Logo Tyfloświat
Zarys mapy Polski a w środku 3 postacie, od lewej kobieta, osoba na wózku inwalidzkim, męszczyzna. Poniżej napis "Dostępność Plus"

W lipcu przypada druga rocznica przyjęcia przed rząd Programu Dostępność Plus,
Oto najważniejsze założenia tego programu:

 Program Dostępność Plus:

• jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
• wymaga wspólnego wysiłku – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
• jest zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
• jest kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli,
• nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
• powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Co wspieramy:

8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Architektura

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Transport

Wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planujemy sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych.

Edukacja

Inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Służba zdrowia

Planujemy poprawę dostępności architektonicznej przychodni i szpitali, które będą wyposażone w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy)oraz swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, odnośniki).Zostaną wprowadzone zmiany w procedurach z uwzględnieniem różnych potrzeb pacjentów oraz dodatkowe inwestycje w obszarze telemedycyny.

Cyfryzacja 

Wszystkie serwisy administracji rządowej staną się dostępne tak, aby każdy obywatel mógł załatwić sprawę urzędową w szybki i wygodny sposób. Nadawców programów telewizyjnych będą zobowiązani do zapewnienia dostępności odbioru treści dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Usługi

Osobom z niepełnosprawnościami zostanie zapewniona możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Zwiększy się dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością albo z krótkotrwałą dysfunkcją ruchu nie były ograniczone żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach.

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Chcemy wspierać przedsiębiorstwa przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych produktów, technologii i usług. Wszystkie wspierane przez nas projekty będą miały na celu ogólne polepszenie jakości życia społeczeństwa. Projekty te będą dotyczyć różnych dziedzin m.in. ekologii, zdrowia, edukacji. Powstaną centra wiedzy projektowania uniwersalnego, dzięki czemu coraz więcej produktów i usług będzie dostosowana do potrzeb różnych odbiorców.

Koordynacja

Zapewnienie ośrodka koordynującego, którego zadaniem będzie tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami w zakresie poprawy dostępności. Program zakłada przygotowanie odrębnej, horyzontalnej ustawy o dostępności. Jej celem będzie stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności. Niezależnie od zmian w prawie krajowym – niezbędna jest zmiana mentalności. By to zrobić konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość i kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania.

Efekty

  • w około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zniesione zostaną bariery architektoniczne i komunikacyjne;
  • systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i otoczenia (dworce, przystanki, parki, chodniki);
  • dostępne nowo budowane budynki użyteczności publicznej i mieszkalnictwa wielorodzinnego;
  • dostępne nowo zakupione autobusy i tramwaje;
  • 100 gmin, w których poprawiona zostanie jakość przestrzeni publicznej (likwidacja barier);
  • dostępne strony internetowe wszystkich urzędów i instytucji;
  • dostępna dla wszystkich co najmniej połowa czasu antenowego w TV.

Szczegółowe efekty Programu zostały przedstawione w sprawozdaniu z pierwszego 1,5 roku jego realizacji (lipiec 2018 – grudzień 2019). Pełna treść dokumentu znajduje się pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89001/Sprawozadnie_z_realizacji.pdf
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top