Logo Tyfloświat
 • Strona główna
 • Prawo
 • Ustawa wdrażająca Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – pierwsze opracowania
Sala podczas konferencji. Na pierwszym planie kilka osób uczestniczących w Konwencie, na dalszym planie wyświetlana prezentacja oraz prelegent.
autor: Monika Bartkowicz, FIRR

Prace w projekcie Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, trwają.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Z radością i nieskrywaną dumą prezentujemy dokumenty oraz analizy powstałe w ramach działań projektowych.

Osiem interesujących opracowań napisanych zostało wspólnym wysiłkiem naszych pracowników, współpracowników oraz partnerów:

 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych.

Jakie publikacje powstały?

Publikacje, z którymi warto się zapoznać, to:

 • „Analiza w zakresie faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i rozwiązań prawnych z zakresu ich wsparcia”. To najobszerniejszy z dokumentów. Autorzy omawiają 33 artykuły Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami przekładając je na polską prawną rzeczywistość i badają stopień zgodności obu, przedstawiają stan faktyczny, następnie formułują rekomendacje, kierunki zmian. Każdy rozdział poparty jest badaniami, statystykami, literaturą.
 • „Analiza wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym analizy aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 • „Propozycje zmian w zakresie finansowania instrumentów prawnych, towarzyszące propozycjom zmian legislacyjnych, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i potrzeb wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych z wdrażaniem Konwencji ONZ”.
 • „Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z „Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” oraz propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące tę terminologię”.
 • „Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 – Analiza ekonomiczna obecnie funkcjonujących instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na podstawie aktów prawnych ich dotyczących”.
 • „Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 – Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.
 • „Załącznik nr 1. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 • „Załącznik nr 2. Propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące terminologię stosowaną w różnych aktach prawnych, odnoszącą się do niepełnosprawności”.

O projekcie słów kilka

Celem projektu jest stworzenie nowej ustawy zawierającej regulacje związane z niepełnosprawnością, nieznajdujące się w innych aktach prawnych. Ma ona również zawierać szersze niż do tej pory zapewnienie mechanizmów wsparcia zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 • Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
 • Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.
 • Przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami i dokumentów towarzyszących.
 • Upowszechnianie informacji na temat nowych rozwiązaniach legislacyjnych wynikających z ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Pełna informacja oraz załączniki są dostępne pod adresem: https://firr.org.pl/2022/08/10/ustawa-wdrazajaca-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-pierwsze-opracowania/

 

źródło: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top