Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Prawo
  • Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 1% opłaty dla osób z niepełnosprawnością
Na jasnym tle nieba, pomarańczowo-zółty blok.
www.pixaby.pl

Zgodnie z nowelizacją ustawy przekształceniowej osoby z niepełnosprawnością otrzymają 99% zniżki na opłatę za przekształcenie prawa użytkowego we własność.  Zniżka obejmuje grunty należące do Skarbu Państwa oraz samorządów. Aby skorzystać z przysługującej zniżki lub odzyskać środki wpłacone wcześniej należy złożyć wniosek.

Zgodnie z ustawą (art. 9a) zniżkę lub zwrot nadpłaconych środków mogą uzyskać:

  •  osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz te, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16. roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób. To oznacza, że bonifikata przysługuje tym, którzy mieli orzeczenie lub zamieszkiwali z osobą ją posiadającą w dniu 1 stycznia 2019 roku.
  • członkowie rodzin wielodzietnych. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny są nimi: rodzic (rodzice), przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek rodzica; dziecko.
  • inwalidzi wojenni i wojskowi w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
  • kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • świadczeniobiorcy do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Obniżenie opłaty przekształceniowej obowiązuje od 1 stycznia br. Wynika to z tego, że opłatę z tytułu użytkowania wieczystego zamieniono na opłatę przekształcenia, jej wartość nie uległa zmianie.  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zastrzega, że opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać wpłacona jedynie po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej opłacenia. Po dopełnieniu formalności i otrzymaniu zaświadczenia otrzymamy informację jaka jest wysokość kwoty, oraz kiedy i gdzie należy ją uiścić. Dopiero po zakończeniu tych czynności urząd będzie mógł udzielić zniżki.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/830958

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top