Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Edukacja
  • MEN: nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych. Wyjątki dotyczą uczniów z niepełnosprawnością
Puste szkolne ławki w klasie.

Od 19 października 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmienia się tryb pracy szkół ponadpodstawowych na wyłącznie zdalny lub hybrydowy. Od tej zasady są jednak wyjątki, które dotyczą m.in. młodzieży z niepełnosprawnością.
Od poniedziałku, 19 października, uczniowie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej przechodzą w tryb kształcenia na odległość, a w strefie żółtej w system mieszany, zwany hybrydowym, czyli co najmniej połowa z nich ma zajęcia w szkole, a reszta uczy się zdalnie.
Zgodnie z rozporządzeniem, nauczanie stacjonarne pozostaje jednak w szkołach specjalnych, w tym działających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.
W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że decyzja ta zapadła „ze względu na specyfikę ich działania. Bowiem szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym”.

Ważny wyjątek

W rozporządzeniu przewidziano też wyjątek dotyczący osób z niepełnosprawnością, uczących się w szkołach ponadpodstawowych, szkołach podstawowych dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.
Jeśli uczeń z uwagi na niepełnosprawność lub inne czynniki (np. warunki domowe) nie może uczyć się zdalnie, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować im w szkole zajęcia stacjonarne lub zdalne (np. z wykorzystaniem szkolnych komputerów).
Zasady te obowiązywać będą do czasu, gdy dany powiat będzie w strefie czerwonej lub żółtej.
< a href="https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1830">Z pełnym tekstem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wprowadzenia nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych zapoznać się można w Dzienniku Ustaw.
Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1190222;jsessionid=1CF5CADA6BEF15F67FF22531F71F8F51

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top