Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Edukacja
  • Strony internetowe placówek oświatowych – czy muszą być wyposażone w audiodeskrypcję
Otwarty laptop leżący na trawniku w parku

Pytanie dotyczy wymagań związanych z dostosowaniem stron internetowych placówek. Czy prawdą jest, że strony będą musiały być wyposażone w audiodeskrypcję?
Wytyczne dla dostępności treści internetowych, stosowane dla stron internetowych, zawarte są w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z art. 5 ustawy podmioty publiczne, czyli m.in. szkoły, przedszkola i placówki prowadzone przez jednostki samorządu, zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.
Można tu wskazać kilka rozwiązań promowanych przez ustawę. Przykładowo może to być możliwość skorzystania z narzędzia do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst. Należy zadbać, aby strona była w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych (Window-Eyes, JAWS czy NVDA). Podkreślić jednak należy, że dokładnie opisywane wymaganie brzmi: „Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)”.
Audiodeskrypcja jest zatem jedną z metod zapewnienia dostępności, natomiast można ją zapewnić nie poprzez zautomatyzowane narzędzie, ale właśnie w formie nagrania. Problem pojawia się w przypadku treści zmiennych w czasie, np. ogłoszeń, gdzie audiodeskrypcja umożliwia dostępność niewidomym niezależnie od zmian treści pisanej, a zapewnianie nagrania może być bardziej skomplikowane i pracochłonne niż zautomatyzowane narzędzie. 

Dostępność konkretnych elementów strony

Dodać należy, że w przypadku szkół, przedszkoli i placówek należy zapewnić dostępność strony BIP, a w przypadku strony internetowej dostępność dotyczy następujących elementów:
• danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,
• narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
• nawigacji,
• deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego,
• informacji dotyczących sytuacji kryzysowej,
• dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) – art. 5.
Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/strony-internetowe-placowek-oswiatowych-czy-musza-byc-wyposazone-w-audiodeskrypcje-19026.html

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top