Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”.
● Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 25.05.2021.
● Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały określone w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszczonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info  w zakładce REKRUTACJA (NABÓR II).
● Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Wnioski o powierzenie grantu na wszystkich etapach rekrutacji są składane elektronicznie wg. wzoru dostępnego na stronie www.dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info. Wnioski wstępne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia naboru tj. 17.05.2021. Natomiast informacja o naborze wniosków właściwych zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.
● Z wnioskiem wstępnym należy przesłać e-mailem wypełnione osobno dla każdej szkoły Autodiagnozę i Listę standardów, których wzory stanowią załączniki do „Regulaminu rekrutacji szkół”.
● Wartość środków przeznaczonych na granty: 40 500 000,00 PLN, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).
● W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant:
ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN,
ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.
● Grantodawca zastrzega możliwość zwiększenia wartości środków przeznaczonych na niniejszą rekrutację w czasie jej trwania.
● W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.
● Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla wniosków z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego) reprezentujących 130% alokacji.
● Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).
Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem (NABÓR II): https://www.dostepnaszkola.info/rekrutacja/nabor-i
ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA:
• REKRUTACJA W PROJEKCIE DOSTĘPNA SZKOŁA – FORMULARZ ZAPISU
• MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE – FORMULARZ ZAPISU 

DOSTĘPNA SZKOŁA

Projekt realizowany w ramach Działania 4.1  Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Źródło: https://www.dostepnaszkola.info/aktualnosci/startuje-drugi-nabor/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top