mailową wynosi 72 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia o wygranej nagrodzie.

8. W zamian za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

9. Spośród osób, które wyślą e-mail z prawidłowymi odpowiedziami, zostaną wyłonieni laureaci konkursu, przy czym decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Nagrody będą dystrybuowane według poniższych założeń:

a. Osoby, które nadesłały poprawne odpowiedzi na pytania, będą mogły, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po potwierdzeniu danych osobowych, wybrać nagrodę z puli nagród dostępnych w konkursie.

b. Organizator zastrzega, iż w przypadku wcześniejszego wyboru danej nagrody przez uczestnika, który jako pierwszy przesłał e-mail z prawidłowymi odpowiedziami, nie ma możliwości otrzymania tej nagrody przez innego uczestnika, chyba że pozwala na to liczba nagród lub pierwszy uczestnik zrezygnuje z udziału w konkursie lub z wybranej nagrody.

10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą lub firmą kurierską do miesiąca od dnia zakończenia konkursu.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Fundację wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Fundacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

Przewodniczący: Michał Kasperczak

Zastępca Przewodniczącego: Michał Dziwisz

Sekretarz: Bożena Rozmus

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do Fundacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.tyfloswiat.pl oraz w siedzibie Organizatora przez okres od 20.03.2010 ? 31.04.2010.

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

NAGRODY W KONKURSIE UFUNDOWALI

Firma Altix - logo Fundacja i Wydawnictwo Credo - logo Olympus - logoFundacja Unia Pomocy SZANSA

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top