Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome, słabowidzące oraz w kryzysie psychicznym do udziału w Projekcie „Centrum im Ludwika Braille’a” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w okresie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Jaki jest cel projektu?

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

Harmonogram zajęć

W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz w kryzysie psychicznym:

 • 02.07 – 03.07.2022 – weekendowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii
 • 10.07. – 15.07.2022 – intensywne wyjazdowe warsztaty z zakresu rozwoju osobistego przez ruch (zakwaterowanie w hotelu w Osiecku)
  • 24.07. -29.07.2022 – intensywne wyjazdowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności miękkich (zakwaterowanie w hotelu w Osiecku)
 • 03.09. – 04.09.2022 – weekendowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii
 • 08.10. – 09.10.2022 – weekendowe szkolenie z zakresu rozwoju umiejętności miękkich „Masz wartość – budowanie poczucia godności (z elementami prewencji przemocy domowej/szkolnej)
 • 22.10. – 23.10.2022 – weekendowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych – wykonanie własnoręcznie zaprojektowanej biżuterii
 • 05.11. – 06.11.2022 – weekendowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności miękkich – zajęcia z wizażystką oraz fryzjerem/fryzjerką
 • 10.12. – 11.12.2022 – weekendowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych – florystyczne – wykonanie stroików, wieńców bożonarodzeniowych
 • Od czerwca do marca* – kurs języka obcego (angielski) (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Zasady uczestnictwa w projekcie

Jedynie warsztaty z echolokacji są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku (bądź z niepełnosprawnością sprzężoną).

Na wszystkie pozostałe szkolenia zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jedna osoba może wziąć udział w jednych warsztatach z zakresu umiejętności miękkich (są dwa takie szkolenia: „Masz wartość” i „Wizaż/fryzjer” – proszę wybrać jedno z nich) i jednych warsztatach z zakresu rozwoju umiejętności manualnych (są dwa takie szkolenia: „Biżuteria” i „Stroiki/wieńce” – proszę wybrać jedno z nich).

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu. Oferujemy możliwość skorzystania z pomocy asystenta-przewodnika.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć tj:

 • wsparcie technologiczne – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
 • orientacji przestrzennej,
 • czynności życia codziennego,
 • wsparcie psychologa/psychodietetyka lub prawnika.

Wszelkie informacje nt. Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Warszawie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Warszawy (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Warunki udziału w projekcie

Pobierz Ogólne warunki udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach i imprezach, organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok lub chorobę psychiczną.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach zajęć).

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy placu Konstytucji 5/4 w Warszawie oraz telefonicznie, kontaktując się z:

Magdaleną Jakubik tel. 665 939 005 magdalena.jakubik@firr.org.pl

Oddziałem biura warszawskiego fundacji: 22 350 75 49.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top