Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Edukacja
  • Zapraszamy pracowników sektora transportu zbiorowego do udziału w szkoleniu “Różni podróżni – obsługa bez barier”
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”
Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.
Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.
OD CZERWCA 2021 R. W SZKOLENIU UCZESTNICZYĆ MOGĄ TAKŻE PRACOWNICY ORGANIZATORÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.
W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1) uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:
I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
a) sprzedawca biletów,
b) pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
c) pracownik infolinii,
d) członkowie drużyny konduktorskiej,
e) pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
f) kontroler biletów,
g) kierowca,
h) motorniczy,
i) pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
j) trenerzy wewnętrzni;
II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
a) sprzedawca biletów,
b) pracownik obsługi dworca;
III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów
VI. pracownicy organizatorów transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
a. sprzedawca biletów,
b. kontroler biletów,
c. pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
d. pracownik infolinii,
e. kierowca,
f. pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
g. trenerzy wewnętrzni,
h. pracownicy podwykonawców organizatorów transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów
W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:
I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
a. prezes/dyrektor,
b. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
a. prezes/dyrektor,
b. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:
a. prezes/dyrektor,
b. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
c. IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach;
IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach;

V. pracownicy organizatorów transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
a. dyrektor,
b. wicedyrektor,
c. przedstawiciele związków zawodowych, działający u organizatorów transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.
UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego czy organizatora transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2.
Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Zapoznaj się z REGULAMINEM SZKOLEŃ 
2. Jeśli jesteś przedsiębiorcą ustal z jakiego rodzaju pomocy może skorzystać twoje przedsiębiorstwo, chcąc uczestniczyć w szkoleniu, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:
a. pomocy de minimis,
czy
b. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
c. pomocy publicznej na szkolenia.
3. Jeśli jesteś przedsiębiorcą wypełnij i złóż na adres e-mail: transport@pfron.org.pl następujące dokumenty:

w przypadku, gdy przedsiębiorstwo może ubiegać się o pomoc DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-de-minimis/

1. wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
5. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
7. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
9. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
10. załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-w-ramach-rekompensaty/
1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
5. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
6. wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
7. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
9. informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
10. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
11. dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIęBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-na-szkolenia/

a. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
c. w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
d. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
e. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
f. wykaz niezbędnego minimalnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych
g. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
h. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
i. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
j. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
k. oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
l. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
m. informacja o przetwarzaniu danych osobowych ;
n. kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
o. właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.
4. JEŚLI JESTEŚ ORGANIZATOREM TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES E-MAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
Strona www
1) wniosek o dołączenie do projektu organizatora transportu zbiorowego;
2) wykaz Uczestników objętych wnioskiem;
3) informacje o przetwarzaniu danych osobowych;
4) kwestionariusz osobowy Uczestnika objętego wnioskiem;
5) załącz pełnomocnictwo do reprezentacji i/lub składania oświadczeń i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora transportu zbiorowego.
6. PODPISZ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
7. UZGODNIJ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW I WZORCOWO WYPEŁNIONE DOKUMENTY

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich
Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-do-udzialu-w-szkoleniu-rozni-podrozni-1/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top