Logo Tyfloświat

Jako, że 20 czerwca 2010 roku zbliża się wielkimi krokami, podajemy w formie kompendialnej informacje, które mogą być pomocne osobom niepełnosprawnym podczas wyborów Prezydenta RP.

MIEJSCE GŁOSOWANIA

Osoby niepełnosprawne, chcące dopisać się do wybranego obwodu głosowania, mogą złożyć pisemny wniosek do dnia 15 czerwca 2010 r. Jest to udogodnienie przede wszystkim dla tych, których siedziby komisji wyborczych są niedostosowane do ich potrzeb. Dzięki temu uregulowaniu osoby niepełnosprawne mają możliwość zmiany miejsca głosowania i wybrania komisji, której siedziba jest w pełni dostępna.

Osoby, które zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania do dnia 18 czerwca 2010 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy. Wyborca odbiera je osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie (w upoważnieniu należy wskazać pesel wyborcy).

Osoba niepełnosprawna, która w dniu wyborów będzie przebywać poza granicami swojego stałego okręgu wyborczego (ma na przykład, ustalony w tym terminie, wyjazd na turnus rehabilitacyjny), a chce wziąć czynny udział w wyborach, pobiera zaświadczenie (na I i II turę wyborów), na podstawie którego w dniu wyborów może głosować w miejscowości, na terenie której przebywa. Gdy termin wyjazdu ulega zmianie, zaświadczenie upoważnia do głosowania w każdym innym miejscu, w wybranej przez wyborcę komisji.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Osoby przystępujące do głosowania posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:

– Całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– Niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– Całkowitej niezdolności do pracy,

– Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

– Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

– Osoby o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

– Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do glosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem Urzędu upoważnionym przez w/w do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu Pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa, wpisany na listę wyborców w danej gminie, składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r. -1 tura i do dnia 24 czerwca – II tura.

Do wniosku należy dołączyć:

– Pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania,

– Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu glosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat),

– Kopię zaświadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Formularze wniosków o udzielenie pełnomocnictwa oraz załączników są dostępne na Dziennikach Podawczych w siedzibach Urzędów Miast oraz Urzędów Gmin, gdzie również są przyjmowane.

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. (w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania tj. do dnia 2 lipca 2010 r.) stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KOMISJI WYBORCZYCH

Choć nie ma do tego podstaw prawnych i gminy nie są zobligowane do zapewniania tego typu usług, obecnie w większości gmin osoby niepełnosprawne i starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych. Zadanie to jest najczęściej realizowane przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta o to właśnie w nich należy szukać informacji na ten temat.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top